SZATMÁRY KÁROLY
 
A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2011-2012-ben
 
    A Szegedi Tudományegyetem csillagász és gravitációelméleti csoportjának munkatársai: dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens, dr. Vinkó József egyetemi docens, dr. Gergely Árpád László habil. egyetemi docens, dr. Székely Péter egyetemi adjunktus, dr. Keresztes Zoltán egyetemi adjunktus, Horváth Zsolt, Dwornik Marek, Szalai Tamás, Takáts Katalin predoktori ösztöndíjasok, Kun Emma, Tápai Márton PhD ösztöndíjasok, Ordasi András munkatárs, Barna Barnabás, Bódi Attila csillagász hallgatók, demonstrátorok. Dr. Kolláth Zoltán 2012-ben habilitált, Mikóczi Balázs 2011-ben, Simon Attila 2012-ben PhD fokozatot szerzett az SZTE-n.

 Tudományos eredmények
 Vörös óriáscsillagok
    A budapesti kollégák vezetésével mindeddig páratlan hármascsillagot fedeztünk fel a Kepler-űrtávcső által észlelt vörös óriáscsillagok között, amelyről spektroszkópiai és interferometriai méréseket végeztünk német, spanyol, amerikai és kanadai obszervatóriumokból. A jelentős felfedezést a Science jelentette meg. A HD 181068 jelzésű égitest központi csillaga egy vörös óriás, amely körül 45 napos periódussal kering egy szoros kettőscsillag, benne két fősorozati törpével. A szoros és a tág pálya egyaránt a látóirányba esik, így nemcsak a 0,9 napos szoros pár két csillaga mutat kölcsönös fedéseket, hanem 45 naponta maga a vörös törpepár is eltűnik az óriáscsillag főkomponens mögött. A rendszert az teszi még különösen érdekessé, hogy a Napunktól 12-szer nagyobb vörös óriáscsillag meglepő módon nem mutatja a típusának megfelelő szoláris (konvektív gerjesztésű) rezgéseket. Ezzel szemben olyan pulzációk látszanak, amelynek periódusa szoros kapcsolatot mutat a rövid periódusú kettős keringési periódusával. Közel két évnyi rövid mintavételezésű (percenként egy pont) fénygörbéből kimértünk több mint 800 minimumidőpontot a hármas rendszer szoros kettős komponensének fedéseire, amiből komplex dinamikai elemzéssel pontos tömegeket határoztunk meg mindhárom csillagra. A bonyolult fedési fénygörbe modellezésére új módszert dolgoztunk ki, amivel abszolút csillagsugarakat és teljes, háromdimenziós pályákat számítottunk ki. A vörös óriás rezgéseit árapály-hatásokkal magyaráztuk meg, amihez új elmélet alapjait fektettük le a szoros hármascsillagok dinamikai fejlődésére.
    M színképtípusú óriáscsillagok fényváltozásait tanulmányoztuk a Kepler-adatok alapján.Eredményeink szerint a Kepler-negyedéves részadatok összeillesztése a kései típusú csillagokra nagy gondossággal való eljárást igényel, mivel a műszereffektusok nagyságrendje és időskálája egybeesik a csillagok változását jellemző paraméterekkel. Folytattuk a több mint 300 vörös óriáscsillag Kepler-űrtávcsővel készített fénygörbéinek analízisét. A különböző negyedévek fénygörbéinek összetolására két módszert dolgoztunk ki és teszteltünk részletesen. A csillagoknál Fourier- és wavelet-transzformációt alkalmaztunk a periodicitás-vizsgálatokhoz. Találtunk - korábban a vörös óriásoknál nem ismert -, nagyon kis (ezred magnitúdós) amplitúdójú, rövid (néhány napos periódusú) fényváltozásokat. Egy csillagról kimutattuk, hogy béta Lyrae típusú fedési kettős.
 
Szupernóvák
    Folytattuk az új szupernóvák felfedezésére irányuló keresőprogramunkat a Bajai Obszervatóriumban. A beszámolási időszakban önálló, új felfedezést nem sikerült elérnünk, viszont a PSN J12304185+4137498 jelű extragalaktikus tranziens felfedezésének megerősítéséhez hozzájárultak a Bajáról elvégzett méréseink. Emellett további 5 szupernóváról (2011B, 2011dh, 2011dm, 2011ek, 2011fe) vettünk fel fénygörbéket részletesebb vizsgálatok céljából. Ezek közül kettőről (2011dh, 2011fe) BVRI-szűrős CCD-fotometriát is végeztünk az MTA CSFK Piszkés-tetői Obszervatóriumából, valamint optikai spektroszkópiát a texasi McDonald Obszervatóriumból.
    Részletesebben vizsgáltuk az SN 2011dh progenitorának robbanás előtti állapotát a Hubble-űrtávcső felvételein. Megerősítettük, hogy a szupernóva helyén korábban látszó objektum egy sárga szuperóriás csillag. Pontosítottuk a szupernóva (ezáltal az M51 galaxis) távolságát. Az analízishez felhasználtuk eredményeinket a II-es típusú szupernóvák fotoszférikus sebességének optimális mérési módszeréről, ami szerint a legmegbízhatóbb fotoszférikus sebességeket az optikai spektrum bizonyos szakaszainak részletes modellezéséből lehet származtatni. Összeállítottuk a SN 2011dh bolometrikus fénygörbéjét UV-, optikai és infravörös adatok felhasználásával. A fényváltozást egy sugárzási diffúziós közelítésen alapuló, saját fejlesztésű kóddal modelleztük. Kimutattuk, hogy a maximum utáni gyors fényességcsökkenés a hidrogén rekombinációjának tulajdonítható. A fénygörbe maximum előtti szakaszának modellezéséből felső korlátot adtunk a robbanó objektum méretére, ami 3 napsugárnak adódott. Ez alapján bizonyosnak vehető, hogy a HST-felvételeken azonosított objektum nem lehetett a tényleges robbanó progenitor, csak esetleg annak társcsillaga.
    Részletes fotometriai és spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk a SN 2011fe-ről. Ennek galaxisa, az M101 szerepel a felfedező programunk célobjektumai között is. A felfedezés előtt 2 nappal készítettünk utoljára felvételt az M101-ről, amin a SN helyén 18,5 magnitúdóig nem látszott objektum. A felfedezésről így két nappal lemaradtunk. Erről a különösen fényes szupernóváról nagyon részletes, jó minőségű mérési anyagot sikerült összegyűjtenünk. A fénygörbékből meghatároztuk a szupernóva távolságát két, független kalibrációra alapuló módszerrel. Megállapítottuk, hogy a kétféle módszerből származó távolságok között szisztematikus eltérés van, ami a kalibráció hiányosságaira vezethető vissza.
    Vizsgáltuk az egyszeresen ionizált szén (CII) detektálhatóságát Ia-szupernóvák spektrumában. Kimutattuk, hogy a maximum előtti spektrumok kb. 30%-ában megjelenik ez a vonal, ez jóval gyakoribb, mint a korábbi adatokon alapuló becslés. Eredményünk fontos az Ia-szupernóvák progenitorainak és a robbanás mechanizmusának megismerésében.
    Részletesen tanulmányoztuk az SN 2009ig korai fotometriai és spektroszkópiai jellemzőit. Kimutattuk, hogy a korai spektrumban nagyon erős, nagy sebességű (v ~ 23000 km/s) komponens jelenik meg a Ca és a Si vonalak profiljában. Ez arra utal, hogy a legkülső, legnagyobb sebességű rétegekben egy sűrűbb régió található, amely talán a robbanás előtti konfiguráció maradványa. A nagysebességű Ca jelenléte már más Ia-szupernóvákban is ismert volt, a Si jelenléte azonban még nem.
    Elméleti modellek segítségével vizsgáltuk a szuperfényes szupernóvák (SLSN) extrém nagy luminozitásának lehetséges okait. Megállapítottuk, hogy a "hagyományos" szupernóvák fényváltozási mechanizmusa (a robbanás során keletkező radioaktív nikkel bomlása) túl sok nikkel keletkezését igényelné, ami nehezen magyarázható. Alternatív mechanizmusként megvizsgáltuk a gyorsan forgó mágnesezett neutroncsillagból (magnetár), valamint a szupernóva-lökéshullám és a csillagkörüli anyag kölcsönhatásából származó energiaátadási folyamatokat is. Formulákat vezettünk le az egyes mechanizmusok által generált fénygörbék időbeli fejlődésére. Analitikus modelljeink meglepően jó összhangban vannak a részletesebb, ám sokkal számításigényesebb numerikus modellek által jósolt fénygörbékkel.
    A szuperfényes SN 2006oz-ről megmutattuk, hogy spektruma alapján egy I-es típusú, hidrogénszegény, szuperfényes szupernóva volt. A maximum idején készült spektrum modellezéséből O II, Mg II, Si III, S III és Fe III jelenlétét igazoltuk. A SN 2010kd-ről kimutattuk, hogy a ledobódott tömege max. 20 - 30 naptömeg lehetett, maximális fényességének eléréséhez viszont legalább 10 naptömeg radioaktív nikkel szükséges. Ennyi nikkel a "hagyományos" SN robbanásokban nem keletkezik, így a szuperfényes szupernóvák robbanási mechanizmusa továbbra is rejtélyes. Fotometriai és spektroszkópiai méréseket végeztünk többek között két fényes II-P típusú szupernóváról (SN 2012A, SN 2012aw). Méréseinkből meghatároztuk ezen objektumok távolságát a táguló fotoszféra módszerrel.

    Részt vettünk a SN 2010U spektroszkópiai és fotometriai adatainak elemzésében. Megállapítottuk, hogy ez az objektum egy szokatlanul fényes (M ~ -10,2 mag) extragalaktikus nóva volt. Színképe egy FeII-típusú nóvára utal, ami ellentétben van azzal az elméleti elképzeléssel, miszerint az extrém fényes nóvák olyan masszív fehér törpék robbanásai során keletkeznek, melyek inkább He/N nóvákat eredményeznek.
    Lezárult a Spitzer-űrtávcső adatbázisából kiválasztott, II-P típusú szupernóvák publikus közép-infravörös adatainak analízisére épülő vizsgálatunk. A Spitzer-képeken egyértelműen azonosítható kilenc objektum közül – a szupernóvák spektrális energiaeloszlásaira illesztett pormodellek alapján – kettő (SN 2005ad, SN 2005af) esetében találtunk bizonyítékot a robbanást követő porképződésre, míg a többi szupernóva környezetében ez a folyamat legfeljebb csak részben szolgálhat a detektált közép-infravörös sugárzás forrásaként. Következtetésünk szerint – összhangban a korábbi eredményekkel – a szupernóva-robbanások környezetében frissen képződő, meleg (néhány száz K hőmérsékletű) porszemcsék csak kis mértékben járulnak hozzá az Univerzum portartalmához.
    Az SN 2011ay piszkés-tetői fotometriai és a HET-tel felvett spektroszkópiai adatainak elemzése révén megállapítottuk, hogy az objektum az Ia típusú szupernóvák 2002cx-alosztályába tartozik (ezek a szupernóvák az átlagos Ia-knál kisebb luminozitással, kisebb tágulási sebességekkel és kisebb szilíciumtartalommal jellemezhetőek). A fénygörbék és spektrumok modellezése révén meghatároztuk a táguló maradvány főbb fizikai paramétereit.
 
Kettőscsillagok
    A 2009 óta vizsgált,  LS 5039 jelű röntgenkettősről a chilei MPG/ESO 2,2méteres távcső FEROS spektrográfjával kapott 2011-es mérési pontok jól illeszkednek a korábbi radiálissebesség-görbére, amely alapján sikerült megcáfolnunk a forró komponens pulzációjának kimutatására vonatkozó irodalmi eredményeket is. A korábban, földi nagyfelbontású spektroszkópiai és a MOST-űrtávcső precíz fényességméréseiből előálló adatsorokon végzett vizsgálataink révén pontosítottuk a rendszer keringési és fizikai paramétereit, és tanulmányoztuk a forró főkomponensről történő anyagkiáramlás jellemzőit is.  Kimutattuk, hogy – a szakirodalomban szereplő, korábbi állításokkal ellentétben – pusztán a látható tartományban bekövetkező, periodikus fényességváltozás nagyságából nem határozható meg egyértelműen, hogy az O-csillag társobjektuma neutroncsillag vagy fekete lyuk-e.
    Nyári szakmai gyakorlat keretében hallgatók méréseket végeztek a szegedi, illetve piszkéstetői 40 cm-es távcsövekkel a DWARF projekt (http://astronomy.science.upjs.sk/ projectdwarf/) keretében.
 
Exobolygók, exoholdak
     A Szegedi Csillagvizsgáló, a Bajai Obszervatórium és az MTA CSFK Csillagászati Intézet műszereivel megfigyeltük fedési exobolygók átvonulását a csillaguk előtt. Időbeli ingadozásokat kerestünk a fedés bekövetkezésében, ami másik bolygó vagy hold létére utalhat. Az elmúlt egy évben összesen 54 éjszakán 29 fedési exobolygó 67 tranzitját mértük ki. Részt vettünk két fedési exobolygó felfedezésében a HAT-programmal együttműködésben.
    Exobolygók holdjainak kimutatására egy új módszert dolgoztunk ki, amely a fedési fénygörbe előtti és utáni fényességértékek megnövekedett szórásán alapul. A Kepler-űrtávcsővel  kb. 100 tranzit megfigyelésével akár 0,6 földsugarú kísérők kimutatása is lehetséges.
    A Kepler-űrtávcső adataiban tranzitidő- és tranzithossz-változásokat kerestünk új algoritmusokat alkalmazva. Célunk az exoholdakra utaló kicsiny jelek kimutatása volt, közben felismertük a KOI-13 tranzitos barna törpe aszimmetrikus fedési görbéinek jelentőségét. A gyorsan forgó központi csillag inhomogén felületi fényességét feltérképezi a forgástengelyre nem merőlegesen áthaladó barna törpe fényességcsökkentő hatása, ami egy új jelenség. A publikussá vált Kepler-megfigyelések alapján kimutattuk, hogy a tranzitok hossza is változik a KOI-13 rendszerben, amely az első példa tranzit-időtartam változására exobolygó-rendszerekben. A KOI-13 csillag és a körülötte lévő exobolygó kölcsönös perturbációk miatt precessziót végez, amely a pályaelemekre is kihat. Ez az első megfigyelés, ahol bolygó precesszióját sikerült kimutatni.

Kutatásainkat az OTKA K76816 (2009-2013) pályázat támogatta.
 
Alternatív gravitációelméletek tesztelése gravitációs lencsézéssel
    A megfigyelésekkel való egyezéshez a galaxisok távolságskáláján jelenleg még ismeretlen sötét anyag, míg kozmikus skálán jelenleg még ismeretlen sötét energia bevezetése szükséges. Jogosak azok az alternatív próbálkozások, melyekben ezeken a távolságskálákon a gravitáció törvényét módosítják és a sötét komponensek nélkül próbálnak összhangot teremteni a megfigyelésekkel. Munkánk során gyenge gravitációs lencsézés segítségével vizsgáltuk e modelleket (konkréten bránelméleti és Hořava-Lifshitz elméletben létező fekete lyukakat) és az általános relativitáselmélet Schwarzschild fekete lyuk megoldással összehasonlítva tettünk megfigyelhető jóslatokat.
 
Kozmológiai kutatások
    A sötét energia modellek egyike a tachion skalármező, melynek jelenlegi negatív, az univerzum gyorsuló tágulását eredményező nyomása a további tágulás során pozitívvá válik, az univerzum tágulásának lassulásához, majd teljes leállásához vezetve. A Nagy Fékezésnek nevezett szingularitás átjárható, az univerzum összehúzódásba kezd, ami a Nagy Reccs eléréséig folytatódik. Ez a modell ugyanolyan jó összhangban áll a megfigyelésekkel, mint a szélesebb körben elfogadott LCDM modell, mely örökös exponenciális tágulást jósol, így további, minőségileg jobb megfigyelések hiányában egyelőre nem jelenthetjük ki bizonyossággal, hogy mit tartogat a jövő. A modellhez barionikus anyagot adva a szingularitáson való átkelés nehézségekbe ütközik, ezt az egyenletek disztribúcionális általánosításával tudtuk kezelni.
 
Fekete lyukak
    A fekete lyukakkal kapcsolatosan az akkréciós folyamatokat vizsgáltuk abban az esetben, amikor a fekete lyukak árapály-deformációval rendelkeznek, a környezetük pedig mágneses perturbációkat ad a rendszerhez.  Fekete lyuk, akkréciós korong, magnetoszféra és poláris részecskenyalábokból álló szimbiotikus rendszerben vizsgáltuk a maximálisan létrejövő forgást és a beeső anyag sugárzássá alakulásának energiakonverziós hatékonyságát, mely a természetben ismert leghatékonyabb energiatermelő folyamat, a magfúziónál is egy nagyságrenddel nagyobb. Szupernehéz fekete lyukak összeolvadásával magyaráztuk az X-alakú rádiógalaxisok keletkezését.
Termodinamikailag jellemeztük az árapálytöltésű fekete lyukakat. Fekete lyuk kettősökből származó gravitációs sugárzás interferometriás alapon történő kimutatásával kapcsolatban a LIGO tudományos együttműködés keretén belül tevékenykedtünk.
 
    2011-2012-ben 35 asztrofizikai és 38 gravitációelméleti témájú, angol nyelvű publikációnk jelent meg: nemzetközi referált folyóiratban 26 + 33, konferencia-kiadványban 8 + 5, egyéb nemzetközi kiadványban (IBVS) 1. Magyarul több cikket közöltünk a Csillagászati évkönyvben, a Meteorban, a Fizikai Szemlében és a Magyar Tudományban. Munkatársaink és hallgatóink aktívan részt vettek a www.csillagaszat.hu hírportálon megjelenő írások fordításában is. A cikkek listája, valamint a kutatási és oktatási tevékenységünk részletei megtalálhatók honlapunkon (http://astro.u-szeged.hu).
 
Konferenciák
    Gergely Á. L. 2011-ben 2 hónapos vendégkutatói meghívással a Hong Kong-i Egyetemen tartózkodott, ott 2 előadást tartott. 2011 és 2012-ben fekete lyukakkal kapcsolatos előadásokat tartott még Bolognában, Szegeden, Máltán, Bonnban, Brüsszelben és Palermoban; kozmológiai témájúakat pedig Montpellierben, Szczecinben és Brassóban; ezenkívül előadott még a Szegeden rendezett 2012-es, kvantumgravitációról szóló elméleti fizikai iskolán is. Keresztes Z. az Umea Egyetemen adott elő kozmológiai témában. Dwornik M. és Tápai M. poszterekkel vettek részt a „Relativity and Gravitation: 100 Years after Einstein” prágai 2012-es konferencián; valamint előadásokkal a szintén 2012-bes, Stockholmban szervezett 13. Marcel Grossmann találkozón. Kun E. posztert mutatott be a Palermoban 2012-ben szervezett „Jets and Black Holes” műhelyen. Horváth Zs., Dwornik M., Tápai M. és Kun E. előadásokkal vettek részt a Budapesten szervezett FIKUT rendezvényen is.  A Kepler-űrtávcső 5. asztroszeizmológiai konferenciáján (Balatonalmádi, 2012. június) Szatmáry K. és Csányi I. poszterekkel képviselt bennünket. Vinkó J., Takáts K. és Szalai T. több poszterrel szerepelt a “Supernovae Illuminating the Universe: from Individuals to Populations” konferencián Garchingban, 2012 szeptemberében. Szalai T. poszterrel és minielőadással vett részt a 282. IAU-szimpóziumon a szlovákiai Tátralomnicon (2011. július), poszterrel a 279. IAU-szimpóziumon Nikkóban, Japánban (2012. március), valamint előadást tartott a „6th Workshop of Young Reasearchers in Astronomy and Astrophysics c. konferencián, Budapesten (2012. szeptember).
 
Oktatás, ismeretterjesztés
 
    A 3 éves fizika alapszakon (BSc) belül a csillagász szakirányon tanítunk csillagászatot. 2012 őszén indult a 2 éves csillagász mesterszak (MSc). A fizikus mesterszakon belül az asztrofizika modulban is számos tantárgyat oktattunk. A fizikatanár MSc „Fizika a társtudományokban” és „Válogatott fejezetek a modern fizikából 1.” kurzusain  és a „Aföldtudományok fizikai alapjai” elsőéves földtudományi BSc hallgatóknak szóló kurzuson is tanítunk csillagászatot.
    A két év alatt 15 szakdolgozat, illetve diplomamunka és 2 TDK-dolgozat született csillagászati témakörben. 2011-ben Tápai Márton különdíjat kapott a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A 2012. őszi kari TDK konferencián Barna Barnabás I., Bódi Attila II. díjat nyert dolgozatával. 2011-ben csillagász oklevelet szerzett Boros Rita, Somoskői Tamás és Szűcs László, 2012-ben Kun Emma, Ordasi András, Dózsa Ákos és Orvos István Péter.
    2011-12-ben a középiskolások számára az 5. Kulin György Országos Csillagászati Diákvetélkedőt a bajai kollégákkal együtt rendeztük. Az internetes fordulók szakmai tartalmának kitűzését és a beküldött megoldások javítását végeztük el.
    Honlapunkon a legújabb oktatási segédanyagunk a csillagász és fizikus MSc szakos hallgatóknak készült Asztrofizika tananyag (http://astro.u-szeged.hu/oktatas/oktatas.html).
    A Szegedi Csillagvizsgálóban az MCSE helyi csoportja tartotta időnként foglalkozásait Garami Ádám ill. Sánta Gábor vezetésével. A péntek esti nyitva tartásaink során évente kb. 5000 látogatónk volt. A Csillagászat Napján, a Kutatók Éjszakáján különösen sokan nézhettek az égre távcsöveinkkel.
    A csillagvizsgáló megsüllyedése és megrepedése miatt sajnos 2011 és 2012 ősze között nem tudtunk látogatókat fogadni. A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének műhelye segítségével sikerült a repedéseket megállítani, sőt, az épületet megerősítő különleges acélszerkezettel összehúzni. A tetőterasz burkolatát is ki kellett cserélni, mert fölfagyott. A felújítás mintegy 2,5 millió forintba került. 2012 szeptemberétől újra fogadjuk a látogatókat.

(Meteor csillagászati évkönyv 2014, Magyar Csillagászati Egyesület, Bp. 2013)