Csillagászati vonatkozású témák a kerettantervben
(http://www.om.hu/j222.html)

TERMÉSZETISMERET

56. évfolyam

5. évfolyam Évi óraszám: 74
 
Az idôjárás és az éghajlat elemei Napsugárzás, a napfény. A fény és anyag egyszerû kölcsönhatásainak (visszaverôdés, törés, prizma, színek) vizsgálata. Felmelegedés, hôterjedés, hômérséklet. A hômérséklet észlelése, mérése. A hômérséklet napi és évi változása, a hôingás. Halmazállapot-változások a természetben: olvadás és fagyás, párolgás, forrás és lecsapódás. A gázok jellemzôi, a levegô mint anyag, a levegô nyomása.A szél keletkezése, iránya. A csapadék keletkezése, csapadékformák. Idôjárás és éghajlat. Hazánk éghajlatának jellemzôi. A szélsôséges idôjárási viszonyok által okozott hazai veszélyhelyzetek (belvíz, árvíz, villámcsapás, erdôtûz, szélvihar, hóvihar) és azoknak megfelelô magatartás.

6. évfolyam Évi óraszám: 74
 
Tájékozódás a térképen és a földgömbön Elemi tájékozódás a fokhálózat alapján. Tájékozódás Magyarország térképén, hely, irány és távolság meghatározása. Hazánk helye a Kárpát-medencében, Európában, és a Földön. Kontinensek és óceánok elhelyezkedése, földrajzi helyzete. A Föld alakja. A Nap látszólagos égi útja, a napóra. A jelenségek és az idô kapcsolata. Tájékozódás az idôben. Idômérés. A Föld tengely körüli forgása. A napi idôszámítás.A Föld Nap körüli keringése. Évi idôszámítás.
Éghajlat, éghajlati övezetek A Föld alakja, tengelyferdesége, a besugárzás és az éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggések. Az egyes éghajlati övezetek leíró jellemzése. Éghajlatot kialakító és módosító tényezôk. Az éghajlat vízszintes és függôleges változása.

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

78. évfolyam  semmi

910. évfolyam

9. évfolyam Évi óraszám: 74
 
Térképészeti ismeretek A térképi ábrázolás módszerei, tematikus térképek.
Kozmikus környezetünk A Naprendszer. A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben.
A Föld mint égitest. A Föld a Naprendszerben. A Föld mozgásai és azok következményei. Tájékozódás a földrajzi térben és idôben. A napi és az évi idôszámítás, a helyi- és a zónaidô számítása.
Az ûrkutatás a Föld szolgálatában. A mesterséges égitestek szerepe a Föld és a Naprendszer megismerésében. Az ûrkutatás eredményeinek felhasználása a mindennapi életben, a gazdaságban.
A geoszférák földrajza A Föld kialakulása. A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlôdése.
A kôzetburok földrajza. Földünk gömbhéjas szerkezete és geofizikai jellemzôi. A kôzetburok felépítése. A lemeztektonika alapjai, a Föld nagyszerkezeti egységeinek kialakulása. A kôzetburokban lejátszódó folyamatok kísérôjelenségei és részfolyamatai: vulkánosság, földrengés, gyûrôdés, vetôdés. A földtani szerkezet és az ásványkincsek elôfordulásának kapcsolata. Az ásványok és kôzetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk.
A légkör földrajza. A légkör anyagi összetétele, szerkezete. Az idôjárási-éghajlati elemek és változásaik. A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképzôdés, légmozgások. Ciklonok, anticiklonok, idôjárási frontok, az idôjárás-változások hatása a mindennapi életre.Az általános légkörzés.
A vízburok földrajza. A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai.Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzôi. A tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai. A tengervíz mozgásai. Az óceánok és a tengerek jelentôsége, természeti erôforrásai. A szárazföld vizei: a felszíni és a felszín alatti vizek típusai, kapcsolatuk, felhasználásuk. A szárazföldi jég. A vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem.
A talaj földrajza. A talaj kialakulása, összetétele és szerkezete. A Föld jellemzô talajfajtái. A talajok ökológiai szerepe, hasznosítása 
A Föld felszínformái.A belsô és a külsô erôk szerepe a felszín fejlôdésében.A jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk.
A földi szférák környezeti problémái.Az éghajlatváltozás, a levegô, a talajok és a vizek szennyezése, a gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatása.
A természetföldrajzi övezetesség Éghajlati övezetesség. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása, jellemzôik.
A természetföldrajzi övezetesség. A forró, a mérsékelt, a hideg övezet és tagolódásuk. Az élôvilág, a talaj, a vízrajzi jellemzôk, a felszínformálódás éghajlattól függô övezetessége. A hegyvidékek függôleges övezetessége. A függôleges és a vízszintes természetföldrajzi övezetesség kapcsolata.

FIZIKA

7. évfolyam Évi óraszám: 74
 
Erôfajták Gravitációs erô - (a Föld vonzása a testekre).
Súly (és súlytalanság). 
Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentôsége). 
Rugóerô ( a rugós erômérô mûködése).

8. évfolyam Évi óraszám: 55
 
Fénytan
A fény tulajdonságai Fényforrások.
A fény egyenes vonalú terjedése, lyukkamera, árnyék-jelenségek.
A fény visszaverôdése A fényvisszaverôdés jelenségének kísérleti vizsgálata, a tükrös fényvisszaverôdés törvénye.
A gömb- és síktükör képalkotásának kísérleti vizsgálata.
A sík-és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásai.
A fénytörés A fénytörés jelenségének kísérleti vizsgálata.
Lencsék képalkotásának kísérleti vizsgálata.
Domború- és homorú-lencsék alkalmazási lehetôségei (pl. egyszerû nagyító, vetítô, fényképezôgép, emberi szem, szemüveg, mikroszkóp, távcsô).
A fehér fény színeire bontása A fehér fény színekre bontása és újra egyesítése, a testek színe.

9-11. évfolyam gimnázium (9-10. évfolyam szakközépiskola)

9. évfolyam Évi óraszám: 56
 
A lendület-megmaradás A lendület-megmaradás törvénye és alkalmazása kísérleti példák. mindennapi jelenségek (pl. ütközések, rakéta).
Körmozgás dinamikai vizsgálata Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása: Newton II. törvényének alkalmazása a körmozgásra.
A centripetális gyorsulást okozó erô felismerése mindennapi jelenségekben.
Egyetemes tömegvonzás A Newton-féle gravitációs törvény; a gravitációs állandó. A heliocentrikus világkép. Bolygómozgás: Kepler-törvények. A mesterséges égitestek mozgása. A földi gravitáció és a súly.

10. évfolyam Évi óraszám: 92
 
A mágneses tér A mágneses tér kísérleti vizsgálata - magnetométer. A mágneses tér jellemzése. A mágneses indukció vektor fogalma, erôvonalak. Áramok mágneses tere ( hosszú egyenes vezetô, tekercs). A Föld mágnessége.

11. évfolyam Évi óraszám: 74
 
Elektromágneses hullámok Az elektromágneses jelenségek rendszerezése. Változó elektromos tér mágneses tere. Elektromágneses rezgések egyszerû rezgôkörben. Az elektromágneses hullám fogalma, jellemzése. Az elektromágneses hullámok spektruma, elektromágneses hullámok a mindennapi életben. A fény, mint elektromágneses hullám.
Hullámoptika A fény tulajdonságainak vizsgálata. A fény terjedése vákuumban és anyagban (terjedési sebesség). Visszaverôdés, törés (Snellius-Descartes - törvény, teljes visszaverôdés, optikai eszközök képalkotása, leképezési törvény). A fehér fény színekre bontása, színkeverés. Elhajlás résen, rácson, interferencia, fénypolarizáció. Hullámhossz-mérés. A fénysebesség mint határsebesség.
Magfúzió A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése. A hidrogénbomba.
Csillagászat
Csillagfejlôdés

 

A csillagok születése, fejlôdése és pusztulása. Kvazárok, pulzárok, neutron csillagok, fekete-lyukak galaktikák.
Kozmológia alapjai
 
Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ôsrobbanás elmélet.
Ûrkutatás A világûr megismerése, a kutatás irányai.

Összeállította: dr. Szatmáry Károly
http://www.jate.u-szeged.hu/obs