Tantárgy neve: 
A földtudományok fizikai alapjai

Hely: Budó Ágoston terem (Dóm tér 9. I. em.)

Tantárgyfelelős oktató: 
Dr. Szatmáry Károly 
egyetemi tanár
SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I. 42.
tel.: 54-4666,  k.szatmary@physx.u-szeged.hu
Kredit: 
3
Előadás: 
2
Gyakorlat: 
0
Lab.gyak.:
0
Számonkérés módja: 
Kollokvium
Tantárgyi tematika:  1. A Föld, a Hold és a Naprendszer kialakulása. A Föld fejlődése.

2. Mechanika. A Föld alakja és gravitációs tere. Geoid undulációk. A nehézségi gyorsulás változása.

3. Hullámtan. A Föld belső szerkezete, szeizmológia alapjai. Földrengések, hullámterjedés. 

4. Szeizmikus mérések, adatfeldolgozás módszerei. Idősorok frekvencia analízise.

5. A Föld forgása, centrifugális erő, Coriolis erő. Precesszió, nutáció. 

6. A Hold földi hatásai: árapály, dagálysúrlódás, a forgástengely stabilizálása. 

7. Az áramlástan alapjai. Áramlások a légkörben, a vízrétegben és a Föld belsejében.

8. Elektrosztatika és magnetosztatika, időben változó elektromágneses tér. Áramok. A Föld mágneses tere.
    Geomágneses viharok, sarki fény. Pólusváltások. Elektromos jelek mérése. Villámok.

9. Hőtan. A légkör szerkezete, összetétele. Barometrikus magasságformula. Üvegházhatás, ózonlyuk. 

10. Geometriai és fizikai optika. Légköroptikai jelenségek: halók, szivárvány, délibáb. Fényszórás, fénytörés. 

11. Elektromágneses színkép. A naptevékenység hatásai a Földre. Napállandó. Napelemek, naperőművek.

12. Klímaváltozások és csillagászati vonatkozásaik. Jégkorszakok. 

13. Összehasonlító planetológia: szilárd égitestek és a Föld. Vulkanizmus, felszínformák.

14. Dinamika. A műholdak mozgása, szerepük a Föld megfigyelésében, felhasználási területek.

15. Energiatermelés fajtái. Megújuló energiaforrások. Atomfizikai alapok. Atomreaktorok: hasadásos, fúziós.

Ajánlott irodalom:  Meskó Attila: Bevezetés a geofizikába, Tankönyvkiadó 1989
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., II., III., Tankönyvkiadó 1972, 1989
Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 
Almár I.-Both E.-Horváth A.: SH Atlasz, Űrtan, Springer Kiadó 1996 
http://geofizika.lap.hu , http://astro.u-szeged.hu