Bevezetés

Ez a tananyag a Szegedi Tudományegyetem Csillagász mesterszak és Fizikus mesterszak képzésben oktatott asztrofizikai és kozmológiai ismeretek egy részének elsajátításához ad segítséget. Felöleli az asztrofizika elméleti alapjait (1. és 2. fejezet), ismerteti a megfigyelő csillagászatban intenzíven tanulmányozott objektumok, a változócsillagok főbb típusait (3. fejezet), áttekinti a Tejútrendszer és hasonló spirálgalaxisok szerkezetének és dinamikájának lényegesebb vonásait (4. fejezet), betekintést nyújt a nagyon erős gravitációs térben lejátszódó speciális folyamatok fizikájának elméleti és megfigyelési eredményeibe (5. fejezet), valamint áttekinti az Univerzum fejlődésének és a nagyléptékű struktúrák képződésének főbb lépéseit (6. fejezet). A kitekintést és a további ismeretszerzést a fejezetek végén közölt irodalomjegyzék segíti. Az egyes fejezetekhez önellenőrző kérdések állnak rendelkezésre az SZTE Coospace (http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/) felületén, amelyek segítenek annak tesztelésében, hogy az olvasó milyen mértékben ismerte és értette meg az alapfogalmakat és a főbb logikai összefüggéseket.

Törekedtünk arra, hogy az átadott ismeretanyag egyrészt segítse a megfigyelt objektumok, jelenségek fizikai alapjainak megértését, ugyanakkor kellően naprakész legyen, utaljon a 21. század igényeinek megfelelően a legújabb eredményekre is. Mindez az anyag folyamatos fejlesztését igényli, melyet igyekszünk időről-időre megoldani, legalábbis az online formában elérhető verzióban.

Habár az egyes fejezetek témakörei eltérőek, az anyag felépítése (az egzakt természettudományok oktatásához szükséges tárgyalásmódnak megfelelően) lineáris, azaz a későbbi fejezetek megértéséhez szükség van a korábbi fejezetekben tárgyalt fogalmak és ismeretek egy részére. Mindez fokozottan érvényes az egyes fejezeteken belül, az alfejezetekben ismertetett anyagra.

A tananyag érdemi feldolgozásához jelentős előképzettségre van szükség, a mesterképzésben elvárt szintnek megfelelően. Ez fejezetenként kissé különböző, ezért a konkrétumokat az egyes fejezetek elején közöljük. A szükséges előismeretek megszerzéséhez a Fizika alapszakon (Fizika BSc) oktatott kurzusok (beleértve az SZTE Fizika alapszakon a Csillagász szakirányt is) teljesítése szükséges. A tananyag feldolgozása ugyanakkor nem helyettesíti sem az előadásokon való aktív részvételt, sem a Csillagász mesterképzésben oktatott egyéb kurzusok elvégzését, de hasznos elméleti alapokat nyújt ezek sikeres teljesítéséhez.

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 sz. ``Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz'' c. projekt támogatásával készült.

  Szeged  2013-05-01