Neutroncsillagok

Gravitációs kollapszus során a csillagok egyre sűrűbbé válnak. A növekvő gravitáció hatására az összehúzódás egészen addig folytatódik, amíg az elektrongázban a Pauli-féle kizárási elv nyomán fellépő elfajulási nyomás azt meg nem állítja. Az így keletkező kompakt égitestek a fehér törpék, tömegük jellemzően a Napéhoz mérhető, nagyságuk a Földéhez.

Hozzávetőleg 1,4 naptömegnél ( $ M_{\odot }$) az elektrongáz már nem képes megakadályozni a további gravitációs összehúzódást, ez a Chandrasekhar-határ. Olyan nagy sűrűségű objektumok keletkeznek, hogy az atomi szerkezetet felbomlik. Az összehúzódás azonban megáll a neutronokra is érvényes Pauli-féle kizárási elv miatt, hiszen két neutron nem lehet azonos helyen. Az így létrejövő kompakt égitestek a neutroncsillagok. Eddig mintegy 2000 neutroncsillagot figyeltek meg, a legújabbakat a NASA gamma-tartományban észlelő Fermi-űrteleszkópja segítségével (5.1 ábra).

5.1. Ábra: A Fermi űrteleszkóp által gammatartományban észlelt pulzárok égi térképe. [Forrás: http://www.nasaimages.org/ ]
Image FERMIpulsars

A neutroncsillagok szupernóva-robbanások maradványainak gravitációs kollapszusa során keletkeznek. Anyaguk túlnyomóan neutronokból áll. Sugaruk jellemzően $ 10$ km körül, míg tömegük $ 1,4$ $ M_{\odot }$ körül van. A neutroncsillagok tömegének elméleti felső határát a Tolman-Oppenheimer-Volkoff-határ adja, ez $ 2\div 3$ $ M_{\odot }$. A neutroncsillagok megfigyelésekből meghatározott legnagyobb tömege $ %
     2 M_{\odot }$ (PSR J1614-2230). Ennél nagyobb tömegű kompakt égitestek kvarkcsillagok lennének, de létezésüket egyelőre nem támasztja alá megfigyelés. A $
     6$ $ M_{\odot }$-nál nagyobb tömegű égitestek esetén már a Pauli-féle kizárási elv sem képes meggátolni a további összehúzódást és fekete lyuk keletkezik. Ezt a folyamatot a következő alfejezetben tárgyaljuk.

A neutroncsillagok $ p=K\rho ^{\left(
     n+1\right) /n}$politrop állapotegyenlettel jellemezhetők, amelyben a politrop index értéke $ 0,5\leq
     n\leq 1$. Szerkezetük bonyolult, legbelül kvark-gluon plazma található, körülötte neutronokból és protonokból álló Fermi-folyadék, a külsőbb régiókban elektronok, atomok és ionok is előfordulhatnak.

A töltött részecskék és a neutroncsillag forgásának együttes jelenléte mágneses tereket kelt. A legerősebb mágneses terű neutroncsillagokat magnetárnak nevezzük, az ismert magnetárok elhelyezkedését az égbolton az 5.2 ábra szemlélteti. A poláris szerkezetű mágneses tér sarki régióiból részecskék, majd elektromágneses sugárzás távozik (5.3 ábra). Mivel a mágneses tengely és a forgástengely nem azonos, a távozó elektromágneses sugárzás egy kúpfelszínen kígyózó spirálvonalat ír le. Amennyiben a látóirány a kúpfelszínen található, a sugárzást rendkívül szabályos pulzációként érzékeljük.

5.2. Ábra: Magnetárok égi térképe. [Forrás: http://www.nasaimages.org/ ]
Image magnetars

5.3. Ábra: Pulzár illusztrációja. A neutroncsillagot tengelyszimmetrikus magnetoszféra veszi körül. Az elektromágneses sugárzás a mágneses tér poláris tartományából tör elő. [Forrás: http://www.nasaimages.org/ ]
Image pulsar

A rádiótartományban észlelt szabályos felvillanásokat okozó neutroncsillagokat pulzárnak nevezik, az elsőt Jocelyn Bell fedezte fel 1967-ben, és témavezetője, Antony Hewish kapott érte fizikai Nobel-díjat 1974-ben.Subsections
Szeged 2013-05-01