A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány

Szegeden a hetvenes évek közepéig a Béke-épület tetején működött Uránia bemutató csillagvizsgáló. Később ez a terem az egyetemhez került, és csak ritkábban váltak lehetővé iskolai csoportok számára távcsöves megfigyelések.
1985-ben az odesszai testvéregyetem csillagászati intézetétől műszercsere keretében egy 40 cm főtükör átmérőjű Cassegrain-tipusú távcsövet kapott a JATE Kísérleti Fizikai Tanszéke. Mivel akkor Szegeden nem volt lehetőség a műszer elhelyezésére, a Bajai Obszervatóriumban került felállításra. A kutatók és a hallgatók így csak korlátozottan használhatták a távcsövet. Az egyre szűkösebb pénzforrások miatt egy ideig szinte reménytelennek tűnt egy obszervatórium felépítése.
A JATE 1990 nyarán megalapította a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványt félmillió forinttal. 
A kuratórium tagjai (kép: az alapítók):
Dr. Csákány Béla emeritus professzor, elnök
Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens, titkár
Dr. Hevesi Imre emeritus professzor
Dr. Nánai László egyetemi tanár
Sárneczky Krisztián földrajz tanár
korábbi tagok:
Dr. Gulyás Sándor egyetemi docens (1996-ban elhunyt)
Dr. Kiss László egyetemi adjunktus
2017-ben a megváltozott jogszabályok miatt új alapító okirat készült, és új kuratórium jött létre:
Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, elnök
          Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár, tag (2020-ban lemondott)
Dr. Székely Péter egyetemi docens, tag
Az alapítvány még 3 millió forintot gyűjtött össze támogatásokból. A csillagvizsgáló 1991 és 1992 között épült fel. A megnyitó 1992. július 6-án volt. Azóta szinte minden péntek este, csoportok számára sokszor máskor is nyitva tart az obszervatórium.
Az Egyetemi Füvészkertből kapott kis terület sok szempontból a lehetőségekhez képest a legjobb választás volt az obszervatórium számára. Közlekedési eszközökkel jól megközelíthető (bejárat: Újszeged, Kertész utca, 70-es busz Hatházak megállójától 400 méter), a városi fények "csak" észak-nyugat felé erősek. Az épületben egy kb. 35 fős előadóterem található, ahol videovetítéssel, de főleg számítógépes képekkel, animációkkal szemléltetett kiselőadásokat tartunk a csillagászat és az űrkutatás mindenféle területéről. A felső szinten henger alakú a távcső helyisége, mely fölé kétoldalra széttolható tető készült. Ez olcsóbb és sok más szempontból is előnyösebb a hagyományos félgömb alakú kupolánál.

A csillagvizsgálóban oktató, kutató és ismeretterjesztő munka folyik.

Szegeden a József Attila Tudományegyetemen és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (2000-től immár a Szegedi Tudományegyetemen) folyik felsőfokú csillagászati oktatás. A csillagász, fizikus, geográfus, a fizika és földrajz tanár szakos hallgatók tantervi órák, más szakosok, bölcsészek és jogászok speciális,  választható kurzusok keretében tanulhatnak asztronómiát. Az utóbbi 39 évben több mint 250 szakdolgozat és országosan díjazott tudományos diákköri dolgozat született a témakörben. Az 1999/2000. tanévtől az egyetem csillagász szakot indított. A 2006/2007. tanévtől a kétciklusú képzés (3 év BSc + 2 év MSc) beindulása miatt megszűnt az 5 éves csillagász szak A fizika BSc-ben van csillagász szakirány, erre épül a csillagász MSc szak.
A csillagvizsgáló elsősorban Szeged és a Dél-alföld felsőoktatási intézményeinek az igényét elégíti ki, de fontos, hogy támogatja az iskolai oktatást és az ismeretterjesztést is. Sajnos a csillagászat még nem önálló tantárgy az iskolában, pedig a diákok nagyon érdeklődnek a Világegyetem rejtélyei és szépségei iránt. Az obszervatóriumot eddig kb. 80.000 látogató kereste fel. A helyi iskolákon kívül sok kiránduló osztályt fogadtunk az ország minden részéből.
Ez a létesítmény a Szegedi Tudományegyetem hasznos része, és nélkülözhetetlen a természettudományos oktatásban. Működésének alapvető célja a tudományos világkép kialakításában nagy szerepet játszó csillagászat és az űrkutatás oktatásának magasabb szintre emelése. A lakosság az obszervatórium látogatása során tudományos alapokon nyugvó ismeretekhez juthat és személyes élménye lehet az égitestek távcsöves megfigyelése.
A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány 1994. július 14-én együttműködési megállapodást kötött.

A csillagvizsgálóban az oktatási tevékenység mellett nemzetközi szintű kutatások is folynak. A vizsgálandó égitestek kiválasztását alapvetően meghatározzák a távcső és az érzékelő műszer jellemzői, valamint a helyi légköri viszonyok. Mindent összevetve, legcélszerűbb kutatási téma a hazánkban eddig is legeredményesebben művelt terület, a csillagok időben változó fényességének mérése, majd ez alapján a csillagok fizikai jellemzőinek meghatározása. Az utóbbi években a változócsillagok mellett csillaghalmazok valamint kisbolygók és üstökösök, exobolygók és exoholdak vizsgálatával is foglalkozunk. Az égitestek fényességét úgy mérjük, hogy a távcsőre egy nagyon érzékeny CCD kamera szerelhető, amely számítógéphez kapcsolódik, és a mért adatok, képek mágneslemezre kerülnek, majd kiértékeljük őket. Külföldön (USA, Kanada, Spanyolország, Ausztrália) nagy távcsövekkel spektroszkópiai megfigyeléseket is végzünk.

A Szegedi Csillagvizsgáló a pénteki rendszeres nyitvatartáskor (nyári időben 19-22 óra, téli időben 18-21 óra) vagy előre bejelentett csoportok esetén máskor is látogatható (telefon: 62/544-666 vagy tel/fax: 62/420-154). A leglelkesebb amatőrcsillagászok (a Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi Helyi Csoportja) máskor is összejönnek, hogy távcsöves megfigyeléseket végezzenek és megbeszéljék a legújabb eredményeket.  
A működési költségeket (villany, telefon, biztosítás, riasztó és épület karbantartás, takarítás, környezetrendezés) eddig pályázatok útján és az egyetem támogatásával éppen hogy, de sikerült biztosítanunk. A fejlesztésre nagyon korlátozottak a lehetőségeink.

A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány jogállása 1999-től 2014-ig közhasznú szervezet, 2017-től újra közhasznú. 

Szakmai és pénzügyi közhasznúsági jelentések, beszámolók:  2010,  2011,  201220132014,  2015,  2016,   2017,  20182019,  2020,

Kérjük, hogy aki teheti, anyagilag is támogassa alapítványunkat. 
Számlaszámunk: Erste Bank Rt. 11998006-02600943. 
Köszönettel vennénk, ha személyi jövedelemadója 1 %-át alapítványunk számára utaltatná át! 
Adószámunk: 19081166-1-06, Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány

Köszönjük támogatóinknak az SzJA 1% (beérkezés időpontja szerint) 1997. évi (71.653 Ft), 1998. évi (145.370 Ft), 1999. évi (230.146 Ft), 2000. évi (124.837 Ft), 2001. évi (188.696+5.619 Ft), 2002. évi (253.519 Ft), 2003. évi (143.890 Ft), 2004. évi (208.592 Ft), 2005. évi (182.928 Ft), 2006. évi (224.345 Ft), 2007. évi  (159.742 Ft), 2008. évi (208.057 Ft), 2009. évi (118.391 Ft), 2010. évi (123.890 Ft), 2011. évi (134.177 Ft), 2012. évi (136.363 Ft), 2013. évi (123.197 Ft), 2014. évi (108.727 Ft), 2015. évi (120.324 Ft), 2016. évi (129.315 Ft), 2017. évi (128.858+5.711 Ft), 2018. évi (138.385), 2019. évi (181.957), 2020. évi (206.848+10.090+3.475 Ft), 2021. évi (284.693 Ft) felajánlását, amelyet az obszervatóriumban folyó csillagászat oktatás szemléltető eszközeinek bővítésére, video- és számítástechnikai fejlesztésére valamint a csillagvizsgáló épületének felújítására és működésére fordítottunk.
Kérjük, hogy idei felajánlásaikkal segítsék, hogy sok új filmmel, számítógép programmal és más szemléltető eszközzel emeljük a csillagászat és az űrkutatás tanításának színvonalát.


A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány szolgáltatásai: A csillagvizsgáló látogatottsága (évi):