Az M37 változócsillagai
(Meteor 2001. 7-8. szám)
Bevezetés
    
A Halmazváltozók I. (Meteor 2000/10, 38.) címû cikkben részletesen foglalkoztunk a nyílthalmazok fotometriai szempontból érdekes tulajdonságaival. Áttekintettük az ezen halmazokban található pulzáló változócsillagok jelentõségét, illetve  érintettük a Szegedi Tudományegyetemen folyó programot, amelynek keretében az M37 nyílthalmazban változócsillagokat kerestünk. Az ott említett vizsgálatok mellett tanulmányoztuk még a halmaz fotometriai és statisztikai jellemzõit. A résztvevõk a szegedi negyedéves és külsõs hallgatók (Sziládi Katalin, Szabó Gyula, Sárneczky Krisztián, Fûrész Gábor, Csák Balázs) közül kerültek ki, a témavezetõ Kiss László volt. Jelen írás célja az M37 tulajdonságainak összefoglalása és saját eredményeink ismertetése.

Elõzmények és megfigyeléseink

  Az M37 gazdag halmaz az Auriga csillagképben. Galaktikus koordinátái l=177°,7  b=+3°,1; azaz a fõsíkhoz igen közel, sûrû csillagmezõben látható. Az M37 összfényessége 6,2 magnitúdó. Az asztrometriai tanulmányok közül megemlítendõ Nordlund (1909), Giebeler (1914), Lindblad (1954), Meurers & Schwartz (1960) és Jefferys (1962), Upgren (1966) munkája.  Fotometriai méréseket Zeipel (1921), Becker (1948), Hoag et al. (1961), spektroszkópiát Zug (1933) és Lindblad (1954) közöl.
 
  West (1964, 1967) alapos vizsgálatai alapján a halmaz 10' sugarú központi tartományában 930 V=17,7 magnitúdónál fényesebb csillag található. A szín-fényesség diagram szerint a halmaz tagjai egy jól definiálható fõsorozat csillagai, valamint 27 tagja az óriáságon helyezkedik el. A fõsorozat a B8 
színképosztálynál kezdõdik. A csillagközi por fényelnyelését jellemzõ színexcesszusok: E(B-V)=0,27, E(U-B)=0,19, azaz az egyedi csillagok B-V és U-B színindexei ezekkel az értékekkel nagyobbak a tiszta, "pormentes" esethez viszonyítva. A halmaz a legerõsebben koncentrálódóak közé tartozik, ezért a CCD
technika megjelenése elõtt nehéz volt pontos fotometriai vizsgálatokat végezni egyedi csillagokra. A méréssel kapcsolatos további nehézség, hogy a Tejút fõsíkjához közel sok mezõcsillag került a látómezõbe, így a talált változócsillagok korántsem bizonyosan tagjai a halmaznak. Ezt a kérdést csak a hosszú távú asztrometriai programokal lehet eldönteni. Ilyen okok miatt korábban még senki nem vállalkozott a halmaz változócsillagainak felkutatására.

  Az alább bemutatott méréseket az MTA Csillagászati Kutatóintézetének Piszkéstetõi Obszervatóriumában végeztük, 1999 decembere és 2000 februárja között. A használt mûszer a 60/90/180 cm-es Schmidt-teleszkóp volt, amelyet Photometrics AT200 (1536x1024 KAF 1600 chip, MCII bevonattal) kamerával szereltek fel. A leképezett égterület 29x18 ívperc, amit ha összevetünk a chip 
sorbontásával, a szögfelbontásra 1,1 ívmásodperc/pixel adódik.

  Az 1999. december 29/30. éjszakán készült rövid és hosszú expozíciós B, V és Rszûrõs képek alapján elkészítettük az M37 szín-fényesség diagramját (ami analóg a Hertzsprung-Russell-diagrammal - HRD, l. pl. Halmazváltozók I.). Az egyedi képek PSF-fotometriája után a csillagokat kölcsönösen azonosítani 
kellett a kép-párokon, hogy a színindexeket megállapítva, abszolút fotometriára is lehetõség nyíljon. A kimenõ adatokat az apple (Balogh Zoltán, Kaszás Gábor, Fûrész Gábor fejlesztése) csomaggal rendeztük össze, amely program szigorú azonosítási kritériumok mellett félautomatikus módon azonosítja a képenként kissé elcsúszó csillagmezõket, megállapítva azt az eltolást (és esetleges elfordulást), amely a két mezõt fedésbe hozza. A csillagok detektálásának alsó küszöbértékére a háttér szórásának kétszeresét adtuk meg. A legtöbb (3024) csillagot a hosszú expozíciós R képen találtuk, ezért ehhez viszonyítva 
rendeztük a koordinátafájlokat.

   E tömörségében kissé száraznak ható bevezetõben még meg kell emlékeznünk az asztrometriai mérésekrõl is. A kiméréskor a CCD-képeken detektált csillagok koordinátáit ezredpixelre megkapjuk ugyan, de természetesen semmi közvetlen információnk nincs a pontos égi koordinátákról. Egy egyszerû módszer a kielégítõen pontos asztrometriára, hogy megfelelõ koordináta-standardokat azonosítunk a képmezõben, és ezek alapján valamilyen (ezt elsõsorban a feladat szabja meg; lokálisan elég forgatási mátrixot, globálisan legalább kvadratikus transzformációt keresni) módon meghatározzuk a CCD-kép koordináta-hálóját. A standard pontokat a HRD alapján választottuk ki, mégpedig olyan csillagok 
képében, amelyek a fõsorozat kék ága alatt, illetve a vörös óriások alatt, de a fõsorozat fölött helyezkednek el. Ezek között számos olyan csillag lehet, amelyek jóval messzebb vannak, mint a halmaz tagjai, így kisebb sajátmozgásuk miatt biztosabb alappontoknak tekinthetõk. A kiválasztott 18 standard 
koordináta-reziduáljai 0,3-0,4 ívmásodperces nagyságrendûek, így a két dimenziós égi koordinátarendszerben fél ívmásodperces pontosságot sikerült elérnünk. Ez kb. fele akkora, mint a kamera egyes pixelei által leképezett égterület.

  Hogy szín és fényesség adataink összevethetõek legyenek az archív mérésekkel, csillagainkat egyesével azonosítottuk West katalógusával. Ez utóbbi koordinátákat nem tartalmaz, így manuálisan kellett a több ezer csillag általunk bevezetett sorszámát West fotografikus térképeivel és körülményes, három dimenziós nomenklatúrájával egyeztetni. Az azonosítás végül azzal az eredménnyel járt, hogy a két fotometriai program az egyes csillagokra hibahatáron belül egyezõ színindexeket és V fényességeket határozott meg.
Ez a fölötte örvendetes tény megerõsíti, hogy akkor is bízhatunk saját adatainkban, amikor nincs hozzá kontroll-megfigyelés; illetve hogy a talált változócsillagok fényváltozásait is megbízható módon tudtuk megmérni.

Fedési változók

  A fentebb leírt kiértékeléssel 2546 csillagra kaptunk idõsorokat, amelyek fényessége 10-17 magnitúdó között oszlott meg. A csillagok fénygörbéit egyesével néztük át, így 7 változót és további 2 "gyanús" csillagot találtunk. A változócsillagok keresõtérképét mellékelt ábránkon mutatjuk be, ami 
lényegében azonos a Halmazváltozók I. cikkben megjelenttel, egyedüli különbség az, hogy itt helyesen szerepelnek a bejelölt változócsillagok (bõ kétezer csillag nyilvántartása nem a legegyszerûbb feladatok közé tartozik)...

Az M37 nyílthalmaz és a felfedezett hét új változócsillag

  A fénygörbék alakja az esetek többségében nagy biztonsággal lehetõvé teszi a változók klasszifikálását. A halmazban két Algol- és három W UMa-típusú fedési változócsillagot találtunk, melyek HRD-n elfoglalt pozíciója nem teszi egyértelmûvé, hogy tagjai-e a halmaznak. A rendelkezésre álló adatok nem zárják ki sem a halmaztagságot, sem a galaktikus mezõben való elhelyezkedést. Az Algol-típusú változók a fényesebb csillagok közül kerülnek ki, ami jó egyezésben van a nyílthalmazoknál általában tapasztalttal. Ezen változócsillagok periódusanalízise nehézkes a hosszú konstans szakaszok miatt: a jelenlegi adatsorokban a két csillagnak mindössze egy-egy minimumát ismerjük, ami alapján szinte még nagyságrendi becslést sem tudunk adni periódusukra. 

  A V1, a halmaz legfényesebb változója, megfigyelt egyetlen fedése 0,24 magnitúdó mély. Az elsõ éjszakán tapasztaltunk némi fölfényesedést, ami talán egy minimum utáni felszálló ág és az azt követõ fényességstabilizálódás lehet. A csillag érdekessége, hogy nagyon közel van a halmaz centrumához. A V2 az elsõ éjszakán mutatott, 0,23 magnitúdó mély minimumát majdnem teljesen sikerült végigmérnünk. A további éjszakákon nem mutatott látványos fényváltozásokat, így a periódus nem állapítható meg.

  A halmaz W UMa változói a halványabb, vörösebb fõági csillagok közül kerülnek ki. Ezekben a fedési változókban a komponensek nagyon közel vannak egymáshoz, gyakran érintkeznek, ezért hõmérsékletük jó közelítéssel kiegyenlítõdik. A  HRD-n a fõsorozat fölött helyezkednek el, hiszen egy adott színhez két csillag fényessége tartozik, azaz a rendszer fényesebbnek látjuk, mint egy magányos és ugyanolyan hõmérsékletû fõsorozati csillagot. Mellékelt ábránkon a V3 és V4 W UMa csillagok fázisdiagramjait mutatjuk be.

A V3 és V4 W UMa-típusú fedési változócsillagok fázisdiagramjai.

  A V3 0,4224(1) napos keringési idejû kettõs, 0,32 magnitúdós amplitúdóval. A fázisdiagramon kívül a JD 2451572-kor felvett fénygörbe önmagában is egyértelmûen kirajzolja a W UMa-típusú csillagokra jellemzõ fénygörbét, így a tipizálás mindenképen jól meg van alapozva. A második maximum az elsõnél 
láthatóan kisebb amplitúdójú, ez jól ismert jelenség a W UMa-típusú csillagoknál és gyakran magyarázzák az egyik komponensen megjelenõ csillagfoltok hatásával. A kérdés biztos eldöntéséhez nagyfelbontású 
spektroszkópia szükséges, ami azonban ezekre a halvány csillagokra ma még reménytelen vállalkozás.

  A V4 kicsit hosszabb periódusú változó, 0,33 magnitúdós amplitúdójához 0,5585(1) napos periódus társul. Fénygörbéjén olyan szabálytalanságok, a lassú fényesedést/halványodást "szinesítõ" kisebb hullámok láthatók, melyeket szintén csillagfoltokkal szokás magyarázni. Ez a jelenség három egyedi 
fénygörbén is egyértelmûen megfigyelhetõ, ami mindenképpen alátámasztja, hogy nem pusztán a mérések hibájáról van szó.

  A V7 a leghalványabb változó a halmazban az általunk találtak között. Volt olyan éjszaka, amikor csak egyetlen fénygörbe-pontot tudtunk fölvenni, mert az algoritmus csak egyetlen képen azonosította teljes bizonyossággal. 0,55 magnitúdó amplitúdójú változása miatt a legnagyobb fényváltozást mutatja az 
M37-ben talált változók közül. Periódusa 0,3579(1) nap. Az adatok szerencsétlen eloszlása miatt azonban csak az egyik maximum környékét sikerült lefedni; a másik ágban csak néhány magányos pont árválkodik szomorúan. B-V színindexe alapján lehet háttércsillag is.

Pulzáló változók

A V5 és V6 pulzáló változócsillagok fénygörbéi

  A halmazban két, egymáshoz nagyon hasonló változócsillagot találtunk. Fénygörbéjük alapján (lapos minimum, csúcsos maximum, meredek felszálló ág) mindkettõ rövidperiódusú pulzáló változócsillag (fénygörbéiket l. a mellékelt ábrán). Színindexük, átlagos fényességük, fénygörbéjük, fázisdiagramjuk jellege egymáshoz nagyon hasonló, egyedül pulzációs periódusuk tér el jelentõsen. A V5 periódusa 0,2800(5) nap, amplitúdója 0,32 magnitúdó, ugyanakkor a V6 periódusa 0,109835(5) nap, amplitúdója 0,45 magnitúdó. A két csillagt tipizálása, halmaztagságának eldöntése nagyon fontos, mert a halmaz 
távolságának, illetve a színexcesszusainak birtokában a benne lévõ pulzáló csillagok luminozitása, hõmérséklete, sugara (maximális és minimális) meghatározható, tömege elméleti modellek alapján szintén megadható. Végeredményben a pulzáció közel teljes leírása válna lehetõvé. Sajnos a szép 
elképzeléseket nem sikerült valóra váltani, mivel mind a V5, mind a V6 HRD-n elfoglalt helye nem egyeztethetõ össze a halmaztagsággal. Fénygörbéjük alakja a klasszikus instabilitási sáv tagjaira utal (V5 - nagyamplitúdójú delta Scuti, esetleg RR Lyrae, V6 - nagyamplitúdójú delta Scuti), ami jól behatárolható régiót jelent a szín-fényesség diagramon (l. Halmazváltozók I. cikkünket). Ezzel szemben e két új változó jóval vörösebb, ill. halványabb (több magnitúdóval!), mint az M37 esetében várható instabilitási sáv, ezért adódik a következtetés, hogy mindkét csillag nagy valószínûséggel pusztán háttérobjektum, jóval messzebb az M37 mögött. Nagyságrendi becslés alapján legalább kétszer messzebb vannak a halmaznál, ám ez igen bizonytalan, mivel nem ismert a távolsággal növekvõ intersztelláris fényelnyelés pontos mértéke.

Az M37 kora, távolsága és mérete

Az M37 csillagainak általános jellemzõin alapuló statisztikai vizsgálatokat a fotometriai kiértékeléssel párhuzamosan végeztük. A több ezer csillagra vonatkozó szín, fényesség és pozíció adatokból igyekeztünk minél több információt kinyerni magáról a halmazról, mint önálló objektumról.

Az M37 szín-fényesség diagramja illesztett elméletimodellgörbékkel.

  Elsõként elkészítettük az M37 szín-fényesség diagramját. Ez 2546 egyedi csillagot tartalmaz és mellékelt ábránkon mutatjuk be. Szépen kirajzolódik a diagram bal felsõ sarkából a jobb alsó sarok felé tartó fõsorozat, valamint az ettõl jobbra és felfelé található óriáság, a halmaz elfejlõdött vörös óriás csillagaival. Sajnos az alacsony galaktikus szélesség miatt igen nagy a mezõcsillagok megjelenése a diagramon, amit elsõ sorban a fõsorozat kiszélesedése mutat a halvány csillagok felé, valamint a fõsorozat és a vörös 
óriások közötti tartomány népes csillagserege. A nyílthalmazoknál szokásos feltevéssel élve a Naphoz közelinek tekintettük a halmaz csillagainak fémességét (ezt a legfényesebb tagok irodalmi spektroszkópiája is alátámasztja), majd a Bertelli és munkatársai által kiszámított elméleti szín-fényesség diagramok közül kiválasztottuk azt, amely a legjobban illeszkedik az M37 megfigyelt adataira. Az illesztés során megkaptuk a halmaz vörösödését (E(B-V)), korát (t) és távolságmodulusát (m-M). Két paraméter együttes is hasonló illeszkedést tett lehetõve, így az általuk behatárolt tartomány a legvalószínûbb. Ennek megfelelõen a halmaz vörösödése 0,3 magn. körüli, kora 400-500 millió év közé esik, távolsága pedig durván 1300 parszek.

  A felvételek alapján becslést adtunk a halmaz méretére is, habár irodalmi vizsgálatok alapján az M37 haloja messze kiterjed az általunk rögzített égterületen. Ehhez megvizsgáltuk a csillagok látszólagos sûrûségét (pl. darab/négyzetívperc egységben), megkerestük az eloszlás maximumát, majd 
megvizsgáltuk az ezen maximumtól (=halmaz közepe) mért távolság függvényében a csillagok sûrûségének csökkenését. Ahol ez beállt egy viszonylag állandó értékre, ott meghúztuk a halmaz határát. Ez természetesen csak egy alsó becslés. Azt találtuk, hogy az eloszlásban 12 ívperces sugárnál bekövetkezik egy ugrás, ami a halmaz csillagainak erõs gyérülését jelzi. A 24 ívperces átmérõ a halmaz távolságában mintegy 40 fényév valódi átmérõt jelent, ami nyílthalmazok esetében tekintélyes méretnek számít.

  Az alábbi táblázatban a változócsillagok adatait foglaljuk össze. Az elsõ két oszlopban a csillag pontos koordinátáinak a perc (rektaszcenzió) és ívperc (deklináció)  része látató, tized ívmásodpercre megadva, fél ívmásodpercnél jobb pontossággal. A harmadik oszlop instrumentális R fényesség, míg a
következõ két oszlop standard fényességeket és színindexekettartalmaz.

 

RA  B-V 
megjegyzés 
05:52,34032 
+32°33',325 
13,78 
0,60 
V1, EA:
05:52,2767 
      28,2476 
14,98 
0,69 
V2, EA:
05:52,55047 
      32,6944 
16,07 
0,89 
V3,EW
05:52,88773 
      33,0205 
16,17 
0,86 
V4,EW
05:53,01056 
      24,8467 
16,11 
0,96 
V5, DSCT, RRc?
05:51,84255 
      32,5739 
16,05 
1,01 
V6, DSCT
05:52,65537 
      36,5142 
17,87 
-- 
V7, EW

   A fenti eredmények alapján Sziládi Katalin és Szabó Gyula közös tudományos diákköri dolgozatot írt, amely II. helyezést ért el a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (Pécs, 2001. április). Emellett pedig várhatóan 2001 õszén, az Astronomy and Astrophysics folyóiratban fog megjelenni a munkát bemutató szakmai publikáció.

Záró gondolatok

A Halmazváltozók címû sorozat indításakor fölmerült a kérdés: "hogyan lehetne összekötni a mély-ég észlelés nemes tevékenységét a változózás hasznos jellegével". Az M37-ben talált változók amatõr CCD-kamerás megfigyelése olyan terület, amely erre alkalmas. A halmaz eddig megtalált Algol-változói
elegendõen fényesek az amatõr mûszerek számára, a periódus megállapításához "mindössze" elegendõ számú minimumot kellene végigmérni. Ehhez még a költséges szûrõ-sorozatokra sincs szükség, hiszen
nem standard fényváltozást, csak minimumidõpontot szeretnénk meghatározni. A hazai amatõr CCD-park számos mûszere alkalmas lenne erre a munkára. A fedési kettõsök folyamatos megfigyelése szintén fontos lenne, mind az esetleges periódusváltozások, mind a föltételezett csillagfoltok miatt. Sajnos ezek a csillagok olyan fényességtartományban vannak, ahol sok perces expozíciókkal is csak a nagy teljesítményû amatõr mûszerekkel detektálható fényváltozás. Bár kiválóan értékelhetõ eredményt ad az instrumentális megfigyelés is, az igazán értékes munka itt a standard fotometria lenne, amihez viszont legalább két színszûrõ, a csökkenõ fényesség miatt pedig még nagyobb távcsõ szükségeltetne. Talán egy évtized múlva ez sem jelent majd akkora nehézséget, mint manapság. 

SZABÓ GYULA-SZILÁDI KATALIN-KISS LÁSZLÓ