Csillagászati és űrkutatási rövidítések
(főleg az asztrofizikához, azon belül a változócsillagokhoz)
 
 
rövidítés teljes angolul teljes magyarul
2dFGRS 2dF Galaxy Redshift Survey galaxisok vöröseltolódását felmérő program (AAO)
2MASS Two Micron All-Sky Survey 2 mikronos (IR) égboltfelmérő program
AAO Anglo-Australian Observatory angol-ausztrál obszervatórium (Ausztrália)
AAVSO American Association of Variable Star Observers Amerikai Változócsillag Megfigyelők Társasága (USA)
ABE AstroBiology Explorer asztrobiológiai infravörös űrtávcső
ADC Astrophysics Data Center Asztrofizikai Adatközpont (NASA)
ADS Astrophysics Data System (CfA) Asztrofizikai Adatrendszer (Center for Astrophysics, Cambridge, USA)
AFOEV Association Francaise des Observateurs 
d'Etoiles Variables
Változócsillag Megfigyelők Francia Társasága
AGB Asymptotic Giant Branch aszimptotikus óriáság (a HRD-n)
AGN Active Galactic Nuclei aktív galaxismagok (röntgensugárzó fekete lyukak galaxisok centrumában)
ALMA Atacama Large Millimeter Array  Atacama nagy milliméteres (hullámhosszú rádiótávcső) csoport (Chile)
ASAS All Sky Automated Survey a teljes égbolt felmérése automata kis távcsövekkel
AST/RO Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory szubmilliméteres távcső az Antarktiszon (CfA)
AU Astronomical Unit csillagászati egység (Nap-Föld távolság)
AURA Association of Universities for Research in Astronomy csillagászati kutatások egyetemi szövetsége (USA)
BC Bolometric Correction bolometrikus korrekció
BHXRB Black Hole X-Ray Binary (systems) röntgen sugárzó kettőscsillag fekete lyuk komponenssel
BiSON Birmingham Solar Oscillations Network Birmingham Nap-rezgéseket megfigyelő hálózat 
CBI Cosmic Background Imager kozmikus háttérsugárzás képalkotó megfigyelő (földi rádiótávcső)
CCD Charge Coupled Device töltéscsatolt eszköz (digitális kép-érzékelő chip)
CDM Cold Dark Matter hideg sötét anyag (kozmológia)
CDS Centre de Données astronomiques de Strasbourg csillagászati adatközpont, Strasbourg
CfA (Harvard-Smithsonian) Center for Astrophysics Asztrofizikai Központ (Cambridge, Massachusetts)
CFHT Canada-France-Hawaii Telescope kanadai-francia-hawaii távcső
CGRO Compton Gamma-Ray Observatory Compton gamma űrtávcső (NASA)
CMB Cosmic Microwave Background kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás
CME Coronal Mass Ejection Nap-korona anyag kilövellés
COBE Cosmic Background Explorer kozmikus háttérsugárzás megfigyelő (műhold)
COROT Convection et Rotation változócsillagokat (konvekció, rotáció, pulzáció) mérő műhold
CV Cataclismic Variable kataklizmikus változócsillag (típus)
DDO David Dunlap Observatory David Dunlap obszervatórium (Kanada)
DENIS Deep Near-Infrared Survey of the Southern Sky közeli infravörös déli égbolt felmérő program
DFT Discrete Fourier Transformation diszkrét Fourier transzformáció
DSS Digitized Sky Survey a POSS digitalizált, elektronikus csillagtérképe
EAAE European Association for Astronomy Education Európai Csillagászati Oktatás Egyesület
EA,EB,EW Eclipsing Binary subtypes fedési kettőscsillagok alosztályai
EOS Earth Observing System földmegfigyelő műholdhálózat (NASA)
EROS Expérience de Recherche d'Objets Sombres gravitációs lencse kereső megfigyelési program
ESA European Space Agency Európai Űrkutatási Szervezet
ESO European Southern Observatory Európai Déli Obszervatórium (Chile)
ET Efemeris Time efemeris idő
EXIST Energetic X-ray Imaging Survey Telescope képalkotó röntgen távcső (tervezett műhold)
FAME Full Sky Astrometric Explorer teljes égbolt asztrometriai felmérő (műhold)
FFT Fast Fourier Transform gyors Fourier transzformáció
FOV Field Of View látómező
FUSE Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer távoli ultraibolya spektroszkópiai megfigyelő (műhold)
FWHM Full Width of Half Maximum teljes szélesség a maximum felénél (félérték-szélesség)
GAIA Global Astrometric Interferometer for Astrophysics globális asztrometriai interferométer asztrofizikai kutatásokhoz (űrszonda)
GALLEX GALLium EXperiment gallium kísérlet (korábbi neutrínó detektor, Olaszország)
GCVS General Catalogue of Variable Stars Változócsillagok Általános Katalógusa
GMT Greenwich Mean Time Greenwich-i középidő
GLAST Gamma Ray Large Area Space Telescope gammasugár nagyfelületű távcső (műhold)
GONG Global Oscillation Network Group a Nap rezgéseit megfigyelő hálózat
GOODS Great Observatories Origins Deep Survey nagy obszervatóriumok galaxisfelmérő kutatóprogramja
GPS Global Positioning System földrajzi helymeghatározó (műhold) rendszer
GRB Gamma Ray Burst gamma felvillanás (kitörés)
GUT Grand Unification Theory nagy egyesített elmélet (3 kölcsönhatásra)
HB Horizontal Branch horizontális ág (a HRD-n)
HESSI High Energy Solar Spectroscopic Imager nagy energiájú képalkotó Nap-spektrométer
HET Hobby Eberly Telescope Hobby Eberly távcső (Texas)
HETE High-Energy Transient Explorer nagyenergiájú felvillanásokat megfigyelő műhold
HDF Hubble Deep Field Hubble mély-ég felmérés (HST)
HJD Heliocentric Julian Date Heliocentrikus Julián Dátum
HMXB High-Mass X-ray Binary nagytömegű röntgen kettőscsillag
HRD Hertzsprung-Russell Diagram Hertzsprung-Russell diagram (csillagok színe és fényereje közti összefüggések)
HST Hubble Space Telescope Hubble Űrtávcső
IAA International Astronautical Academy Nemzetközi Asztronautikai Akadémia
IAF International Astronautical Federation Nemzetközi Asztronautikai Szövetség
IAU International Astronomical Union Nemzetközi Csillagászati Egyesület
IMF Initial Mass Function kezdeti tömegfüggvény (csillagok kialakulásánál)
IRAS Infrared Astronomical Satellite infravörös űrtávcső
ISM InterStellar Matter csillagközi anyag
ISO Infrared Space Observatory infravörös űrtávcső (ESA)
ISS International Space Station nemzetközi űrállomás
JD Julian Date Julián Dátum
KAO Kuiper Airborne Observatory Kuiper repülőgép obszervatórium
KBO Kuiper Belt Object Kuiper-öv objektum (kisbolygó)
LBV Luminous Blue Variables nagy fényteljesítményű kék változócsillagok
LINEAR Lincoln Near-Earth Asteroid Research Lincoln Föld-közeli kisbolygó kutatás
LIGO Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory lézer-interferométer (gravitációs hullámok megfigyelése)
LISA Laser Interferometer Space Antenna lézer-interferométer űrantenna (gravitációs hullámok megfigyelése)
LITE Light-Time Effect fény-idő effektus 
LMC Large Magellanic Cloud Nagy Magellán Felhő
LMXB Low-Mass X-ray Binary kistömegű röntgen kettőscsillag
LONEOS Lowell Observatory Near-Earth Object Search Lowell Obszervatórium Föld-közeli kisbolygó keresés
LPV Long Period Variables hosszúperiódusú változócsillagok
LSR Local Standard of Rest lokális nyugalmi pont (csillagok mozgásának viszonyításához)
LTE Local Thermodynamic Equilibrium lokális termodinamikai egyensúly
 
rövidítés teljes angolul teljes magyarul
MACHO Massive Compact Halo Objects nagytömegű kompakt halo objektumok
MAP Microwave Anisotropy Probe mikrohullámú (sugárzás) anizotrópia megfigyelő (űrszonda)
MEM Maximum Entropy Method maximum entrópia módszer (kép- és idősor feldolgozás)
MHD MagnetoHydroDynamics magnetohidrodinamika
MOA Microlensing Observations in Astrophysics mikrolencse megfigyelések az asztrofizikában (program)
MONS Measuring Oscillations in Nearby Stars közeli csillagok oszcillációját mérő (műhold)
MOST Microvariability and Oscillations of Stars csillagok mikrováltozását és oszcillációját mérő (műhold)
MPC Minor Planet Center Kisbolygó Adatközpont
MS Main Sequence fősorozat (a HRD-n)
NASA National Aeronautics & Space Administration Nemzeti Űrkutatási Hivatal (USA)
NEA Near-Earth Asteroids Föld-közeli kisbolygók
NEAR Near-Earth Asteroid Rendezvous Föld-közeli kisbolygókat vizsgáló (űrszonda)
NEAT Near-Earth Asteroid Tracking Föld-közeli kisbolygókat vizsgáló megfigyelési program
NED NASA Extragalactic Database extragalaxisok adatbázisa
NEO Near-Earth Objects Föld-közeli objektumok
NGC New General Catalogue (a mély-ég objektumok) új általános katalógusa
NGST Next Generation Space Telescope újabb generációs űrtávcső
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration Nemzeti Oceanográfiai és Légkörkutató Szervezet (USA)
NOAO National Optical Astronomy Observatories Nemzeti Optikai Csillagászati Obszervatóriumok (USA)
NRAO National Radio Astronomy Observatory Nemzeti Rádiócsillagászati Obszervatórium (USA)
NSO National Solar Observatory Nemzeti Napfizikai Obszervatórium (USA)
O-C Observed - Calculated megfigyelt és számolt időpont különbsége (változócsillagoknál max. vagy min.)
OGLE Optical Gravitational Lensing Experiment optikai gravitációs lencse kereső megfigyelési program
OPAL Opacity code Lawrence Livermore Nat. Laboratory opacitás kódtáblázat könnyű elemekre
OWL OverWhelmingly Large Telescope szupernagy (100 m-es, tervezett optikai) távcső
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons policiklikus aromás szénhidrátok (meteoritok anyagában)
PDM Phase Dispersion Minimization (Method) fázis-diszperzió minimalizálás (perióduskereső módszer)
PHA Potentially Hazardous Asteroids potenciálisan veszélyes kisbolygók
PMT PhotoMultiplier Tube fotoelektron sokszorozó cső
PN Planetary Nebula planetáris köd
PPN Proto-Planetary Nebula proto-planetáris köd
PSF Point-Spread-Function fényességeloszlási függvény (CCD képen)
POSS Palomar Observatory Sky Survey Palomar égboltfelmérő program (fotografikus)
QCD QuantumChromoDynamics kvantumkromodinamika
QPO Quasi-Periodic Oscillations kváziperiodikus oszcillációk (CV csillagoknál)
QSO Quasi-Stellar Object kvázi-sztelláris objektum (kvazár)
RGB Red Giant Branch vörösóriás ág (a HRD-n)
roAp rapidly oscillating Ap stars gyorsan oszcilláló Ap (színképtípusú) csillagok
RSG Red SuperGiant vörös szuperóriás (csillag)
RXTE Rossi X-ray Timing Explorer Rossi röntgen műhold
S/N Signal to Noise jel/zaj viszony
SAAO South African Astronomical Observatory Délafrikai Csillagászati Obszervatórium (Fokváros)
SAGE Russian-American Gallium Experiment orosz-amerikai gallium kísérlet (neutrinó-detektor)
SALT South African Large Telescope dél-afrikai nagy távcső 
SAO Smithsonian Astrophysical Observatory Smithsonian asztrofizikai obszervatórium
SDSS Sloan Digital Sky Survey Sloan digitális égboltfelmérés
SFR Star Formation Rate (or Region) csillagképződési ráta (mérték, ütem) (vagy régió)
SGB Subgiant Branch óriások alatti ág (a HRD-n)
SGR Soft Gamma Repeater lágy röntgenforrások, ismétlődő felvillanásokkal
SIM Space Interferometry Mission űr interferometriai küldetés (NASA űrszonda 2009-)
SIMBAD Set of Identifications, Measurements, and 
Bibliography for Astronomical Data
csillagászati adatbázis (CDS, Strasbourg)
SIRTF Space Infrared Telescope Facility infravörös űrtávcső (NASA 2003)
SOFIA Stratospheric Observatory For Infrared Observatory infravörös távcső repülőgépen
SMC Small Magellanic Cloud Kis Magellán Felhő
SN SuperNova szupernóva
SNO Sudbury Neutrino Observatory Sudbury Neutrinó Obszervatórium (Ontario, Kanada)
SNR SuperNova Remnant szupernóva maradvány
SNU Solar Neutrino Unit Nap-neutrinó egység
SOCO Small Oort Cloud Object kis Oort-felhő objektum (üstökösmag)
SOHO Solar and Heliospheric Observatory napmegfigyelő űrszonda
SPB Slowly Pulsating B stars lassan pulzáló B (színképosztályú) csillagok
SPH Smoothed Particle Hydrodynamics símított részecske hidrodinamika (modellszámításoknál)
SR SemiRegular félszabályos (pulzáló változócsillag típus)
SSM Standard Solar Model elméleti (sztenderd) Nap-modell
STScI Space Telescope Science Institute (Hubble) Űrtávcső Tudományos Intézet (Baltimore)
SZ Sunyaev-Zeldovich effect Szunyajev-Zeldovics effektus
TAI International Atomic Time  nemzetközi atomidő
TOA time-of-arrival érkezési idő (pl. pulzárok impulzusainál)
TPF Terrestial Planet Finder földtípusú bolygókereső műhold (NASA)
TRACE Transition Region and Coronal Explorer a Nap átmeneti rétegeit és koronáját vizsgáló (műhold)
UT Universal Time világidő
UTC Coordinated Universal Time koordinált világidő (rádióadók)
VIRGO Variability of solar IRrandiance and Gravity Oscillations a Nap és a garvitációs hullámokat megfigyelő berendezés (ESA)
VLA Very Large Array  nagyon nagy (rádiótávcső) csoport (New Mexico)
VLBA Very Long Baseline Array nagyon hosszú bázisvonalú (rádiótávcső) csoport
VLBI Very Long Baseline Interferometer nagyon hosszú bázisvonalú interferométer (rádiótávcsövek)
VLT Very Large Telescope nagyon nagy távcső (ESO)
VSOLJ Variable Star Observers' League in Japan Változócsillag Megfigyelők Társasága Japánban
VSOP VLBI Space Observatory Programme űr-VLBI megfigyelési program
WET Whole Earth Telescope távcsövek hálózata (változócsillagok megfigyelésére)
WIMP Weakly Interacting Massive Particle gyengén kölcsönható nehéz részecske
WR Wolf-Rayet star Wolf-Rayet (színképtípusú) csillag
XRB X-Ray Binary röntgen-sugárzó kettőscsillag
ZAMS Zero Age Main Sequence nullkorú fősorozat (a HRD-n)

Összeállította: dr. Szatmáry Károly
kiegészítő javaslatok küldése
2002. május