CSILLAGÁSZATI FÖLDRAJZ

(heti 1+1, kollokvium)
SZTE I. éves földrajztanár szakos hallgatók számára (geográfusoknak választható)
Előadó: Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens
Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület, I.em. 42. tel.: 54-4666
e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu , honlap: http://astro.u-szeged.hu
Időpont, hely: szerda 15-16 h, Budó terem (Dóm tér 9. I. emelet)

1. A csillagászat történetének fontosabb eseményei. A csillagászat tagozódása,
    vizsgálati módszerei. A csillagászat és más szaktudományok kapcsolata.
2. Az űrkutatás fejlődése, felhasználási területei. Internet és csillagászat.
3. Csillagászati távcsövek, műszerek. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria.
    Detektorok, CCD. Obszervatóriumok, űrtávcsövek  (gamma, rtg., UV, viz., IR, rádió).
4. Csillagászati időtartamok (nap, hónap, év). Csillagidő,
    középidő, világidő. Naptár, Julián Dátum. Földrajzi helymeghatározás, GPS.
5. Refrakció, aberráció, parallaxis, precesszió, nutáció.
6. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai. A Hold kialakulása, hatásai a Földre.
    Pályaelem-változások és jégkorszakok.
7. Égi mechanika. Az égitestek pályaelemei. Bolygómozgás, Kepler-törvények.
8. A Naprendszer felépítése, fő jellemzői. Bolygók, holdak, kisbolygók, meteorok,
    üstökösök, bolygóközi anyag. Kuiper-öv, Oort-felhő.
9. A bolygók tulajdonságai. Bolygókutatás űrszondákkal. Vulkanizmus, mágneses terek,
    bolygólégkörök. Becsapódások, kihalások. Nemezis-elmélet. Más bolygórendszerek felfedezése.
10. A Nap szerkezete, energiatermelése. Fúziós folyamatok.
      Naptevékenység és földi hatásai. Napállandó, napenergia hasznosítása.
11. Csillagok állapotjelzői, Hertzsprung-Russell diagram. Csillagfejlődés: kialakulás,
      élettartam, végállapotok. Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek eredete.
12. Kettőscsillagok, változócsillagok (pulzáló, fedési, foltos, eruptív, kataklizmikus).
      Csillagközi anyag. Gáz-, por- és molekulafelhők. Csillaghalmazok.
13. A Tejútrendszer szerkezete. Galaxisok, galaxishalmazok. Színképvonalak
      vöröseltolódása, Hubble-törvény. A Világegyetem fejlődése, világmodellek, kozmológia.

Gyakorlaton (Csikász Lajos):
    Az éggömb. Csillagképek. Szférikus csillagászat.
    Égi koordináta-rendszerek (horizontális, egyenlítői, ekliptikai, galaktikai).
    Átszámítás koordináta-rendszerek között. A Nap és a Hold mozgása az égen.

Ajánlott irodalom:
Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu
Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7.kiadás)
Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2003
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2004
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
Almár I.-Both E.-Horváth A.: SH Atlasz, Űrtan, Springer Kiadó 1996

Ranzini G.: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
Mitton S. & J.: Csillagászat (Oxford), Holló és Társa 1998
Moore P.-Nicolson I.: A Nap és bolygói, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Moore P.-Nicolson I.: A világűr titkai, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Couper H.-Henbest N.: A világűr atlasza, Gulliver Kiadó 1994
Furniss T.: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
Cooper W.A.-Walker E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994
Cserepes L.-Petrovay K.: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 (elektronikus)

Részvétel: Az előadások látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!

Számonkérés: A kiadott tételsor alapján szóban. Vizsganapok: minden héten egy nap a vizsgaidőszakban.

Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):
Megegyezik a tematika pontjaival

A félév során legalább egyszer minden hallgató látogassa meg a Szegedi Csillagvizsgálót
(Újszeged, Kertész utca, péntek esténként 19-21 óra között).

képek, ábrák