SZATMÁRY KÁROLY
 
A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2013-2014-ben
 
    A Szegedi Tudományegyetem csillagász és gravitációelméleti csoportjának munkatársai: dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens, dr. Vinkó József egyetemi docens, dr. Gergely Árpád László habil. egyetemi docens, dr. Székely Péter egyetemi adjunktus, dr. Keresztes Zoltán  egyetemi adjunktus, dr. Szalai Tamás tudományos munkatárs, Dwornik Marek, Tápai Márton predoktori ösztöndíjasok, Kun Emma, Nagy Andrea, Ordasi András, Barna Barnabás, Bódi Attila PhD ösztöndíjasok. Takáts Katalin és Szalai Tamás 2013-ban, Horváth Zsolt 2014-ben PhD fokozatot szerzett az SZTE-n. Gergely Árpád László 2013-ban, Szatmáry Károly 2014-ben az MTA doktora címet szerzett.
    Elnyert ösztöndíjak: Gergely Árpád László: Szentágothai János tapasztalt kutatói ösztöndíj (2014), Keresztes Zoltán és Gabányi Krisztina: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjak (2013), Keresztes Zoltán: OTKA posztdoktori ösztöndíj (2014), Szalai Tamás: OTKA posztdoktori ösztöndíj (2014), Dwornik Marek: Jedlik Ányos predoktori ösztöndíj (2013), Kun Emma: Campus Hungary ösztöndíj (2014).

Tudományos eredmények
Vörös óriás csillagok
    Folytattuk M színképtípusú óriáscsillagok fényváltozásainak tanulmányozását a Kepler-űrtávcső mérési adatai alapján. A csillagoknál Fourier- és wavelet-transzformációt alkalmaztunk a periódusok kereséséhez. Találtunk - korábban a vörös óriásoknál nem ismert -, nagyon kis (ezred magnitúdós) amplitúdójú, rövid (néhány napos periódusú) fényváltozásokat. Ezek nagy valószínűséggel sztochasztikus konvektív áramlások által gerjesztett Nap-típusú nemradiális oszcillációk.
 
Szupernóvák
    Tovább folytattuk a korábbi években megkezdett fényes, közeli szupernóvák fotometriájára irányuló mérési programunkat az MTA CSFK Piszkéstetői Obszervatóriumának 60 cm-es Schmidt-távcsövével és a Bajai Csillagvizsgáló 50 cm-es BART távcsövével. 50 - 100 nap hosszú fénygörbéket sikerült felvennünk az SN 2012ht, 2013dy, 2014J, 2014dg (mind Ia-típusú), 2013ej (II-P típusú), 2013df (IIb-típusú) és 2014L (II-L típusú) szupernóvákról. A különböző szűrőrendszerekben készített precíz mérések nagyszerű lehetőséget kínálnak az Ia-szupernóvák távolságmérési módszereinek tesztelésére. Az ezekből készült első eredményeinket 2014-ben egy Chicago-ban rendezett Ia-szupernóvákról szóló nemzetközi konferencián mutattuk be. A 2013df IIb-típusú szupernóva spektroszkópiai és fotometriai méréseiből a robbanó objektum kémiai összetételét és a táguló maradvány időbeli fejlődését határoztuk meg, erről 2014-ben egy debreceni és egy ausztráliai nemzetközi konferencián számoltunk be.
    A Texasi Egyetem szupernóva-csoportjával együttműködve számos további szupernóváról készítettünk spektroszkópiai méréseket a texasi McDonald Obszervatórium 9,2 m-es Hobby-Eberly Teleszkópjával és a dél-afrikai 9,2 m-es SALT távcsővel. Ezek elemzéséből több publikációnk született. A SN 2012cg Ia-szupernóváról kimutattuk, hogy a robbanást követő néhány napban más Ia-szupernóvákhoz képest kék többletfényességet mutat, amely pár nap után eltűnik. Ezt valószínűleg az okozza, hogy a felrobbanó fehér törpe anyaga beleütközik a társcsillagba, és erre véletlenül pont rálátunk a Földről nézve. Szintén sikerült kimutatnunk, hogy a ROTSE programban még 2009-ben felfedezett rejtélyes tranziens objektum ("Dougie") valószínűleg egy nagy tömegű fekete lyuk által széttépett csillag megsemmisülése volt.
    Fenti kutatásainkat az OTKA K76816 (2009-2013) és az NN 107637 pályázat támogatta.

Exobolygók, exoholdak
    Exobolygók holdjainak kimutatására egy új módszert dolgoztunk ki, amely a bolygó és holdja fázisváltozása miatti fényességváltozáson alapul. A hold pályasíkjának egyes helyzetei esetén különleges kettős minimumot okozhat a két sarló fedése. Megvizsgáltuk, hogy a több bolygót tartalmazó rendszereknél van-e középmozgás rezonancia, illetve a bolygópályák mérete leírható-e Titius-Bode vagy más hasonló szabállyal.

Sötét anyag és sötét energia modellek
    Az Általános relativitáselmélet kellő pontossággal megmagyarázza a Naprendszerbeli mozgásokkal kapcsolatos megfigyeléseket. Galaktikus szinten viszont sötét anyag bevezetése szükséges, míg az univerzum gyorsuló tágulását tetemes mennyiségű sötét energia magyarázhatja. A sötét anyagot ún. Weyl folyadékkal és Bose-Einstein kondenzátummal modelleztük. Sötét energia modellek közül a tachion skalár mezőt vizsgáltuk, és vetettük össze a jelenleg rendelkezésre álló kozmológiai tesztekkel. Ez a modell a jövőben szingularitás megjelenéséhez vezethet, ami azonban átjárható. Anizotróp (Kantowski-Sachs) kozmológiai modellek perturbációival is foglalkoztunk.
 
Módosított gravitációelméletek
    A módosított gravitációelméletek a metrikus tenzoron kívül egy vagy több skalármezőt is tartalmaznak, ezek szerepe a sötét anyag és sötét energia helyettesítése. A módosított gravitációelméletek ún. effektív térelméletén belül tanulmányoztuk mind a kozmológiai, mind a fekete lyuk perturbációkat a stabilitás szempontjából. Gyenge gravitációs lencsézés segítségével vizsgáltuk a Hořava-Lifshitz elméletben létező fekete lyukakat is.

Fekete lyukak jet-jei és gravitációs sugárzása

    AGN-ek jet-jeinek elemzéséből a forrásként szolgáló fekete lyuk vagy fekete lyukak kettős rendszerének fizikai tulajdonságaira következtettünk és elsőként mutattuk ki a kettős tagjainak spinjét a jet adatokból. Részt vettünk a gravitációs hullámok közvetlen kimutatásáért szerveződött LIGO tudományos együttműködésben, melynek keretén belül a fekete lyuk kettősökből származó gravitációs sugárzást tanulmányoztuk.
                   
    2013-2014-ben 18 asztrofizikai és 46 gravitációelméleti témájú, angol nyelvű publikációnk jelent meg: nemzetközi referált folyóiratban 14 + 38, konferencia-kiadványban 2 + 8, könyvfejezet 2 + 1. Magyarul számos cikket közöltünk a Csillagászati évkönyben, a Meteorban és más folyóiratokban. A cikkek listája valamint a kutatási és oktatási tevékenységünk részletei megtalálhatók honlapunkon (http://astro.u-szeged.hu).
 
Konferenciák, tanulmányutak
    Gergely Árpád László: Tokyo, Kyoto (Japán), Pohang (Dél-Korea), Stanford (USA), Calgary, Lethbridge (Kanada), Sztána, Kolozsvár (Románia), Kuwait (Kuwait), Genf (Svájc). Keresztes Zoltán: Stockholm, Umea (Svédország), Spala (Lengyelország). Horváth Zsolt: (Azori Szigetek) Portugália. Dwornik Marek: Spala (Lengyelország), Tápai Márton: Washington (USA), Nice (Franciaország), Kun Emma: Snowbird (USA), Bonn (Németország), Torun (Lengyelország), Bern (Svájc), Barna Barnabás: Szófia (Bulgária), Vinkó József, Szalai Tamás: Potsdam  (Németország), Chicago (USA), Austin, McDonald Obszervatórium (Texas, USA), Székely Péter: Coffs Harbour (Ausztrália), Nagy Andrea: Austin (USA), Nagy Andrea, Ordasi András: Santa Barbara (USA).
    Több kollégánk és hallgatónk részt vett a 2013-as galyatetői csillagászati találkozón, illetve a Szombathelyen és Debrecenben szervezett nemzetközi konferenciákon. Hallgatóink közül többen részt vettek 2013-ban a galyatetői „A tudományos közlés művészete” című kurzuson, illetve 2014-ben a budapesti Fiatal csillagász és asztrofizikus kutatók találkozóján (FIKUT).
 
Oktatás, ismeretterjesztés
 
    A 3 éves fizika alapszakon (BSc) belül a csillagász szakirányon tanítunk csillagászatot. A 2 éves csillagász mesterszak (MSc) mellett a fizikus mesterszakon belül a csillagászat és az asztrofizika modulban is számos tantárgyat oktattunk. A fizikatanár MSc „Fizika a társtudományokban” és „Válogatott fejezetek a modern fizikából 1.” kurzusain  és a „A földtudományok fizikai alapjai” elsőéves földtudományi BSc hallgatóknak szóló kurzuson is tanítunk csillagászatot.
    A két év alatt 15 szakdolgozat, illetve diplomamunka és 3 TDK dolgozat született csillagászati témakörben. 2013-ban Barna Barnabás különdíjat, Bódi Attila dicséretet kapott a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A 2014. évi kari TDK konferencián Barna Barnabás és Jäger Zoltán I., Mitnyan Tibor II. díjat nyert dolgozatával. 2013-ban csillagász oklevelet szerzettSzigeti László , 2014-ben Barna Barnabás, Bódi Attila és Papp Dávid.
    Minden évben a bajai kollégákkal együtt középiskolások számára Országos Csillagászati Diákvetélkedőt rendeztünk, amely a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpiai magyar csapat válogatója is volt. Honlapunkon újabb oktatási segédanyagokat helyeztünk el (http://astro.u-szeged.hu). A péntek esti nyitva tartásaink során évente kb. 5000 látogatónk volt. A Csillagászat Napján, a Kutatók Éjszakáján különösen sokan nézhettek az égre távcsöveinkkel.
 
(Meteor csillagászati évkönyv 2016, Magyar Csillagászati Egyesület, Bp. 2015)