Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kísérleti Fizikai Tanszék
 

A X. bolygó probléma,
avagy valami bújkál a Naprendszer peremén...

szakdolgozat

Írta: Csizmazia Péter
fizika-földrajz szakos hallgató

Témavezetô: Dr. Szatmáry Károly
tudományos fômunkatárs

 Szeged
2001


TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETÉS
2. A NAPRENDSZER PEREMÉN
    2.1 AZ URÁNUSZ ÉS A NEPTUNUSZ FELFEDEZÉSE
    2.2 A PLÚTÓ ÉS A X. BOLYGÓ
    2.3 A KUIPER-ÖV
    2.4 AZ OORT-FELHÔ
3. A NAPRENDSZER SZIMMETRIAI ELEMZÉSE
    3.1 A TITIUS-BODE SZABÁLY KRITIKUS SZEMMEL
    3.2 NAPRENDSZERÜNK SZIMMETRIÁJA
    3.3 SZIMMETRIÁBÓL KOZMOGÓNIÁBA
    3.4 AZ ÚJ FORMULA PONTOSSÁGÁRÓL
    3.5 RAGNARSSON A X. BOLYGÓRÓL
4. ÜSTÖKÖS-ELMÉLETEK
    4.1 A SHIVA-ELMÉLET, AVAGY MI TÖRTÉNT A DINOSZAURUSZOKKAL?
        4.1.1 A TÉNYEK
        4.1.2 A MAGYARÁZATOK
            A) A galaktikus oszcilláció elmélete
            B) A Nemezis-elmélet
        4.1.3 KÖVETKEZMÉNYEK EVOLÚCIÓS SZEMSZÖGBÔL
        4.1.4 EPILÓGUS
    4.2 HOSSZÚPERIÓDUSÚ ÜSTÖKÖSÖK PÁLYAELEMZÉSE
    4.3 A NAGY KÖR ELMÉLETE
5. BEFEJEZÉS
IRODALOMJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IRODALOM
A DOLGOZATBAN ELÔFORDULÓ HIVATKOZÁSOK
 


1. BEVEZETÉS

Az emberiség nem is oly régen még csak hét égitestet ismert név szerint a Földön kívül: Nap, Merkúr, Vénusz, Hold, Mars, Jupiter, Szaturnusz, amelyekrôl aztán a hét napjait is elnevezte. Azóta igencsak kitágult a világ. Ma távcsöveinkkel, rádióteleszkópjainkkal 15 milliárd fényév távolságra is ellátunk. Galaxisok milliárdjait ismerjük, melyek mindegyikében milliárdszor milliárd csillag található. Így a világegyetem minden napját más-más égitest nevével tudnánk illetni...

Furcsának tûnhet ezek után, hogy még szûkebb pátriánkat, a kb. 2 fényév sugarú Naprendszerünket is csak a Naptól néhány fényórányira lévô Plútóig ismerjük pontosan. Sôt, már a Plútóval is akadnak gondok...

Azonban ezen vidék kutatása is már rohamléptekkel halad. Kuiper-öv, Oort-felhô, üstökös család, plomet, X. bolygó. Csak kapkodjuk a fejünket a sok új, már felfedezett, vagy felfedezésre váró objektum nevének hallatán.

Ez a dolgozat a Naprendszer peremének kutatása során felhalmozott tudásanyagból próbál ízelítôt adni, ami után a fentebb felsorolt naprendszerbeli égitestek nevei sem fognak idegenül csengeni. Rövid tudománytörténeti áttekintés után felvillant sok aktuális, ezidáig megválaszolatlan kérdést, érintve a Szaturnusz óta felfedezett égitesteket, objektumokat, elsôsorban arra keresve majd választ, hogy lezárható-e a Naprendszer nagy égitestjeinek a sora, vagy van még felfedezetlen "földrész" is a Naprendszerben, s nemcsak "sziget"-nek megfelelô kis objektumok milliói, milliárdjai. Közben elgondolkodunk azon is, hogy ezen feltételezett, ezidáig felfedezetlen nagytömegû égitest esetleg a földi élet evolúciójába, emberréválásunkba is beleszólhatott...


1.ábra: Az ûrkutatás fejlôdése (az épülô Nemzetközi ûrállomás)

tovább