Csillagászat

(heti 2+0, kollokvium, 3 kredit)
SZTE TTK IV. éves fizika tanár, fizikus és a
SZTE JGYPK III. éves fizika tanár szakos hallgatók számára,
2009-tôl a fizika BSc szakos hallgatóknak,
másoknak választható kurzus, számonkérés: kollokvium

Előadó: Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár
SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I.42. 54-4666
e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu, honlap: http://astro.u-szeged.hu
Dóm tér 9. I.emelet, Budó-terem

Tematika (és vizsgatételek is):
1. A csillagászat történetének fontosabb eseményei (ókori kultúrák, a középkor, újkor,
    napjainkig). A csillagászat tagozódása, vizsgálati módszerei. A csillagászat és más
    szaktudományok kapcsolata. Az űrkutatás fejlődése, felhasználási területei. Internet.
2. Az éggömb. Csillagképek. Szférikus csillagászat. Égi koordináta-rendszerek
    (horizontális, egyenlítői, ekliptikai, galaktikai). Átszámítás koordináta-rendszerek
    között. A Nap és a Hold mozgása az égen. Fogyatkozások.
3. Csillagászati időtartamok (nap, hónap, év). Csillagidő, középidő, világidő. Naptár,
    Julián Dátum. Földrajzi helymeghatározás, GPS. Refrakció, aberráció, parallaxis,
    precesszió, nutáció. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai.
    Pályaelem-változások és jégkorszakok.
4. Csillagászati távcsövek, műszerek. Optikai rendszerek, a távcsövek jellemzői,
    leképezési hibák. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria. Detektorok (szem,
    fotografikus, fotoelektromos, CCD. Obszervatóriumok, űrtávcsövek (gamma, rtg.,
    UV, viz., IR, rádió).
5. Égi mechanika. N-test probléma. Kéttestprobléma, bolygómozgás. Kepler-törvények.
    Az égitestek pályaelemei. Háromtest probléma, librációs pontok. Átmeneti pályák.
    Égi mechanikai paradoxon. Műholdak pályái..
6. A Naprendszer felépítése, fő jellemzői. Bolygók, holdak, kisbolygók, meteorok,
    üstökösök, bolygóközi anyag. Kuiper-öv, Oort-felhő.
7. A bolygók tulajdonságai. Bolygókutatás űrszondákkal. Nemezis-elmélet.
    A Hold kialakulása, hatásai a Földre. Más bolygórendszerek felfedezése.
8. A Nap szerkezete, energiatermelése. Fúziós folyamatok.
     Naptevékenység és földi hatásai. Napállandó, napenergia hasznosítása.
9. Csillagok állapotjelzői, Hertzsprung-Russell diagram. Csillagfejlődés: kialakulás,
    élettartam, végállapotok. Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek kialakulása.
10. Kettőscsillagok, változócsillagok (pulzáló, fedési, foltos, eruptív, kataklizmikus).
      Csillagközi anyag. Gáz-, por- és molekulafelhők. Csillaghalmazok.
11. A Tejútrendszer szerkezete. Galaxisok, galaxishalmazok. Színképvonalak
      vöröseltolódása, Hubble-törvény, távolságmeghatározás.
12. A Világegyetem fejlődése, világmodellek, kozmológia. Gravitációs hullámok,
      gravitációs lencsék. Az általános relativitáselmélet csillagászati próbái.
      Neutrínó-csillagászat.

Ajánlott irodalom:
http://astro.u-szeged.hu
Rees, Martin (szerk.): Univerzum - A Világegyetem képes enciklopédiája, Euromedia Group Hungary, IKAR 2006
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2003
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2004
Ranzini G.: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
Cserepes L.-Petrovay K.: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002
Frei Zsolt-Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex Kiadó 2005
Mitton S. & J.: Csillagászat (Oxford), Holló és Társa 1998
Moore P.-Nicolson I.: A Nap és bolygói, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Moore P.-Nicolson I.: A világűr titkai, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
Almár I.-Both E.-Horváth A.: SH Atlasz, Űrtan, Springer Kiadó 1996
Couper H.-Henbest N.: A világűr atlasza, Gulliver Kiadó 1994
Furniss T.: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
Cooper W.A.-Walker E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994
Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7. kiadás)
Mizser Attila (szerk.): Amatôrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 2006 (3., átdolgozott kiadás)
Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület