Tartalom

1. A csillagászat történetének fontosabb eseményei
I. Kőkorszaki csillagászat
II. Csillagászat az ókorban
II/1. Keleti kultúrák
II/2. Az ókori Hellász
III. Csillagászat a kora középkorban (VI–XV. sz.)
III/1. Arab csillagászat
III/2. Európai csillagászat a kora középkorban
III/3. A Távol-Kelet és Amerika
IV. A késő középkor csillagászata Európában
IV/1. Nikolausz Kopernikusz (1473–1543)
IV/2. Tycho Brahe (1546–1601)
IV/3. Johannes Kepler (1571–1630)
IV/4. Galileo Galilei (1564–1642)
V. A gravitációelmélet és az égi mechanika születése
V/1. Descartes örvényelmélete
V/2. Newton munkássága
V/3. Az égi mechanika kifejlődése
VI. A távcsöves megfigyelések fejlődése
VI/1. A XVII. század nagy megfigyelő csillagászai
VI/2. Charles Messier (1730–1817)
VI/3. William Herschel (1738–1822)
VII. A modern csillagászat kezdetei
VII/1. A színképelemzés és a modern asztrofizika kialakulása
VII/2. Új égitestek a Naprendszerben
VII/3. A Tejútrendszer felfedezése
VIII. A XX. század nagy felfedezései
VIII/1. Az extragalaxisok felfedezése
VIII/2. Az Univerzum tágulása

Az ábrák listája

1.1. A világ egyik legrégebbi csillagászati lelete, a több mint 2500 évesre datált Nebrai korong. A Németország területén talált, 32 cm átmérőjű, 2 kg tömegű bronztárgyon jól felismerhetőek az égi objektumok (Nap, Hold, csillagok), bár a pontos értelmezése még vitatott.
1.2. A stonehenge-i megalit 1.
1.3. A stonehenge-i megalit 2.
1.4. A maják egy egykori Nap-piramisa a mai Teotihuacán (Mexikó) területén
1.5. Fantáziakép "Bábel tornyáról", a csillagászati célokra is használt, 90 m magas Marduk-szentélyről
1.6. Illusztráció: Babilon városa "madártávlatból", a Marduk-szentéllyel és a várost átszelő Marduk-úttal
1.7. Piramisok Egyiptomban: a pontos iránymérés ókori bizonyítékai
1.8. Ókori ábrázolás a kínai csillagképekről
1.9. A pitagoreus iskolához tartozó Philolaosz (Kr. e. 450–400) világképe
1.10. Ptolemaiosz geocentrikus világképe
1.11. Ptolemaiosz bolygómozgási elmélete (deferensek, epiciklusok) a Mars mozgásán bemutatva
1.12. Arisztarkhosz híres mérésének illusztrációja
1.13. Illusztráció Eratoszthenész méréséhez (lazarus.elte.hu)
1.14. Hipparkhosz, a legnagyobb görög megfigyelő csillagász
1.15. A szamarkandi csillagvizsgáló maradványai
1.16. Az arisztotelészi világkép szféráinak megjelenése Hieronymus Bosch: A világ teremtése c. képén (A földi gyönyörök kertje c. kompozíció részlete, 1504–1510) (www.ibiblio.org)
1.17. Johannes Regiomontanus (1436–1476) (http://en.wikipedia.org)
1.18. Az 1054-ben megfigyelt szupernóva táguló maradványa, a Rák-köd a Hubble-űrtávcső felvételeiből összeállított mozaikképen
1.19. Nikolausz Kopernikusz
1.20. Tycho Brahe
1.21. Korabeli ábrázolás Tycho Brahe 1572-es szupernóva-felfedezéséről
1.22. Johannes Kepler
1.23. Kepler I. törvénye
1.24. Kepler II. törvénye
1.25. Kepler III. törvénye
1.26. Galilei távcsöves bemutatóval igyekszik meggyőzni az Egyház képviselőit a heliocentrikus világkép helyességéről
1.27. Galilei rajza a Holdról
1.28. Isaac Newton
1.29. A Halley-üstökös legutóbbi, 1986-os visszatérésekor
1.30. Az elsőként Huygens által alaposan megfigyelt Orion-köd
1.31. O. Römer fénysebesség-mérési módszere a Jupiter holdjainak keringési periódusaiban tapasztalható, ciklikus eltérések mérésén alapult
1.32. A 110 Messier-objektum egy képen (H. Frommert és C. Kronberg)
1.33. W. Herschel 6 méter hosszú, kb. 50 cm átmérőjű óriástávcsöve. 1789-ben egy ennél is nagyobb, 122 cm átmérőjű, 12 m hosszú teleszkópot építtetett, mely akkoriban a világ legnagyobb távcsövének számított.
1.34. Abszorpciós (elnyelési) és emissziós (kisugárzott) színképvonalak keletkezése
1.35. A csillagok színképosztályai összefüggésben vannak az égitestek felszíni hőmérsékletével
1.36. A Neptunusz a Voyager 2 űrszonda felvételén
1.37. W. Herschel elképzelése a Tejútrendszerről
1.38. Shapley elképzelése a Tejútrendszerről. Helyesen gondolta, hogy a Nap messze van a Galaxis középpontjától, viszont a távoli spirálködöket mind a Tejútrendszerhez tartozó csillagszigeteknek vélte, ami hibás következtetésekre vezette.
1.39. Albert Einstein
1.40. E. Hubble a Wilson-hegyi Obszervatórium távcsövével
1.41. Az E. Hubble által vizsgált galaxisok és kimért látóirányú sebességeik
1.42. A. Penzias és R. W. Wilson, háttérben a kozmikus háttérsugárzás felfedezését lehetővé tevő antennával
1.43. A kozmikus háttérsugárzás térbeli intenzitáseloszlása Penzias és Wilson, a COBE műhold, valamint a WMAP űrszonda mérései alapján

1. fejezet - A csillagászat történetének fontosabb eseményei

I. Kőkorszaki csillagászat

Nincsenek pontos információink arról, mikor figyelt fel az ember először a csillagos égbolt rejtelmeire. A Nap, a Hold és a csillagok  olyan feltűnő objektumok, melyek nyilvánvalóan magukra vonzották az őskori ember figyelmét, aki valószínűleg babonás félelemmel tekintett rájuk. A fényt és meleget adó Nap, a folyamatosan változó, éjszaka világosságot hozó Hold alapvetően meghatározta a kőkorszaki emberek életét. Az első csillagászati felismerések minden bizonnyal az égbolt szabad szemmel látható objektumainak megfigyeléseiből származtak. A Nap, a Hold, a csillagok mind-mind könnyen észrevehető égitestek. A csillagokhoz hasonló, igen fényes bolygók mozgásának észrevételéhez már rendszeres megfigyelések szükségesek. Az időnként megjelenő fényes üstökösöket igen régóta baljós előjelnek tekintették, csakúgy, mint a Nap és a Hold fogyatkozásait.

1.1. ábra - A világ egyik legrégebbi csillagászati lelete, a több mint 2500 évesre datált Nebrai korong. A Németország területén talált, 32 cm átmérőjű, 2 kg tömegű bronztárgyon jól felismerhetőek az égi objektumok (Nap, Hold, csillagok), bár a pontos értelmezése még vitatott.

A világ egyik legrégebbi csillagászati lelete, a több mint 2500 évesre datált Nebrai korong. A Németország területén talált, 32 cm átmérőjű, 2 kg tömegű bronztárgyon jól felismerhetőek az égi objektumok (Nap, Hold, csillagok), bár a pontos értelmezése még vitatott.

A legrégebbi csillagászati emlékekkel az archeoasztronómia foglalkozik, amely a régészeti leleteket csillagászati ismeretek felhasználásával próbálja értelmezni. Európában többezer éves, feltehetőleg szoros csillagászati kötődésű leleteket ismerünk; ezek közül a legfontosabbak:

 1. Newgrange (Írország, i.e. 3000): egy dombba vájt sírkamra, melyet egy 18 méter hosszú folyosó köt össze a külvilággal. A bejárat feletti nyíláson keresztül a Nap évente egy alkalommal a folyosón át rövid időre megvilágítja a sírkamra belsejét. Ennek időpontja pontosan a téli napfordulóra (december 22.) esik, ekkor a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka az északi féltekén.

 2. Stonehenge (Anglia, i.e. 2000): hatalmas kőoszlopokból álló körkörös, ún. megalit építmény, melyhez hasonló (igaz jóval kisebb méretű) számos más helyen található Európában (főleg Franciaország és Spanyolország területén). Az egész építményt egy 100 méter átmérőjű kör alakú árok határolja, ezen belül patkó alakzatba állított kőoszlopok (dolmenek) helyezkednek el. A legbelső körben az oszlopok 7 méter magasak. A középpontban lévő oltárkő felé egy ösvény (sugárút) visz, aminek másik vége a külső körön kívül található, itt áll egy nagyméretű kőoszlop (sarokkő). Az oltár felől nézve a Nap pontosan a sarokkő fölött kel fel a horizonton a nyári napforduló idején (június 22., ekkor a legrövidebb az éjszaka és a leghosszabb a nappal az északi féltekén). Az egész építmény szimmetriatengelye ebbe az irányba van beállítva.

1.2. ábra - A stonehenge-i megalit 1.

A stonehenge-i megalit 1.

1.3. ábra - A stonehenge-i megalit 2.

A stonehenge-i megalit 2.

Nem ismerjük pontosan, mi célból alkották a kőkorszaki emberek ezeket az építményeket. Lehet, hogy az időmérés szándéka vezérelte őket, mások szerint a vallási kultuszoknak lehetett komoly szerepe ebben. Az azonban bizonyos, hogy nagyon komoly csillagászati ismeretekkel kellett rendelkezniük az építőknek, pontosan ismerniük kellett a Nap évi járását. Emellett figyelemre méltó műszaki teljesítményük is, pl. a stonehenge-i építményhez a köveket kb. 50 km-ről szállították a helyszínre.

Európán kívüli kőkorszaki civilizációkban is a legfontosabb tudomány a csillagászat volt. Ezek közül legismertebb a maja civilizáció (Közép-Amerika, i. e. 1500 – i.sz. 1500). A maják rendkívül fejlett matematikával és bonyolult naptárrendszerrel rendelkeztek, a Napot istenként tisztelték. A vallási okokból emelt Nap-piramisok tetején függőleges lyukakat építettek (nap-lyukak), melyeken keresztül a Nap csak bizonyos napokon (évente két alkalommal, amikor pontosan a fejük fölött, a zenitben delelt) világította meg az épület belsejét. A maják naptára 365 napra osztotta az évet. Ez a 20-as számrendszeren belül működő matematikájuk révén úgy valósult meg, hogy egy év 18 darab 20 napos hónapból és 5 extra napból áll. Külön számon tartották a 20 éves (katun) és 20-szor 20 éves (20 katun = baktun) időszakot is.

1.4. ábra - A maják egy egykori Nap-piramisa a mai Teotihuacán (Mexikó) területén

A maják egy egykori Nap-piramisa a mai Teotihuacán (Mexikó) területén

II. Csillagászat az ókorban

II/1. Keleti kultúrák

Az ókori Kelet öntözéses földművelésen alapuló társadalmai a legkorábbi régészeti emlékek (babiloni határkövek, ékírásos agyagtáblák) alapján meglepően magas szintű csillagászati ismeretekkel bírtak. A csillagászat két fő szempont miatt lett vezető tudomány. Egyrészt, a folyók áradásának előrejelzéséhez, az öntözéses földműveléshez alapvető a pontos időmérés. Másrészt, számos kultúrában az égitesteknek (illetve azok mozgásának vagy aktuális pozícióinak) alapvető szerepe volt az adott nép vallási-mitológiai életében. A csillagjóslás (asztrológia) kialakulását pedig a jövő megismerésének ősi vágya motiválta.

Babilon

Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz folyó között (a mai Irak területén) számos városállamot alapítottak a sumérok. Ezek közül Babilon vívott ki vezető szerepet magának. A sivatagi homok alól előkerült köveken és ékírásos agyagtáblákon számos csillagászati szimbólum, táblázat található. A babiloniak jól ismerték az égitesteket és azok mozgásait. A csillagokat csillagképekbe csoportosították, ezeket ma is használják a csillagászok. Megkülönböztetett figyelmet tulajdonítottak a Napnak, a Holdnak és a szabad szemmel látható öt, fényes bolygónak (Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz). Rendszeres megfigyeléseiket több száz éven keresztül dokumentálták. Lejegyezték a bolygók hurokszerű (látszó) mozgását az égbolton. Felismerték az égi jelenségekben a hosszú távú ciklikusságot, ez alapján előre tudták jelezni a nap- és holdfogyatkozásokat. Naptárukban 1 év 365 napból állt, amit 12 holdhónapra osztottak. A nappalt és az éjszakát 12-12 órára osztották, 1 óra 60 percből, 1 perc 60 másodpercből állt (a felosztás a babiloni 60-as számrendszerre épülő matematikát tükrözi).

1.5. ábra - Fantáziakép "Bábel tornyáról", a csillagászati célokra is használt, 90 m magas Marduk-szentélyről

Fantáziakép "Bábel tornyáról", a csillagászati célokra is használt, 90 m magas Marduk-szentélyről

Babilonban a csillagászat szorosan összefüggött a vallással. Az égitesteket istenekként tisztelték, a 7 főisten a Nap, a Hold és az öt fényes bolygó volt. A főistent, Mardukot a Jupiter bolygóval azonosították. A babiloniak az égboltot egy hatalmas burának képzelték el, melyen az istenségek tüzes szekereket hajtva közlekednek. A csillagászatot csakis az erre alkalmasnak tartott papok (kaldeusok) művelhették, ők közvetlenül az uralkodó mögött álltak a társadalmi ranglétrán.

A vallás szerepére utalnak az építészeti maradványok is. A zikkuratok templomokként, egyben csillagvizsgálóként is szolgáltak – ezek tetejéről kísérték figyelemmel a kaldeus papok az égi jelenségeket. Babilon városát Kelet-Nyugat irányba tájolták. Fő nevezetessége a hatalmas zikkurat, a 90 m magas Marduk-szentély volt, melyet a Biblia Bábel tornya néven említ meg. A toronytól indult a várost keresztülszelő Marduk-út - a nyári napfordulón a Jupiter az út irányában kelt fel a horizonton.

1.6. ábra - Illusztráció: Babilon városa "madártávlatból", a Marduk-szentéllyel és a várost átszelő Marduk-úttal

Illusztráció: Babilon városa "madártávlatból", a Marduk-szentéllyel és a várost átszelő Marduk-úttal

Egyiptom

A babilonihoz képest az egyiptomi csillagászat jóval kevésbé volt alapos. Az egyiptomiak többé-kevésbé átvették a babiloni naptárrendszert, de nemigen törődtek a pontosításával. A bolygók helyett inkább az égi egyenlítő környéki, fényes csillagok érdekelték őket (az égi egyenlítő mentén lévő csillagokat  kb. 10 fokonként, 36 csillagképre osztották → dekánok). Legfontosabb objektumuk a Szíriusz (az égbolt legfényesebbnek látszó csillaga) volt, mivel ennek a Nappal egyidejű kelése pontosan a Nílus áradásának idejére esett (természetesen ez az egybeesés puszta véletlen, semmilyen ok-okozati összefüggés nincs a kettő között).

A vallás és a csillagászat kapcsolata az egyiptomiaknál is fontos szerepet játszott. A csillagászok itt is papok voltak. Az égboltot hatalmas víznek tekintették, melyeken az istenek bárkákon eveznek. Vallásuk központi eleme a Nap-kultusz volt, de ennek formája meglehetősen bonyolult volt (ezt jól jelzi a Nap-isten időről időre változó elnevezése: Rá, Ré, Amon, Amon-Ré, Aton stb.). Építészetükben szintén megjelentek csillagászati ismeretek, erre utal például a piramisok pontos észak-déli tájolása is.

1.7. ábra - Piramisok Egyiptomban: a pontos iránymérés ókori bizonyítékai

Piramisok Egyiptomban: a pontos iránymérés ókori bizonyítékai

Kína

A kínai (távol-keleti) csillagászattal kapcsolatos legrégebbi, fennmaradt emlékek a Kr. e. 9. századból származnak. A kínai kultúrában a csillagászatnak elsősorban az időmérés szempontjából volt nélkülözhetetlen szerepe – már az ókori időkből is ismerünk innen származó, kompakt napórákat. A csillagászok az uralkodó szolgái voltak, akikre fontos szerep hárult a különleges égi események (főleg a nap- és holdfogyatkozások) előrejelzésében (ennek elmulasztása akár az illető csillagász életébe is kerülhetett...).

A kínai naptár szerint az év 366 napból áll, az egyes holdhónapok 29 vagy 30 nap hosszúságúak. Babiloni hatásra számon tartották a 60 éves ciklusokat, sőt, a napot is 60 egyenlő részre osztották fel. Az új év kezdetét – a mai napig érvényben lévő szokás szerint – az európai naptár szerinti február 4-i dátumhoz legközelebb eső újhold napján tartják.

A látható csillagokat egyedi csillagkép-felosztásba rendezték; az egyenlítő menti („állatövi”) csillagképek sem hasonlítanak más kultúrák hasonló szisztémájára. Világképükben a szögletes Föld felett a kerek, 8 oszlop által tartott égbolt helyezkedik el. Az ég 9 szintből áll – központjában a Sarkcsillag, csúcsán pedig az Égi Nagyúr található.

1.8. ábra - Ókori ábrázolás a kínai csillagképekről

Ókori ábrázolás a kínai csillagképekről

II/2. Az ókori Hellász

Az ókori görög városállamokban a csillagászati ismereteknek elsősorban nem a mindennapi élet vagy a vallás alapfeltételeként, hanem a világ megismerését célzó törekvésekben volt fontos szerepe. Leginkább a különböző filozófiai iskolák hatása volt jelentős a tudomány fejlődésére, de néhány hellén csillagász megfigyelési eredményei is alapvető fontosságúak a csillagászat történetében.

Filozófiai iskolák

Kb. i.e. 400-tól kezdődően a görög városállamokban egyre jelentősebb szerepet kaptak a csillagászattal is foglalkozó filozófiai iskolák.  Ellentétben Mezopotámiával és Egyiptommal, ahol a csillagászat a papok által templomokban, szentélyekben művelt, misztikus köntösbe öltöztetett istentisztelet volt, a görög iskolákban inkább a mai értelemben vett tudományos munka folyt. A csillagászok főleg filozófusok, matematikusok voltak. Ennek következtében az égbolt és az égi jelenségek rendszeres megfigyelése háttérbe szorult, nagyobb szerepet kapott azonban a világ felépítéséről, az égitestek mibenlétéről, a jelenségek okairól való elmélkedés.

Ión filozófusok

Ennek az iskolának a központja Milétoszban volt, itt a csillagászattal inkább filozófiai  értelemben foglalkoztak. Egyik fő problémájuk a világ anyagi összetételének és az elsődleges ősanyagának megállapítása volt. Legjelentősebb képviselői Thálész (Kr. e. 624–546), Anaximandrosz (Kr. e. 610–547/546) és Anaximenész (Kr. e. 585–528). Thálész szerint az ősanyag a tűz, míg Anaximandrosz szerint a víz lehetett. A Földet még laposnak képzelték el, melyet kupolaszerűen borít be az égbolt. Anaximandrosz szerint az égbolt egy sötét lepel, amin a csillagok apró lyukak, amelyeken keresztül a kozmikus tüzet látjuk. Tanítványa, Anaximenész ezzel szemben azt képzelte, hogy az égbolt kristálygömb, az égitestek pedig a kristálygömbbe vert szögek. Az átlátszó kristálygömbökből álló égbolt hipotézise majdnem 2000 évig, a reneszánsz koráig tartotta magát.

Pitagoreusok

A "Pitagoreus Testvériség" iskolája a dél-itáliai Kroton szigetén működött, alapítója a nagy matematikus, Püthagorasz (Pitagorasz) (Kr. e. 582–496). Ez az iskola lényegében vallási szektaként működött, tagjai az egész számoknak, a matematikának misztikus jelentést tulajdonítottak. A "legmágikusabb" szám a 10 volt, emiatt a 10-es számrendszert használták. Felismerték, hogy a szépen hangzó zenei akkordokat adó húrok hosszának aránya egész szám (pl. 4:3), ebből kiindulva azt képzelték, hogy a bolygók mozgása szintén ilyen zenei hangokat kelt ("szférák zenéje"). Elképzelésük szerint az égitestek gömb alakúak és körpályán mozognak. Ezt arra vezették vissza, hogy az égitestek istenségek, tehát tökéleteseknek kell lenniük, a legtökéletesebb alakzat pedig szerintük a kör és a gömb. Világképük szerint a világ középpontjában a "központi tűz" helyezkedik el, e körül keringenek az égitestek, a Föld is. A Föld és a központi tűz között keringett az "ellen-Föld". Elképzelésük szerint az ellen-Föld és a központi tűz azért nem látható, mert mindig a Föld túlsó oldalán tartózkodnak. Ezekre az új égitestekre talán azért volt szükség, hogy ezekkel együtt az akkor ismert égitestek (Nap, Föld, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz) száma 10 legyen.

1.9. ábra - A pitagoreus iskolához tartozó Philolaosz (Kr. e. 450–400) világképe

A pitagoreus iskolához tartozó Philolaosz (Kr. e. 450–400) világképe
Athén

Athénban több filozófiai iskola is működött, ezek közül a legjelentősebbek a Platón által alapított Akadémia és az Arisztotelész vezette Liceum. Platón (Kr. e. 428/427–347), az egyik legtekintélyesebb, legnagyobb hatású ókori filozófus szerint a bennünket körülvevő világ illúzió,  a létező dolgok csupán torz árnyképei a tökéletes ideáknak, melyeket csak gondolkodás útján ismerhetünk meg (idealizmus). Platón átvette a gömb alakú égitestek gondolatát a pitagoreusoktól (szerinte az égitestek mozgása "a világlélek gondolkodását fejezi ki"), de a gömb alakú Földet egyértelműen a világ középpontjába helyezte. Ez az ún. geocentrikus világkép csaknem 2000 éven keresztül meghatározta az emberiség világról alkotott elképzeléseit.

Arisztotelész (Kr. e. 384–322), Platón tanítványa, szakított mestere idea-tanával. Azt hirdette, hogy a világ anyagi természetű és ami létezik, az érzékelhető, megismerhető. Az ő világképe is geocentrikus volt, az égitestek mozgását úgy képzelte el, hogy a bolygók áttetsző kristályszférákra vannak erősítve, és ezek a koncentrikus szférák egymáson súrlódva mozognak. A külső szférák mozgását az "Első Mozgató", egy isteni természetű erő biztosítja (ezt később a középkori teológia Istennel azonosította). A világot két részre osztotta: a Hold feletti és a Hold alatti világra. A Hold alatti (szublunáris) világot a négy őselem (föld, víz, tűz, levegő) alkotja, ezek változhatnak, egymásba átalakulhatnak. A Hold feletti világban minden változatlan és örök, itt csakis egyenletes körmozgás képzelhető el. Ennek a világnak szerinte az anyaga is különleges: az ún "ötödik elem" alkotja, mely nem alakul át, elpusztíthatatlan, állandó, öröktől fogva létezik.

Alexandria

A római hódítást követően, a hellenizmus korában a görög kultúra és tudomány csúcspontját az alexandriai könyvtárban folyó tevékenység jelentette. Az itt dolgozó tudósok az ókori világ teljes ismeretanyagát igyekeztek összegyűjteni, rendszerezni. A csillagászat területén legjelentősebb személyiség Klaudiosz Ptolemaiosz (Kr. u. 90–168) volt. Az ő alkotása a Naprendszer felépítését és a bolygómozgás matematikáját megadó Szüntaxisz Mathematiké. Ptolemaiosz összefoglalta a Platón és Arisztotelész által képviselt Föld-középpontú (geocentrikus) világképet, és meghatározta a bolygók mozgását a pitagoreusok körpályáit használva. A bolygók régóta ismert hurokszerű mozgását úgy magyarázta, hogy az égitest több körpályán kering: a Föld körül a deferensen és a deferensen gördülő epicikluson.

1.10. ábra - Ptolemaiosz geocentrikus világképe

Ptolemaiosz geocentrikus világképe

1.11. ábra - Ptolemaiosz bolygómozgási elmélete (deferensek, epiciklusok) a Mars mozgásán bemutatva

Ptolemaiosz bolygómozgási elmélete (deferensek, epiciklusok) a Mars mozgásán bemutatva

Megfigyelő csillagászat

A görögök az égbolt rendszeres megfigyelésében messze elmaradtak a babiloniaktól. Figyelemre méltó azonban az irányú törekvésük, hogy a puszta észleléseken túl a megfigyeléseikből következtetéseket vonjanak le.

A számoszi Arisztarkhosz (Kr. e. 310–230) elképzelése az volt, hogy meghatározza: a Nap, vagy a Hold van messzebb a Földtől (közismert, hogy e két égitest a Földről egyforma nagynak látszik). Ehhez azt a holdfázist használta, mikor a Nap pontosan a Hold felét világítja meg (első negyed). Megmérte a Hold és a Nap látszó szögtávolságát, amire 87 fokot kapott (lásd az ábrát). Ebből (helyesen) azt a következtetést vonta le, hogy a Nap 19-szer messzebb van, mint a Hold, ennélfogva a Napnak sokkal nagyobbnak is kell lennie, mint a Hold és a Föld (valójában a Nap kb. 400-szor messzebb van, mint a Hold). Mérési eredményét továbbgondolva felvetette, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a kicsi Föld kering a nagy Nap körül, és nem fordítva, mint azt a geocentrikus világkép állítja. Ezzel, korát messze megelőzve, elsőként jutott el a heliocentrikus világkép gondolatához.

1.12. ábra - Arisztarkhosz híres mérésének illusztrációja

Arisztarkhosz híres mérésének illusztrációja

A Föld gömb alakjának bizonyítása Eratoszthenész (Kr. e. 276–195) nevéhez fűződik. Ő a Föld kerületét ötletes szögméréssel határozta meg. Észrevette, hogy az év egy napján Sziéna (a mai Asszuán) városában a Nap függőlegesen (a zenitben) delel, míg ugyanekkor Alexandriában a kőoszlopok árnyékot vetnek. Az árnyékok szögéből és a két város távolságából ki tudta számítani a Föld kerületét, amire a valóságot nagyon jól megközelítő értéket kapott: az általa 250 000 stadionnak mért földsugár (157,5 m-esnek valószínűsített stadion-hosszal számolva) 6269 km-nek, a Föld kerülete pedig 39 375 km-nek adódik, míg a ma ismert értékek 6378, illetve 40008 km – vagyis az eltérés kevesebb, mint 2% !

1.13. ábra - Illusztráció Eratoszthenész méréséhez (lazarus.elte.hu)

Illusztráció Eratoszthenész méréséhez (lazarus.elte.hu)

A legnagyobb görög megfigyelő csillagász, Hipparkhosz (Kr. e. 190–120) készítette el az égbolt első csillagkatalógusát. Több mint 1000 csillag pontos pozícióját és fényességét határozta meg és foglalta táblázatba. A csillagokat 1-től 6-ig terjedő fényrendekbe sorolta (1-es volt a legfényesebb, 6-os a leghalványabb), amit a csillagászatban – némi módosításokkal – mind a mai napig használnak (magnitúdóskála).

1.14. ábra - Hipparkhosz, a legnagyobb görög megfigyelő csillagász

Hipparkhosz, a legnagyobb görög megfigyelő csillagász

III. Csillagászat a kora középkorban (VI–XV. sz.)

A Római Birodalom bukását követő zűrzavaros évszázadokban az ókorban felhalmozott tudás nagy része elveszett. A fennmaradt ismeretek megőrzésében és továbbadásában elsőként az arabok játszottak szerepet, akik komoly megfigyelési munkájukkal is hozzájárultak a csillagászat fejlődéséhez – ugyanakkor a középkori Európában elsősorban keresztény gondolkodók tartották életben a tudományos nézeteket.

III/1. Arab csillagászat

A IX–XV. század közötti időszakban az arab népek művelték a legmagasabb szinten a csillagászatot. Az arab hódítás nyomán a felégetett alexandriai könyvtárból kimentett papirusztekercsek között ott volt Ptolemaiosz Szüntaxisz Matematiké című műve is. Ez arab fordítás után Almageszt néven terjedt el és vált ismertté mások – így az európaiak – számára is.

Az arabok főként a Hold mozgása iránt érdeklődtek, az iszlám vallás előírásai miatt. Több csillagvizsgálót építettek, ahol nagy méretű, korszerű műszerekkel követték nyomon a fényes, szabad szemmel látható égitesteket. Az Almagesztben közölt bolygópályákat saját megfigyeléseikkel vetették össze. Hamar rájöttek, hogy a ptolemaioszi táblázatok nem pontosak, a számítások folyamatos kiigazításokra szorulnak. Hosszú távú észleléseik eredményeképpen csillagkatalógusokat készítettek – sok fényesebb csillag (pl. Betelgeuze, Ras Algethi, Alcor, Mizar stb.) köznapi elnevezésére ma is az arab (illetve perzsa) eredetű formákat használjuk.

Leghíresebb csillagászaik Al Mammoun kalifa és Al Sufi (IX. sz.), Naseredin at Tusi (XIII. sz.) és Ulug bég (1394-1449) voltak – az utóbbi által alapított szamarkandi csillagvizsgáló, amelynek maradványai ma is állnak, korának egyik legfejlettebb tudományos színhelyeként működött.

1.15. ábra - A szamarkandi csillagvizsgáló maradványai

A szamarkandi csillagvizsgáló maradványai

III/2. Európai csillagászat a kora középkorban

A középkori Európában a keresztény vallás és hit szerepe megerősödött, egyúttal jelentős mértékben meghatározta a kor embereinek világnézetét. Bizonyos szempontból ez hátráltatta a tudomány fejlődését, mivel az Egyház sok esetben dogmatikus kinyilatkoztatásokat fogadott csak el a világ felépítése és keletkezése kapcsán, a változásokat pedig elutasította (néhány esetben üldözte is). Ez a szemlélet jól illeszkedett az Arisztotelész által leírt világképhez, mely szerint az égi szféra tökéletes, örök és változatlan. Ezt és a geocentrikus világnézetet keresztény filozófusok, teológusok (elsősorban Aquinói Szent Tamás, 1225–1274) a bibliai teremtéstörténet tudományos igazolásaként értelmezték, és a korabeli társadalom hivatalos világnézetévé formálták.

1.16. ábra - Az arisztotelészi világkép szféráinak megjelenése Hieronymus Bosch: A világ teremtése c. képén (A földi gyönyörök kertje c. kompozíció részlete, 1504–1510) (www.ibiblio.org)

Az arisztotelészi világkép szféráinak megjelenése Hieronymus Bosch: A világ teremtése c. képén (A földi gyönyörök kertje c. kompozíció részlete, 1504–1510) (www.ibiblio.org)

Azonban a tudományok művelése és fejlődése ebben a korban nagy részben szintén az Egyházhoz kapcsolódott. Az első egyetemek (melyek többségén a “ úgynevezett hét szabad művészet egyikeként asztronómiát is oktattak) jórészt egyházi alapításúak voltak, az oktatást tudós papok és szerzetesek végezték. Közülük többen messze megelőzték korukat, így pl. Albertus Magnus püspök (1193/1206–1280), aki a megismerést nem hit-, hanem észbeli dolognak tekintette, Roger Bacon (1214–1294), aki a tudományos munka legfontosabb részének a matematikai ismereteket és a kísérleteket nevezte, vagy Nicolaus Cusanus bíboros (1401–1464), aki szintén jelentős matematikai ismeretekkel bírt, és a Világmindenséget végtelen nagynak tekintette.

Az ókori világkép változtatására egyre fokozódott az igény, főként az időszámításban és az égitestek pozíciói-előrejelzéseiben tapasztalt pontatlanságok miatt. Akkoriban Európában a Julián-naptár volt érvényben, melyet még Julius Caesar utasítására dolgozott ki egy Sosigenes nevű egyiptomi csillagász a Kr. e. I. században. Ebben már kialakultak a jelenleg is használt, felváltva 30, illetve 31 napos hónapok, valamint a 365 napos (illetve négyévente, egy február végi plusz nap beiktatásával 366 napos) évek. Azonban egy év valójában kicsivel rövidebb, mint az ebből adódó 365,25 nap, ami így évszázadok alatt több napos elcsúszást eredményezett. Ezt már a 325-ös niceai zsinaton észlelték, de a végső reform csak 1582-ben, XIII. Gergely pápa rendelete nyomán lépett életbe (a Gergely-naptár fő újítása az volt, hogy minden olyan év, amely 100-zal osztható, de 400-zal nem, nem számít szökőévnek), egy Clavius nevű matematikus és egy Lilius nevű csillagász javaslatait felhasználva.

Az égitestek észlelt pozícióinak az előrejelzésektől való eltérése már a hajózásban, a navigációban is gondot okozott. X. Alfonz kasztíliai (spanyol) király ezért elrendelte a ptolemaioszi táblázatok korrigálását, melyek Alfonz- (vagy Alphonsin-)táblázatok néven 1272-ben készültek el. A következő nagy lépés Georg Peuerbach (1423–1461) német csillagász és matematikus Új bolygóelmélet (Theoricae novae planetarum) c. műve volt, melyben további korrekciókat közöl az égitestek pozíciószámításait illetően.

A könyvet Peuerbach korai halála miatt 1471-ben tanítványa, Johannes Müller (ismertebb nevén J. Regiomontanus, 1436–1476) adatta ki először. Regiomontanus fejezte be elhunyt mestere Almageszt-fordítását, és további – saját megfigyelésekkel is ellenőrzött - korrekciós számításokat végzett a csillagok pozícióiról. Ezeket a táblázatokat évtizedekig használták a hajósok (köztük Kolumbusz Kristóf is). Dolgozott Mátyás király udvari csillagászaként is, valamint ő alapította az első németországi csillagvizsgálót is, ahol csillagászati szögmérő eszközöket is készített. Érdekesség, hogy Clavius és Lilius előtt már egy évszázaddal korábban előállt naptármódosító javaslatokkal.

1.17. ábra - Johannes Regiomontanus (1436–1476) (http://en.wikipedia.org)

Johannes Regiomontanus (1436–1476) (http://en.wikipedia.org)

Bővebben a naptárak történetéről

III/3. A Távol-Kelet és Amerika

A csillagászat művelése a régebbi időkből fennmaradt távol-keleti, illetve amerikai kultúrákban ebben az időszakban is fontos volt. 1054-ben például kínai csillagászok egy új "vendégcsillag" megjelenéséről tudósítottak a Tien-kuan (Bika) csillagképben. Az új égitest eleinte olyan fényes volt, hogy nappal is látszott, de fokozatosan halványodva egy év alatt eltűnt a megfigyelők szeme elől. Érdekes, hogy több távol-keleti forrás is részletesen leírja ezt a nagy feltűnést keltő égi eseményt, ugyanakkor európai feljegyzések egyáltalán nincsenek. Csak a XX. században derült fény arra, hogy az 1054-es vendégcsillag egy szupernóva volt: egy élete végén összeomló csillag hatalmas robbanásának voltak szemtanúi az akkori emberek. Azóta a robbanás helyén egy táguló gázfelhő, a Rák-köd figyelhető meg.

1.18. ábra - Az 1054-ben megfigyelt szupernóva táguló maradványa, a Rák-köd a Hubble-űrtávcső felvételeiből összeállított mozaikképen

Az 1054-ben megfigyelt szupernóva táguló maradványa, a Rák-köd a Hubble-űrtávcső felvételeiből összeállított mozaikképen

IV. A késő középkor csillagászata Európában

Európában a XV. század (reneszánsz kor) előtt a csillagászati ismereteket a katolikus egyház ideológiája határozta meg. A reneszánsz idején azonban fokozatosan újra "felfedezték" az ókori gondolkodók és természettudósok (főként Arisztotelész) munkáit, és ez új ismeretek megszerzésére irányuló törekvéseket indított el. Ennek a korszaknak az egyik kiemelkedő alakja Leonardo da Vinci (1452–1519) volt, akinek tudományos és művészeti munkássága nagy hatással volt a későbbi korokra. Rengeteg új eszközt talált fel (vagy készítette el tervrajzukat) – sokról valószínűleg nem is tudunk. Ezek közé tartozhat a távcső is, mely a XVII. század elején forradalmasította a csillagászatot, s melynek első tervrajzait talán szintén az itáliai zseni készíthette.

A késő középkor csillagászata alapvető világnézeti és tudományos megújulást hozott, mely elsősorban négy kiváló tudós munkásságának köszönhető:

IV/1. Nikolausz Kopernikusz (1473–1543)

Lengyel pap, csillagász és matematikus. Nevéhez fűződik a Nap-középpontú (heliocentrikus) világrendszer első részletes kidolgozása. 1514-ben megjelent, Commentariolus c. munkájában az alábbi, új alapfelvetéseket rögzítette:

 1. a Föld egyedül a Hold pályájának középpontja

 2. a Nap van a középpontban, a Föld és a többi bolygó körülötte kering

 3. a Föld forog a tengelye körül

 4. a csillagok a külső szférában vannak, nagyon távol

Kopernikusz részletes számításokkal is próbálta alátámasztani világrendszerét, melyeket fő művében, a De revolutionibus orbium coelestium (Az égi szférák körforgásairól) c. könyvben (mely végül halála után pár hónappal került kiadásra) mutatott be. Ezek azonban nem vezettek sikerre, mert mereven ragaszkodott a körpályákhoz, és csak rendkívül bonyolultan (Ptolemaiosz módszereit részben átvéve, 50 epiciklus felhasználásával) tudta leírni a bolygók mozgását. Ennek ellenére eredeti meglátásai fontos mérföldkövet jelentettek a csillagászat és a tudomány történetében.

1.19. ábra - Nikolausz Kopernikusz

Nikolausz Kopernikusz

IV/2. Tycho Brahe (1546–1601)

Dán arisztokrata, párbajhős, II. Frigyes dán király udvari csillagásza. Nagyon pontos megfigyeléseket végzett szabad szemmel a Hven szigetén lévő Uraniborg nevű csillagvizsgálójában. Hamar kimutatta, hogy a megfigyelt bolygópozíciók eltérnek a táblázatokban közöltektől, tehát a ptolemaioszi világkép nem lehet helyes.

1.20. ábra - Tycho Brahe

Tycho Brahe

1572-ben, Európából elsőként, fényes szupernóvát fedezett fel a Cassiopeia csillagképben, amit Nova Stella-nak (új csillag) nevezett el. Megfigyelte, hogy az objektum nagyon lassan (kb. 1 év alatt) halványul el, és nem mozdul el a háttércsillagokhoz képest, mint a bolygók – vagyis jóval messzebb van azoknál, a csillagok szférájában, ahol – ezek szerint – szintén vannak változások! Ez egy erős cáfolata volt az arisztotelészi dogmáknak.

1.21. ábra - Korabeli ábrázolás Tycho Brahe 1572-es szupernóva-felfedezéséről

Korabeli ábrázolás Tycho Brahe 1572-es szupernóva-felfedezéséről

1577-ben egy üstököst figyelt meg. Megállapította, hogy a Nap felé közelítő üstökösnek át kellett volna törnie a bolygók kristályszféráit, aminek azonban semmi jelét nem tapasztalta. Ebből arra következtetett, hogy a kristályszférák nem léteznek. Évtizedeken át gyűjtötte a pontos bolygópozíciókat, különösen a Marsot észlelte gyakran.

A kopernikuszi világképet elutasította, mert nem tudta elfogadni a Föld mozgásának gondolatát. Helyette egy alternatív világképet dolgozott ki, amelyben a Föld mozdulatlan, körülötte kering a Hold és a Nap, de az összes többi bolygó a Nap körül kering.

Tycho Brahe (MCSE Csillagászattörténeti portál)

IV/3. Johannes Kepler (1571–1630)

1.22. ábra - Johannes Kepler

Johannes Kepler

Német csillagász, a grazi egyetem matematika tanára, majd II. Rudolf udvari csillagásza Prágában. Már pályafutása elején felismerte a kopernikuszi modellben a bolygópályák sugarainak arányában mutatkozó szabályosságot, ezért kezdettől fogva a kopernikuszi heliocentrikus világrendszer hívévé vált. A prágai udvarban hozzájutott Tycho Brahe bolygómegfigyeléseihez, melyek tanulmányozásából megalkotta a bolygómozgás híres Kepler-féle törvényeit – ezek vetettek véget az évszázadokon át húzódó körpálya-dogmának, és az első helyes leírást szolgáltatták a Naprendszer égitestjeinek mozgásáról. Kepler élénk levelezést folytatott Galileivel, ennek hatására fordult később ő is a távcsöves megfigyelések felé. Nevéhez fűződik a két domború lencséből álló Kepler-távcső megalkotása (1611).

A Kepler-törvények:

I. A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek, melynek egyik gyújtópontjában van a Nap.

1.23. ábra - Kepler I. törvénye

Kepler I. törvénye

II. A bolygó keringése során a bolygót és a Napot összekötő szakasz egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol.

1.24. ábra - Kepler II. törvénye

Kepler II. törvénye

III. Két bolygó keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a pályák fél nagytengelyeinek köbei.

1.25. ábra - Kepler III. törvénye

Kepler III. törvénye

Kepler, a lutheránus csillagász (MCSE Csillagászattörténeti portál)

Kepler és a Mars (MCSE Csillagászattörténeti portál)

IV/4. Galileo Galilei (1564–1642)

Itáliai csillagász, természettudós és matematikus. 1609-ben távcsövet készített (Galilei-távcső: egy domború és egy homorú lencséből áll), és (dokumentáltan) elsőként használta az égitestek megfigyelésére. Megfigyelte a Hold hegyeit, krátereit és (általa "tengereknek" nevezett) síkságait. Felfedezte, hogy a Jupiter körül 4 hold kering (Galilei-holdak: Io, Europa, Ganimedes, Callisto), amivel szemléletesen alátámasztotta, hogy nem a Föld a középpontja az összes égitest mozgásának. Leírta, hogy a Vénusz a Holdhoz hasonló fázisokat mutat, a Tejút rengeteg csillagból áll, és általában távcsővel sokkal több égitest látható, mint szabad szemmel.

Hogy ő volt-e az első, aki távcsöves csillagászati megfigyeléseket végzett, nehéz eldönteni – de amiben bizonyítottan első volt, az a megfigyelések részletes és pontos leírása. Eredményeit a Sidereus Nuncius (Csillaghírnök, 1610) c. művében összegezte, melyet több kortársának is szétküldött (Johannes Kepler is ebből értesült Galilei felfedezéseiről).

1.26. ábra - Galilei távcsöves bemutatóval igyekszik meggyőzni az Egyház képviselőit a heliocentrikus világkép helyességéről

Galilei távcsöves bemutatóval igyekszik meggyőzni az Egyház képviselőit a heliocentrikus világkép helyességéről

Megfigyeléseivel a heliocentrikus rendszert szerette volna igazolni, ami kiváltotta a pápai Szentszék ellenkezését. Galilei válaszul megjelentette a Dialogo (Dialógusok a kétféle világrendszerről) c. könyvét (1632), amelyben síkra szállt a kopernikuszi új világrend védelmében, és kifigurázta az arisztotelészi tanokra épülő egyházi dogmákat. Az inkvizíció perbe fogta, 1633-ban elítélte, és visszavonatta vele tanait. Ezután házi őrizetben élt, élete utolsó éveiben megvakult - ebben jelentős szerepet játszott, hogy távcsövével éveken át rendszeresen vizsgálta a Napot (szeme világát elvesztette ugyan, de felfedezte, hogy a Napon foltok vannak, melyek helyzete és mérete folyamatosan változik).

Csillagászati eredményei mellett a testek mozgásával kapcsolatos kísérletei is jelentős felfedezésekre vezettek. Nevéhez fűződik a szabadesés törvényének megállapítása és a sebességek összeadási elvének (Galilei-féle relativitási elv) felismerése is.

1.27. ábra - Galilei rajza a Holdról

Galilei rajza a Holdról

Galileivel kapcsolatos írások a Természet Világa Feltárul a Világegyetem c. különszámában:

Vekerdi László: Piaci mendemondától a Csillaghírnökig

Horvai Ferenc: Az ég és a Föld találkozása. Hogyan látjuk Galilei munkásságát napjainkban?

Galileo Galilei: Csillaghírnök. Részletek (Csaba György Gábor fordítása)

Hetesi Zsolt: A Galilei-per tanulságai. A tudós igazsága és tévedése

A fentieken kívül érdemes még megemlíteni Giordano Bruno (1548–1600) itáliai szerzetes nevét, aki elsőként vetette fel, hogy a csillagok valójában ugyanolyanok, mint a Nap, csak sokkal távolabb vannak, és akár bolygók is keringhetnek körülöttük (Bruno ezt négyszáz évvel az első exobolygó felfedezése előtt jelentette ki!), valamint Christoph Scheiner (1573/75–1650) jezsuita atyát, aki Galileivel egyidőben figyelte meg a napfoltokat.

A távcső történetével kapcsolatos anyagok:

Valójában ki találta fel a távcsövet? (Fordította: Gesztesi Albert. ppt)

Bartha Lajos: Ki készítette az első távcsövet? (Meteor, 1993/3.)

V. A gravitációelmélet és az égi mechanika születése

Kepler, Galilei és követőik munkássága nyomán a kopernikuszi heliocentrikus világkép lassan általánosan elfogadottá vált a XVII. századra. Ekkoriban kezdődött a fizika egyre erőteljesebb térhódítása, ami szorosan összefüggött a csillagászat  fejlődésével. A mechanika mozgástörvényeinek keresésében a bolygómozgás magyarázata jelentette a legnagyobb kihívást a tudósok számára.

V/1. Descartes örvényelmélete

René Descartes (1596–1650) francia filozófus és matematikus szerint a világ megismerése csak a matematika segítségével lehetséges. Az égitestek mozgását az általa kidolgozott örvényelmélettel próbálta magyarázni. Eszerint a világ egy folyadékszerű ősanyaggal van kitöltve, ami örvénylő mozgást végez. A Nap is egy ilyen örvény középpontja. A Nap körül örvénylő anyag magával sodorja a Földet és a többi bolygót. Az örvények időnként összeomlanak, ekkor az örvénymag elkezd sodródni a többi örvénymaghoz képest – ezekből lesznek az üstökösök.  Az örvényelméletről hamar kiderült, hogy nem egyezik a tapasztalattal, nincs összhangban a Kepler-törvényekkel, ennek ellenére sokáig fennmaradt mint hipotézis.

V/2. Newton munkássága

Isaac Newton (1643–1727) angol fizikus és matematikus, az angol  Királyi Akadémia (Royal Society) titkára, a tudománytörténet egyik legnagyobb alakja. A fizika és matematika területén számos új felfedezés kötődik nevéhez. Felismerte, hogy ugyanaz az erő (a gravitáció) felelős a Föld felé eső testek és a Nap körül keringő bolygók mozgásáért, képletbe foglalta a gravitációs erő törvényét. Megalkotta a testek mozgásának általános törvényeit, melyek azóta is a mechanika alaptételei (Newton-axiómák). Az általa felírt mozgásegyenlet megoldásával matematikai úton igazolta a bolygók ellipszispályáját és a többi Kepler-törvényt. Elméleti eredményeit a Philosophiae naturalis principia mathematica (A természetfilozófia matematikai alapjai) című fő művében jelentette meg.

1.28. ábra - Isaac Newton

Isaac Newton

A fény vizsgálatával is behatóan foglalkozott. Elképzelése szerint a fény nagyon gyorsan mozgó részecskékből (fotonokból) áll, melyet azóta számos kísérlet igazolt. Elsőként írta le, hogy az üvegprizma a napfényt a szivárvány színeire bontja. Megalkotta az egymással szembefordított homorú és síktükörből álló Newton-távcsövet, mely mentes a lencsés távcsövek színi hibáitól, és később a csillagászatban óriási előrelépést eredményezett.

A világ egészéről alkotott kozmológiai elképzelései is figyelemre méltóak. Szerinte a Világmindenség végtelen, és az anyag egyenletes sűrűséggel tölti ki. Ellenkező esetben ugyanis a gravitáció hatására minden anyag egy pontba húzódna össze, amit nem tapasztalunk. A Naprendszer jövőjének tanulmányozása során azt az eredményt kapta, hogy a bolygók a jelenlegi pályájukon nem maradhatnak hosszú ideig, ezért a Naprendszer néhány évszázad alatt felbomlik. Mivel ez már az akkori tapasztalatokkal is ellentmondott, arra a következtetésre jutott, hogy Isten jelenléte szükséges a bolygók pályán tartásához.

V/3. Az égi mechanika kifejlődése

A matematika fejlődése lehetővé tette az égitestek mozgásának egyre pontosabb leírását, vagyis az égi mechanika kifejlődését. Newton elméletének felhasználásával kortársa és kollégája, Edmund Halley (1656–1742) angol csillagász üstökösök mozgását vizsgálta, és rájött, hogy pályájuk nagyon elnyúlt ellipszis – tehát időről időre visszatérnek! A róla elnevezett, 76 éves periódussal keringő Halley-üstökös visszatérését évre pontosan megjósolta, de az eseményt már nem érhette meg.

1.29. ábra - A Halley-üstökös legutóbbi, 1986-os visszatérésekor

A Halley-üstökös legutóbbi, 1986-os visszatérésekor

Az égimechanikai számítások legnagyobb alakja Pierre Simon Laplace (1749–1827) francia matematikus, elméleti fizikus volt. Továbbfejlesztette a Newton-féle mozgásegyenlet megoldásának matematikai módszerét több égitest mozgásának kiszámítására (ún. perturbációszámítás). Ennek segítségével sikerült igazolnia, hogy a Naprendszer égitestjei hosszabb ideig megtartják jelenlegi pályájukat, ellentétben Newton korábbi (hibás) eredményével.

Kidolgozott egy elképzelést a Naprendszer keletkezésére is: eszerint a Naprendszer egy lassan forgó ősköd összehúzódása során jött létre. Az összehúzódás miatt a forgás felgyorsult, a leszakadó külső részekből alakultak ki a bolygók, míg a középpontba tömörülő anyagból keletkezett a Nap (Laplace-féle ködhipotézis). Lényegében ma is hasonló mechanizmussal képzeljük el a Nap és a csillagok keletkezését.

Érdemes még megemlíteni Immanuel Kant (1724–1804) német filozófus nevét is, aki csillagászati (kozmológiai) kérdésekkel is foglalkozott, pl. a Naprendszer keletkezésével, mellyel kapcsolatban Laplace-hoz hasonló eredményre jutott.

VI. A távcsöves megfigyelések fejlődése

VI/1. A XVII. század nagy megfigyelő csillagászai

Galilei első észlelései után az égbolt távcsöves megfigyelése rendszeres, rutinszerű tevékenységgé vált az európai csillagászok körében. Az európai országokban egyre több csillagvizsgálót alapítottak, melyeket már távcsövekkel szereltek fel. Ezek általában Kepler-féle lencsés távcsövek voltak, melyekkel a Holdat, a fényes bolygókat és üstökösöket tanulmányozták, de később megszülettek az első, komolyabb tükrös távcsövek is.

Johannes Hevel (Hevelius, 1611–1687) lengyel csillagász precíz észleléseket végzett a Hold, a Nap és a bolygók pozícióiról. Katalógusba rendezte az északi égboltról látható összes, 7 magnitúdónál fényesebb csillagot. Részletes Hold-térképet készített (Selenographia, 1647), a napfoltok megfigyelésének segítségével pedig becslést tudott adni a Nap forgási periódusára.

Giovanni Domenico Cassini (1625–1712) itáliai származású, francia csillagász fedezte fel a Jupiter Nagy Vörös Foltját (R. Hooke-kal egyidejűleg), differenciális rotációját és a forgás miatti lapultságát, valamint a Szaturnusz gyűrűjének egyik sötét rését, és a bolygó négy holdját (Tethys, Dione, Rhea, Iapetus). Nevét – többek között – a Szaturnusz rendszerében vizsgálódó Cassini-űrszonda is őrzi.

Christiaan Huygens (1629–1695) holland matematikus és fizikus elsősorban mint a hullámtan és az optika úttörő kutatója ismert, de emellett matematikai és csillagászati munkássága is nagyon jelentős. Ő fedezte fel a Szaturnusz Titan nevű holdját, és megállapította, hogy a bolygó gyűrűi apró szikladarabokból állhatnak. Az Orion-köd egyes tartományaiban csillagokat figyelt meg, valamint több kettőscsillagot és csillagködöt is felfedezett.

1.30. ábra - Az elsőként Huygens által alaposan megfigyelt Orion-köd

Az elsőként Huygens által alaposan megfigyelt Orion-köd

Olaf Römer (1644–1710) dán csillagász a Párizsi Obszervatórium munkatársaként végzett megfigyeléseket. A Jupiter-holdak keringési időtartamainak hosszú távú adataiban ciklikus (kb. 1 éves periódusú) eltéréseket tapasztalt, amelyeket – helyesen – a fény véges sebességének tulajdonított. A további megfigyelésekből a fény terjedési sebességére a ma ismert értékkel egyező nagyságrendű (kb. 200 000 km/s) eredményt kapott.

1.31. ábra - O. Römer fénysebesség-mérési módszere a Jupiter holdjainak keringési periódusaiban tapasztalható, ciklikus eltérések mérésén alapult

O. Römer fénysebesség-mérési módszere a Jupiter holdjainak keringési periódusaiban tapasztalható, ciklikus eltérések mérésén alapult

VI/2. Charles Messier (1730–1817)

Francia csillagász, a párizsi Tengerészeti Obszervatórium munkatársa. Első feladata, a Halley-üstökös 1758-ra előrejelzett visszatérésének megfigyelése látványos kudarccal zárult számára, mivel főnöke hibás utasításait kellett követnie. Ezután egész életét új üstökösök felfedezésének szentelte. Távcsövével rendszeresen átvizsgálta az égboltot, üstökösök után vadászva. Munkájának eredményeként több mint 50 üstököst sikerült megfigyelnie, ebből 15-öt ő maga fedezett fel, amivel jelentősen hozzájárult az üstökösökről való ismeretekhez (1750-ig az emberiség összesen kb. 50 üstököst figyelt meg).

Elismerésül a francia és számos más európai ország Királyi Akadémiájának tagjává választották. Az utókor számára legjelentősebb felfedezései azonban nem az üstökösök, hanem az égi "ködfoltok" voltak, melyeket Messier maga csak "mellékterméknek" tekintett. Üstökösöket keresve Messier olyan objektumokra bukkant, melyek üstökösszerű, diffúz, ködszerű képet mutattak a távcsőben. Az üstökösöktől csak az különböztette meg őket, hogy nem mozogtak. Ezek pozícióját és egyéb adatait Messier táblázatokba foglalta, azért, hogy biztosan ne tévessze őket össze új üstökösökkel. A híres Messier-katalógusról csak később derült ki, hogy az abban szereplő objektumok újabb rejtélyeket és kihívásokat jelentenek a csillagászok számára.

Messier híres katalógusának első kiadása 1771-ben jelent meg, 45 objektum adataival. Az első kiegészítésre 1780-ban került sor, ekkor 23 új objektummal bővült a lista. A második kiegészítés Messier kollégája, Méchain nevéhez fűződik, ő további 35 új objektumot sorolt fel. Az objektumokat M betűvel és a katalógusbeli sorszámmal azonosítjuk (M1, M2, ..., M110).

A katalógusban szereplő főbb objektumtípusok:

 1. nyílthalmazok

 2. gömbhalmazok

 3. diffúz gázfelhők

 4. planetáris ködök

 5. galaxisok

1.32. ábra - A 110 Messier-objektum egy képen (H. Frommert és C. Kronberg)

A 110 Messier-objektum egy képen (H. Frommert és C. Kronberg)

VI/3. William Herschel (1738–1822)

Német származású angol csillagász, az angol Királyi Akadémia tagja. Tehetséges zenészként dolgozott, mikor néhány könyv elolvasása felkeltette a csillagászat iránti érdeklődését. Ezután zenészi pályafutását abbahagyva egyre komolyabban fordult a csillagászat felé.

Kezdettől fogva a távcsövek és távcsöves megfigyelések vonzották. Kísérletezni kezdett minél nagyobb saját távcsövek megalkotásával. Hamar rájött, hogy a Newton-féle tükrös távcsőből sokkal könnyebb nagyméretű műszert készíteni, mint az akkoriban szokásos lencsés távcsövekből. Hosszas próbálkozás után egy 6 méter hosszú, kb. fél méter tükörátmérőjű, és egy 12 méter hosszú, 1,2 méteres tükrű teleszkópot épített, melyek akkoriban a világ legnagyobb távcsövei voltak. Ezekkel látott neki az égbolt részletes felmérésének, melyben húga, Caroline Herschel (1750–1848), az első női üstökösfelfedező is nagy segítségére volt.

1.33. ábra - W. Herschel 6 méter hosszú, kb. 50 cm átmérőjű óriástávcsöve. 1789-ben egy ennél is nagyobb, 122 cm átmérőjű, 12 m hosszú teleszkópot építtetett, mely akkoriban a világ legnagyobb távcsövének számított.

W. Herschel 6 méter hosszú, kb. 50 cm átmérőjű óriástávcsöve. 1789-ben egy ennél is nagyobb, 122 cm átmérőjű, 12 m hosszú teleszkópot építtetett, mely akkoriban a világ legnagyobb távcsövének számított.

Először a Messier-katalógusból ismert objektumokkal foglalkozott. Rájött, hogy számos ezekhez hasonló objektum van az égbolton, kb. 2000 új "ködöt" fedezett fel. Kettőscsillagok megfigyeléseiből kimutatta, hogy a két csillag egymás körül ellipszispályán kering, látványosan igazolva a newtoni mechanika érvényességét a csillagok világában. 1781-ben (szerencsés véletlennek köszönhetően) felfedezett egy új, Szaturnusznál távolabbi bolygót, mely az Uránusz nevet kapta.

Fénytani kísérleteket is folytatott, ennek során rájött, hogy a Nap színképében a hő nagy része a látható szakaszon kívüli infravörös tartományba esik.  A Tejút csillagainak felméréséből a csillagok Nap körüli eloszlását kívánta tanulmányozni. Bár hibás feltevésekből indult ki, sikerült kimutatnia, hogy a csillagok nem gömbszimmetrikusan veszik körül a Napot, hanem lapos, korong alakzatot formálnak. Ez az eredmény vezetett később a Tejútrendszer korong alakjának és spirálszerkezetének felismerésére.

Fia, John Herschel (1792–1871) apja munkáját folytatva a déli féltekére (egész pontosan Dél-Afrikába) költözött, és a Jóreménység-fokánál alapított új csillagvizsgálóból a déli égbolt részletes felmérését végezte el.

VII. A modern csillagászat kezdetei

A XIX–XX. században a csillagászat  hatalmas fejlődésnek indult. Ennek egyik fő mozgatórugója a fizika volt, amely ekkoriban vezető szerepet vívott ki magának a természettudományok között. A csillagászok az újonnan felfedezett fizikai törvényeket alkalmazták a csillagászati objektumok vizsgálatánál, ezáltal sokkal teljesebb képet kaphattak az égitestek tulajdonságairól.

VII/1. A színképelemzés és a modern asztrofizika kialakulása

Newton korábbi felfedezését, a napfény színekre bontását, a fizikusok laboratóriumi kísérleteikben sokféle formában alkalmazták és továbbfejlesztették. Joseph Fraunhofer (1787–1826) német optikus 1815-ben észrevette, hogy a Nap színképe rengeteg keskeny, sötét vonalat tartalmaz. A laboratóriumi gyertyák és különböző anyagok lángjai viszont nem ilyenek, ezeknek a színképei ugyanis fényes, világító vonalakból állnak.

E felfedezés óriási jelentőségére Gustav Kirchhoff (1827–1887) és Robert Bunsen (1811–1899) német tudósok bukkantak rá, mikor kimutatták, hogy a különböző kémiai elemek színképvonalai azonos helyen találhatók, mind a lángok, mind a Nap színképében. Ez alapján Kirchhoff és Bunsen számos ismert anyagot (vasat, nátriumot, kalciumot, magnéziumot és tucatnyi más elemet) azonosított a Nap színképében. Lehetővé vált az, amiről sokáig úgy vélték, abszolút lehetetlen: az égitestek anyagi összetételének meghatározása. 1866-ban egy új elemet, a héliumot először a Nap színképében azonosították (a Földön ezt az anyagot addig nem ismerték), később derült csak ki, hogy bolygónkon is fellelhető.

1.34. ábra - Abszorpciós (elnyelési) és emissziós (kisugárzott) színképvonalak keletkezése

Abszorpciós (elnyelési) és emissziós (kisugárzott) színképvonalak keletkezése

A színképelemzés hamar utat tört magának a csillagászatban és igen népszerű vizsgálati módszerré vált. Hamar kiderült, hogy a különböző objektumok teljesen eltérő színképeket mutatnak: a csillagok a Naphoz hasonló színképűek (színes háttér, sötét, ún. abszorpciós vonalak), a spirálködök úgyszintén, míg a diffúz ködök a lángok színképére hasonlítanak (sötét háttér, fényes, ún. emissziós vonalak). Ebből világossá vált, hogy a diffúz ködök nem csillagokból állnak, hanem ritka gáz alkotja őket, mint a laboratóriumi gázlámpákat. Ezen vizsgálatok fő úttörője az angol William Huggins (1842–1910) volt, de a csillagászati színképelemzés fejlődésében két híres magyar csillagász, Konkoly Thege Miklós (1842–1916) és Gothard Jenő (1857–1909) is fontos szerepet játszott.

Christian Doppler (1803–1853) osztrák fizikus 1842-ben vette észre, hogy a színképvonalak  kismértékben eltolódnak, ha a fényforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog: közeledés esetén a kék felé, míg távolodás esetén a vörös felé. A Doppler-effektus csillagászati alkalmazhatóságára elsőként Hermann Vogel (1841–1907) német csillagász mutatott rá, aki igen precíz munkával sok csillag Földhöz viszonyított közeledését vagy távolodását mérte ki. Ezzel a módszerrel ugyan csupán a látóirányú mozgást lehet kimutatni, ennek jelentősége azonban óriási, mivel a nagyon távoli, Naprendszeren kívüli égitestek mozgásállapotáról egyébként semmi információnk nem lenne.

A csillagszínképek csoportosítását, osztályozását az amerikai Harvard Egyetem Obszervatóriumának munkatársai,  Edward Pickering (1846–1919) és Annie Cannon (1863–1941) dolgozták ki. 7 fő osztályt (O, B, A, F, G, K, M) és 3 mellékosztályt (R, N, S) határoztak meg a csillag színe, a vonalak száma és erőssége alapján: az O-tól az  M felé a csillagok egyre vörösebb színűek és egyre több vonal található a színképben. Később kiderült, hogy a Harvard-féle színképosztályok a csillagok felszíni hőmérséklet szerinti csoportosításának felelnek meg. A csillagszínképek megismerése nagyon fontos lépés volt a csillagfejlődés folyamatának megértésében.

1.35. ábra - A csillagok színképosztályai összefüggésben vannak az égitestek felszíni hőmérsékletével

A csillagok színképosztályai összefüggésben vannak az égitestek felszíni hőmérsékletével

A színképelemzés mellett a fotográfia elterjedése, ezzel együtt a csillagok fényességmérésének (fotometria) egyre pontosabbá válása is erősítette a csillagászat fejlődését. Utóbbit elsősorban a változócsillagok (az első ismert változó, a Mira fényváltozásait Fabricius már 1596-ban kimutatta) fényességének precíz mérése motiválta. A csillagok fényességének és – a színképek alapján becsült – hőmérsékletének mérési lehetőségei vezettek a modern asztrofizika megszületéséhez, melynek egyik első lépcsőfoka az Ejnar Hertzsprung (1873–1967) és Henry Norris Russell (1877–1957) által megalkotott Hertzsprung–Russell-diagram volt.

VII/2. Új égitestek a Naprendszerben

A newtoni mechanika, a mozgástörvények, a gravitációs törvény megismerése a csillagászok számára lehetőve tette új, korábban ismeretlen égitestek felfedezését, pályájuk kiszámítását. Az Uránusz felfedezését követő évtizedekben többen próbálkoztak az új bolygó pályájának meghatározásával, de a bolygó rendellenes mozgása miatt ez sokáig nem sikerült. Ezek után világossá vált, hogy az Uránuszon túl, a Naprendszer külső területein további bolygóknak kell lenniük, melyek gravitációja befolyásolja az Uránusz mozgását.

Az angol John C. Adams (1819–1892) és a francia Jean-Joseph Le Verrier (1811–1877) ki is számította az ismeretlen bolygó helyzetét. Eredményeiket  azonban sikertelenül próbálták hazájuk csillagászai között elfogadtatni. Az új bolygót végül 1846-ban a német Johann Gottfried Galle (1812–1910) találta meg (Le Verrier számításai alapján), amely a Neptunusz nevet kapta.

1.36. ábra - A Neptunusz a Voyager 2 űrszonda felvételén

A Neptunusz a Voyager 2 űrszonda felvételén

Néhány évtizeddel később a történet szinte megismétlődött. A Neptunusz észlelt pályazavarai miatt új bolygó keresésébe fogtak, de sokáig hiába keresték a nyomát. Az egyik legkitartóbb kutató az amerikai Percival Lowell (1855–1916), a Mars-csatornák megrögzött híve volt, aki tizenhárom évig kereste távcsövével a titokzatos planétát. Végül 1930-ban a szintén amerikai Clyde Tombaugh-nak (1906–1997) sikerült először lefotóznia a Plútó névre keresztelt égitestet, melyet a fotolemezeken való elmozdulások alapján azonosított (a Plútót végül 2006-ban törpebolygóvá minősítették).

A XIX. század elejétől kezdve sikerült egyre többet megtudni a Naprendszer kis égitestjeiről is. A bolygóholdakat és üstökösöket már korábban is ismerték, de 1801-ben Giuseppe Piazzinak (1746–1826) sikerült felfedezni a Mars és a Jupiter között húzódó kisbolygóöv legnagyobb tagját (az azóta szintén törpebolygónak besorolt) Cerest. Ez a felfedezés szintén célzott megfigyelések révén született, mivel a két bolygó közötti tartományba a Titius–Bode-szabály még jósolt egy égitestet. Bolygót ugyan nem, de számos aszteroidát sikerült találni az övezetben.

A Neptunuszon túl húzódó, másik kisbolygó-övezet létét az 1930-as és 1940-es években vetette fel F.C. Leonard, K.E. Edgeworth és Gerard Kuiper (1905–1973) – az utóbbi tudós tiszteletére elnevezett Kuiper-övben azóta már több mint ezer objektumot ismerünk (nagy részüket 1992 után fedezték fel), és a becslések szerint ennél is jóval több égitest lehet ott.

A Naprendszer legkülső tartományának számító, becslések szerint több milliárd kisbolygónak és üstökösmagnak helyet adó Oort-felhő létezését a XX. század közepén a holland Jan Oort (1900–1992) és az észt származású Ernst Öpik (1893–1985) vetette fel.

VII/3. A Tejútrendszer felfedezése

William Herschel első felmérését követően egyre többen vizsgálták a Nap és a környező csillagok távolságát, a csillagok Nap körüli elhelyezkedését. Általánosan elfogadottá vált az az elképzelés, hogy a Nap egy hatalmas csillagrendszer, a Tejútrendszer része (annak közepén található). Ennek pontos mérete, kiterjedése azonban sokáig homályban maradt.

1.37. ábra - W. Herschel elképzelése a Tejútrendszerről

W. Herschel elképzelése a Tejútrendszerről

A XX. század elején Jacobus Kapteyn (1851–1922) és Harlow Shapley (1885–1972) kapott először képet a Tejútrendszer valódi méreteiről. Kapteyn klasszikus csillagszámlálási és asztrometriai módszerekkel dolgozott. Számításai szerint a Galaxis Herschel elképzeléseihez hasonló, de átmérője mintegy 55 ezer fényév (ez kb. a fele a pontos értéknek). Felvetette, hogy ha a csillagközi térben gáz van, akkor annak bizonyos mennyiséget el kell nyelnie a csillagok által sugárzott fényből – mivel azonban megfigyelésekből nem tudta bizonyítani ennek létét, a csillagközi teret – hibásan – teljesen átlátszónak gondolta.

Shapley a gömbhalmazok távolságmérésével foglalkozott. Módszere az volt, hogy változócsillagokat keresett a gömbhalmazokban, majd látszó fényességüket és a fényváltozás periódusát megmérve, az akkoriban, Henrietta Leavitt (1868–1921) által felfedezett periódus-fényesség reláció segítségével kiszámította a változócsillagok (ezáltal az azokat tartalmazó halmaz) távolságát. Arra a megdöbbentő felfedezésre jutott, hogy a gömbhalmazok nagyon távoli, 20–30 ezer fényévre lévő objektumok, eloszlásuk pedig olyan, hogy a Tejút sávjában, a Nyilas csillagkép irányába tömörülnek. Shapley (helyesen) ebből arra következtetett, hogy ez a sűrűsödés jelöli ki a Tejútrendszer középpontját. A Nap tehát nem a középpont környékén helyezkedik el (mint azt Herschel és Kapteyn gondolta), hanem attól igen távol.

1.38. ábra - Shapley elképzelése a Tejútrendszerről. Helyesen gondolta, hogy a Nap messze van a Galaxis középpontjától, viszont a távoli spirálködöket mind a Tejútrendszerhez tartozó csillagszigeteknek vélte, ami hibás következtetésekre vezette.

Shapley elképzelése a Tejútrendszerről. Helyesen gondolta, hogy a Nap messze van a Galaxis középpontjától, viszont a távoli spirálködöket mind a Tejútrendszerhez tartozó csillagszigeteknek vélte, ami hibás következtetésekre vezette.

A fő kérdés az volt, hogy a spirálködök vajon közeli csillagszigetek vagy távoli galaxisok-e, és hogy a válasz alapján ténylegesen mekkora lehet a saját Galaxisunk mérete.

Ebben a kérdésben Kapteyn járt közelebb a valósághoz, mert szerinte a halvány spirálködök többsége a mi Galaxisunkhoz hasonló, távoli csillagváros, míg Shapley szerint minden látható objektum a Tejútrendszer része. 1920-ban került sor a nagy vitára, melyen a két felfogást Shapley, illetve Heber Curtis (1872–1942) képviselte.

Shapley szerint a gömbhalmazok távolsága alapján a Tejútrendszer óriási, ráadásul a halmazok forgása is megfigyelhető (ezt a kijelentését téves mérési eredményekre alapozta), tehát nem lehetnek nagyon távoli objektumok. Szintén érvelt az Andromeda-ködben feltűnő új csillaggal (S And, egy 1885-ben felfedezett szupernóva), ami szerinte szintén csak közelről látszhat.

Curtis helyesen érvelt amellett, hogy egy nagyon fényes csillag akár messziről is látszhat, illetve hogy a gömbhalmazok hibás távolságmérése vezetett Shapley eredményeihez, pedig valójában a Tejútrendszer jóval kisebb az általa gondoltnál.

Valódi győztese nem volt a vitának, mindketten kihagyták a számításaikból a csillagközi anyag fényelnyelő hatását – ezt  Robert Trumpler (1886–1956) svájci–amerikai csillagász igazolta 1930-ban. A végső döfést Shapley elméletének Edwin Hubble megfigyelései adták meg.

VIII. A XX. század nagy felfedezései

A XX. században a korábbinál is gyorsabb ütemben folytatódott a tudományos-technikai fejlődés, mely természetesen a csillagászati ismeretek fokozatos bővülését is elősegítette. Ugyanakkor a csillagászatban elért eredmények visszahatottak a rokon tudományágakra is, és indukálták a további előrelépést.

A múlt század első évtizedeiben a fizikában valóságos forradalom zajlott le, mely elsősorban az atomfizika és a sugárzáselméletek összekapcsolását lehetővé tévő kvantumelmélet (Planck, Bohr), az ebből kifejlődő kvantummechanika és kvantumelektrodinamika (Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli), illetve az általános relativitáselmélet (Einstein) kialakulásában, valamint az atommagfizikai és részecskefizikai kép fejlődésében (magfúziós folyamatok, illetve részecskecsaládok felfedezése) öltött testet.

1.39. ábra - Albert Einstein

Albert Einstein

A csillagászat számos területén zajlottak le jelentős változások, melyek közül két témát mutatunk be részletesen:

VIII/1. Az extragalaxisok felfedezése

A XX. század csillagászati felfedezései közül az egyik legjelentősebb a spirálködök rejtélyének megoldása volt. A Messier és Herschel által leírt spirálködök mibenlétéről kétféle hipotézis alakult ki. Egyesek úgy vélték, ezek születőben lévő bolygórendszerek, belsejükben hamarosan új csillag alakul ki (ez a vélemény a Naprendszer kialakulására vonatkozó ún. Laplace-féle ködhipotézisre támaszkodott), míg mások úgy gondolták, a spirálködök távoli csillagszigetek (ők főleg Immanuel Kant filozófiai okfejtésére, az ún sziget-univerzum hipotézisre hivatkoztak). Olyan szaktekintélyek, mint pl. Harlow Shapley, a bolygórendszer-hipotézist támogatták. A vélemények ütköztetésére 1920-ban rendezték meg a "Nagy Vita" című konferenciát Washingtonban, ahol a vita végülis eldöntetlen maradt.

A rejtély megoldásának kulcsát a neves amerikai csillagász, Edwin Hubble (1889–1953) találta meg, aki a kaliforniai Wilson-hegyen az akkori legjobb csillagászati távcsövekkel dolgozhatott. Hubble speciális fényképezési eljárással csillagokat tudott azonosítani az egyik legismertebb spirálködben, az Androméda-ködben. Ezek között változócsillagokat is talált, és a Shapley-féle módszerrel meghatározta az objektum távolságát. Kiderült, hogy az Androméda-köd sokkal távolabb van, mint bármely gömbhalmaz, vagy akkor ismert égitest, távolsága több millió fényév. Ezzel bebizonyosodott, hogy a spirálködök nagyon távoli, óriási csillagrendszerek – azóta ezeket galaxisoknak nevezzük.

1.40. ábra - E. Hubble a Wilson-hegyi Obszervatórium távcsövével

E. Hubble a Wilson-hegyi Obszervatórium távcsövével

VIII/2. Az Univerzum tágulása

A Világegyetemet kezdetektől fogva végtelennek tartották, és ezt még olyan nagy tudósok sem tudták cáfolni, mint Newton. Wilhelm Olbers (1758–1840) német csillagász vetette fel híres kérdését (Olbers-paradoxon), mely szerint ha végtelen az Univerzum, akkor miért van éjszaka sötét? Ugyanis a newtoni világkép (a tér végtelen, az anyag egyenletesen sűrű) értelmében az égbolt minden irányában, minden pontjában csillagokat kellene látnunk. A paradoxont egy esetleges, a Világegyetemet kitöltő fényelnyelő anyag léte sem oldja fel, mert egy idő után ennek az anyagnak is sugároznia kellene. Tehát marad a nem végtelen Univerzum tényének elfogadása – ezt azonban csak a XX. század közepére sikerült egyértelműsíteni.

1929-ben Edwin Hubble újabb szenzációs felfedezést tett: kimutatta, hogy a galaxisok mindegyike vöröseltolódást mutat, azaz a színképében a sötét vonalak a vörös (hosszabb hullámhosszak) felé eltolódottak a laboratóriumi színképvonalakhoz képest. Ez arra utal, hogy minden galaxis távolodik a Földtől (Doppler-effektus). Hubble azt találta, hogy a távolodási sebesség (v) egyenesen arányos a galaxis távolságával; az arányossági tényező, H az ún. Hubble-állandó (mai értéke kb. 70 km/s/megaparszek). A Hubble-törvény megdöntötte az addig vélt, ún. nyugvó Univerzum hipotézist, és rávilágított, hogy a Világegyetem nem állandó, hanem tágulóban van.

1.41. ábra - Az E. Hubble által vizsgált galaxisok és kimért látóirányú sebességeik

Az E. Hubble által vizsgált galaxisok és kimért látóirányú sebességeik

A táguló Világegyetem első megfigyelési bizonyítéka nagy izgalmat keltett az elméleti fizikusok körében. Albert Einstein (1879–1955) általános relativitáselmélete alapján az 1920-as években számos "világmodellt" dolgoztak ki, melyek az Univerzum terének és anyagának struktúráját matematikai formában írják le. Alekszandr Fridman (1888–1925) és Georges Lemaitre (1894–1966) modelljei azt jósolták, hogy az Univerzum nem lehet statikus, hanem tágul, vagy összehúzódik. Ezt pl. maga Einstein sokáig nem tudta elfogadni, de Hubble felfedezése látványosan igazolta a táguló modellek helyességét.

Ebből világossá vált az is, hogy a Világegyetem véges életkorú, hiszen ha tágul, akkor korábban kisebb volt, tehát kellett lennie egy olyan pillanatnak, amikor a mérete végtelenül kicsiny. George Gamow (1904–1968) orosz származású amerikai fizikus szerint ebben a pillanatban történt az Ősrobbanás ("Big Bang", a "Nagy Bumm"), ezután az Univerzum tágulni kezdett, ami jelenleg is tart. Az Ősrobbanást követő percekben a Világmindenség nagyon sűrű és rendkívül forró volt, ekkor keletkezett a  jelenleg megfigyelhető hidrogén és a hélium jelentős része. Gamow megjósolta, hogy a korai, forró Univerzum kitöltő hőmérsékleti sugárzás mára ugyan igen alacsony hőmérsékletűvé hűlt le, de megfigyelhető. Ezt a kozmikus háttérsugárzást találták meg 1965-ben Arno Penzias (1933– ) és Robert W. Wilson (1936– ) amerikai fizikusok, akik felfedezésükért később fizikai Nobel-díjat kaptak.

1.42. ábra - A. Penzias és R. W. Wilson, háttérben a kozmikus háttérsugárzás felfedezését lehetővé tevő antennával

A. Penzias és R. W. Wilson, háttérben a kozmikus háttérsugárzás felfedezését lehetővé tevő antennával

Az Ősrobbanás és az Univerzum tágulása ma is a csillagászat legizgalmasabb kérdései közé tartozik. A COBE, majd a WMAP űrszondák vizsgálatai alapján sikerült egyre pontosabban feltárni a kozmikus háttérsugárzás jellemzőit – a talált százezred-milliomod nagyságrendű inhomogenitások vezethettek egykor a ma látható galaxisok és galaxishalmazok kialakulásához.

1997-ben a csillagászok távoli szupernóva-robbanásokból arra utaló jeleket találtak, hogy az Univerzum tágulása egyre gyorsuló ütemű. Ez a felfedezés teljesen ellentmondott a korábbi várakozásoknak (melyek mind azt jósolták, hogy a gravitáció fékező hatása miatt a tágulás egyre lassul), s jelenleg csak a rejtélyes sötét energia hipotézis szolgáltat rá megfelelő magyarázatot.

1.43. ábra - A kozmikus háttérsugárzás térbeli intenzitáseloszlása Penzias és Wilson, a COBE műhold, valamint a WMAP űrszonda mérései alapján

A kozmikus háttérsugárzás térbeli intenzitáseloszlása Penzias és Wilson, a COBE műhold, valamint a WMAP űrszonda mérései alapján