Az SZTE TTIK Csillagász mesterszak (MSc)
felvételi rendjének szabályzata
(További információ a szakról: http://astro.u-szeged.hu)

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Fizika BSc alapszakot végzettek (ezen belül javasolt a csillagász szakirány elvégzése),

b) alap- vagy mesterfokozatot adó szakot, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű szakot végzettek, akik rendelkeznek (vagy a felvételi elbeszélgetés időpontjáig rendelkezni fognak) összesen legalább 60 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal az alábbi tárgykörökben:

Matematika/informatika (min. 15 kredit, ebből matematika min. 10 kredit): matematika, mat. statisztika, informatika, programozás, számítástechnika;

Fizika (min. 20 kredit): mechanika, hőtan, hullámtan, optika, elektromosságtan, atomfizika, magfizika, statisztikus fizika, kvantummechanika, elektronika;

Csillagászat (min. 20 kredit): csill. megfigyelések, bevezetés a csillagászatba, informatika a csillagászatban, csillagászati laboratórium.

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.

2. A jelentkezés elfogadása:

Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény bekéri a 3. pontban részletezett felvételi pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat, továbbá egy max. 2 oldalas írott anyagot (szakmai önéletrajzot és motivációs levelet).

3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának módja:

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont.

A jelentkező felvételi pontszáma a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám, az oklevélre adott pontszám, a többletpontok, a szóbelire kapott pontszám és az esetleges előnyben részesítés pontszámának összege.

3.1 Korábbi szakmai ismeretek beszámítása (maximum 65 pont)

Minden jelentkezőnek egy jegyzékben fel kell sorolnia, hogy a felvételinél mely tárgyakat kívánja elfogadtatni, illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az ismeretkört, az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét, óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet. A jegyzékhez mellékelni kell a hivatkozott tárgyak tematikáit (a kibocsátó intézmény által hitelesítve) és a tárgyak teljesítését igazoló index másolatát. SZTE TTIK tárgyak esetében a tematikákat nem szükséges mellékelni.

A figyelembe vehető ismeretkörök: Matematika, informatika és egyéb természettudományos ismeretek; maximum 15 kredit.
Fizika; maximum 30 kredit.
Csillagászat; maximum 30 kredit.
A jelentkező korábbi ismereteire adható pontszámot a fentiek szerint figyelembe vehető ismeretkörökhöz tartozó legfeljebb 65 kreditnyi tárgyak jegyeinek kredittel súlyozott összege adja: S [(tantárgy jegye) x (tantárgy kreditértéke)] / 5.

Azoknál, akiknél a figyelembe vehető ismeretkör kevesebb, mint 65 kredit, szintén az előzőek szerint történik a korábbi ismeretekre adható pontszám kiszámítása.

A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra = 1 kredit értékben történik.

3.2 Az oklevél beszámítása (maximum 15 pont)

A jelentkező oklevelének minősítése után adható pontszám: az oklevél érdemjegye szorozva 3-mal.

3.3 Többletpontokból összesen maximum 10 pont szerezhető az alábbiak szerint:

Szakmai oktatási tevékenység után maximum 10 pont.
    Demonstrátorság pontozása félévenként maximum 5 pont.
Országos szinten meghirdetett versenyeken való részvétel maximum 10 pont.
    Pl. Eötvös-, Ortvay-versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén maximum 10 pont.
Szakmai publikációs tevékenységek után maximum 10 pont.
    Konferencia előadás / poszter / absztrakt (külföldi vagy magyar, de nem TDK), nyomtatásban megjelent dolgozat (szakmai illetve nem szakmai lapban). Tudományos Diákköri tevékenységért maximum 10 pont.
    Helyi TDK-n illetve OTDK-n bemutatott dolgozat.
Egy nyelvizsgán felüli (második, stb.) nyelvvizsgákért maximum 10 pont.
    Középfokú: 3 pont, felsőfokú: 5 pont.

A többletpontok elszámolásához az igazoló dokumentumokat a szóbeli elbeszélgetésen be kell mutatni.

3.4 Szóbeli elbeszélgetés (maximum 10 pont)

Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A beküldött motivációs levél és a beszélgetés alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

3.5 Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján
A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 8 többletpont adható.