Bevezetés a csillagászatba  http://astro.u-szeged.hu

SzTE II. éves fizika BSc szakos hallgatók számára 3+2 óra (4+2 kredit),
más szakosoknak 3+0 óra (3 kredit) szabadon választható,
a félévek külön is teljesíthetők, számonkérés: kollokvium, szóbeli

Előadó: Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu
SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I.em. 42. Tel.: 54-4666
Hely: Bay Zoltán terem, Bolyai épület II. emelet

Gyakorlat: Bókon András PhD ösztöndíjas, Tel.: 54-4382, e-mail: andras.bokon@gmail.com
Hely: Béke-épület V. emelet, Csillagda

Bevezetés a csillagászatba 1. (őszi) félév:
1. A csillagászat kialakulása, kapcsolódása más tudományokhoz. Méret- és időskálák.
    A csillagászat tagozódása, vizsgálati módszerek. Ajánlott irodalom ismertetése.
2. A Naprendszer felfedezése, fő tulajdonságai, összetevők. Modern űrkutatási és földi műszerek.
3. A Nap legfontosabb jellemzői, szerkezete, energiatermelése. Mágneses terek a Naprendszerben.
4. Kőzetbolygók: Merkúr, Vénusz, a Föld-Hold rendszer mint kettősbolygó, Mars.
5. Az óriásbolygók belseje és légköre. Gyűrűrendszerek az óriásbolygók körül.
6. A bolygók holdjai.
7. Kisbolygók eloszlása, tulajdonságai.
8. Üstökösök, meteorok, bolygóközi anyag. Külső Naprendszer: Kuiper-öv, Oort-felhő.
9. A kozmikus ütközések, becsapódások szerepe, következményei. Kihalások.
10. Keletkezés-elméletek, a Naprendszer eredete.
11. Exobiológia, élet a Naprendszerben.
12. Bolygók más csillagok körül (exobolygók).

Bevezetés a csillagászatba 2.(tavaszi) félév:
1. Az éggömb. Csillagképek. Szférikus csillagászat. Az asztrológia kritikája.
2. Égi koordináta-rendszerek (horizontális, egyenlítői I., II., ekliptikai, galaktikai).
    Átszámítás koordináta-rendszerek között. Földrajzi helymeghatározás, GPS.
3. Az asztrometria alapjai. Hipparcos, GAIA. A Nap és a Hold mozgása az égen. Fogyatkozások és fedések.
4. Az égitestek pályaelemei. Csillagászati időtartamok (nap, hónap, év). Csillagidő,
    középidő, világidő. Naptár, Julián Dátum. Pólusingadozás, egyenetlenségek a Föld forgásában.
5. Refrakció, aberráció, parallaxis, precesszió, nutáció. Csillagok sajátmozgása.
6. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai. Pályaelem-változások és jégkorszakok.
    Milankovics-Bacsák elmélet. A bolygók klimatikus változásai.
7. Égi mechanika. N-test probléma. Kepler-törvények. Kéttestprobléma, bolygómozgás. Átmeneti pályák.
8. Háromtest probléma, librációs pontok. A Trójai kisbolygók stabilitása.
    Égi mechanikai paradoxon. Műholdak mozgása. Hinta-manőver. Exobolygók pályái.
9. Csillagászati távcsövek, műszerek. Optikai rendszerek, a távcsövek jellemzői, leképezési hibák.
10. Obszervatóriumok, óriástávcsövek. Rádiócsillagászat.
11. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria. Detektorok: szem, fotografikus, fotoelektromos, CCD.
12. Űrtávcsövek (gamma, rtg., UV, IR, rádió). Cserenkov-, neutrínó- és gravitációs hullám detektorok.

Irodalom:
Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap (Magyar Csillagászati Egyesület)
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2003
Rees, Martin (szerk.): Univerzum - A Világegyetem képes enciklopédiája, Euromedia Group Hungary, IKAR 2006
Ranzini G.: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája, ELTE Eötvös Kiadó 2001
Mitton S. & J.: Csillagászat (Oxford), Holló és Társa 1998
Moore P.-Nicolson I.: A Nap és bolygói, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
Almár I.-Both E.-Horváth A.: SH Atlasz, Űrtan, Springer Kiadó 1996
Couper H.-Henbest N.: A világűr atlasza, Gulliver Kiadó 1994
Furniss T.: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1998 (8.kiadás)


SzTE III. éves fizika BSc szakos hallgatók számára 3+2 óra (4+2 kredit),
más szakosoknak 3+0 óra (3 kredit) szabadon választható,
a félévek külön is teljesíthetők, számonkérés: kollokvium, szóbeli

Előadó: Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu
SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I.em. 42. Tel.: 54-4666
Hely: Bay Zoltán terem, Bolyai épület II. emelet

Gyakorlat: Barna Barnabás predoktor, Tel.: 54-4421, e-mail: bbarna@titan.physx.u-szeged.hu
Hely: Béke-épület V. emelet, Csillagda

Bevezetés a csillagászatba 3. (őszi) félév:
1. Csillagok állapotjelzői (tömeg, sugár, felszíni hőmérséklet, luminozitás).
2. A csillagok színképe (folytonos és vonalas színkép kialakulása).
3. Csillagok állapotjelzői (abszolút és látszólagos fényesség, kémiai összetétel, kor, mágneses tér, forgási periódus, csillagszél).
4. Hertzsprung-Russell diagram.
5. Magreakciók a csillagokban, fúziós folyamatok, kémiai elemek kialakulása.
6. Vogt-Russell tétel. Csillagmodellek.
7. Csillagfejlődés: kialakulás, élettartam, végállapotok (fehér törpe, neutroncsillag, fekete lyuk).
8. Kettőscsillagok (vizuális, asztrometriai, spektroszkópiai, fedési).
9. Változócsillagok (fedési kettős, foltos, eruptív, kataklizmikus: nóva, szupernóva). Pulzárok.
10. Pulzáló változócsillagok (típusok, radiális és nemradiális pulzáció, pulzációelmélet). Periódus-fényesség relációk.
11. A csillagok fényváltozásának elemzése. Periódus meghatározási módszerek (O-C diagram, Fourier-analízis, wavelet).
12. A Nap fizikája. Naptevékenység.

Bevezetés a csillagászatba 4. (tavaszi) félév:
1. Csillagközi anyag. Gáz-, por- és molekulafelhők. Csillagképződés.
2. Csillaghalmazok (asszociációk, gömbhalmazok, nyílthalmazok).
3. A Tejútrendszer szerkezete (mag, korong, halo, korona, spirálkarok).
4. Galaxisok, osztályozásuk. Aktív galaxismagok, kvazárok.
5. Galaxishalmazok. Kölcsönható galaxisok, galaxisok ütközése.
6. Színképvonalak vöröseltolódása, Hubble-törvény, távolságmeghatározás.
    Galaxisok, halmazok eloszlása.
7. A forró Univerzum megfigyelési vonatkozásai (CMB: háttérsugárzás, H-He arány).
8. A Világegyetem fejlődése, világmodellek, kozmológia.
9. Gravitációs hullámok (keletkezés, detektálás). Gamma-kitörések (GRB-k).
10. Gravitációs lencsék. A sötét anyag problémája.
11. Az általános relativitáselmélet csillagászati próbái.
12. Neutrínócsillagászat, neutrínódetektorok.

Ajánlott irodalom:

Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap (Magyar Csillagászati Egyesület)
Cooper W.A.-Walker E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994
Cserepes L.-Petrovay K.: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 (elektronikus is!)
Ostriker J.P.-Mitton S.: Sötét hatalom - Kutatás a láthatatlan univerzum titkai után, Geobook Hungary Kiadó 2014
Frei Zsolt-Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex Kiadó 2005
Rees, Martin (szerk.): Univerzum - A Világegyetem képes enciklopédiája, Euromedia Group Hungary, IKAR 2006
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2004
Ranzini G.: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
Mitton S. & J.: Csillagászat (Oxford), Holló és Társa 1998
Moore P.-Nicolson I.: A világűr titkai, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989