Központi dudor (bulge)

A központi dudor kb. 2000 pc átmérőjű. Tömege és fényessége kb. ötöde a korongénak. A dudor tanulmányozását megnehezíti a központ irányában erős intersztelláris anyag okozta fényelnyelés és -szórás (extinkció), de a távoli-infravörös mérésekből megállapítható, hogy a dudor lapult, a fősík irányában kiterjedtebb. A kis- és nagytengelyek aránya kb. 0,6, ezzel egy E4 osztályú törpe elliptikus galaxisra emlékeztet.

Az elliptikus galaxisokkal való analógiát erősíti a bulge fényességeloszlása is, amely a központtól távolodva a de Vauceuleours-profilt követi:

$\displaystyle \log {I(r) \over I_e} =  -3,33 \left [ \left ( {r \over r_e} \right )^{1/4} - 1 \right ]$ (4.6)

ahol I a felületi fényesség (1 négyzetívmásodpercről érkező intenzitás), $ r_e$ az effektív sugár (kb. 700 pc), amelyen belülről az összfényesség fele érkezik, $ I_e$ a felületi fényesség az effektív sugárnál. Ehhez teljesen hasonló fényességeloszlást mutatnak az elliptikus galaxisok is.

A dudorban nincs jelentős csillagképződés, ezért jobbára idősebb, II. populációs csillagokból áll. Kémiailag azonban nem tekinthető homogén összetételűnek, mivel a Naphoz képest fémekben jóval szegényebb és jóval gazdagabb csillagok egyaránt találhatók benne. Ez arra utal, hogy a bulge csillagai nem egyidőben, egyazon anyagfelhőből keletkeztek, nem alkotnak homogén populációt.

Szeged 2013-05-01