Az Univerzum vázlatos története

Az Univerzum fejlődésének vázlatos történetét a 6.4 ábra és 6.1 táblázat mutatják be. Az ősrobbanás után az ún. Planck-korszak következett, leírására a kvatumgravitáció lenne alkalmas, ez az elmélet azonban még nem ismert. Szokás ezt a hiányzó elméletet a Mindenség elméletének (Theory of Everything; TOE) is nevezni, ez összes változatában egyesíti a négy kölcsönhatást. Elsőként a gravitáció szakad le'', az erős és elektrogyenge kölcsönhatások egyesített leírását a (megfigyelésekkel egyelőre meg nem erősített) nagy egyesített elméletek kísérelik meg.

6.4. Ábra: Az Univerzum 13,77 milliárd éves története vázlatosan a Planck-korszaktól (kvantumfluktuációk), infláción, lecsatolódási és sötét korszakokon át, a struktúra kialakulásán keresztül, a sötét energia által dominált jelenig. [http://map.gsfc.nasa.gov/media/060915/060915_CMB_Timeline150.jpg]
Image Timeline

A standard kozmológiai modell problémáit az infláció korszaka oldja fel. Ennek során az Univerzum a fénynél sebesebben tágul, miközben nagysága megtöbbszöröződik. Az inflációs korszak során, $ 10^{12}$ TeV energián az erős kölcsönhatás leválik az elektrogyengéről. A fénynél gyorsabb tágulást az inflaton tér hozza létre. Az inflációs korszak az inflatonok bomlásával ér véget, a bomlástermékek a részecskefizikai standard modell elemi részecskéi (leptonok, kvarkok, mérték bozonok), valamint esetleg még nem ismert részecskék. A részecske-antirészecske aszimmetria létrejött, viszont kialakulási mechanizmusa nem ismert.

A $ T\approx
     10^{15}$ K ($ 100$ GeV) hőmérséklettől6.5 kezdve kialakult az Univerzum domináns anyag-tartalma: elektronok, kvarkok, fotonok és neutrinók hatnak kölcsön egymással plazma állapotban. A kvarkok $ T\approx
     10^{12}$ K ($ %
     0,1$ GeV) hőmérsékleten tömörülnek protonokba és neutronokba, a kialakult nukleonok pedig $
     10^{10}$ K hőmérsékleten egyszerű atommagokba. A sugárzás (fotonok) energiasűrűsége nagyobb a részecskékénél, azonban $ 10000$ K-nél a két energiasűrűség megegyezik (a tömeges részecskék termikus mozgásából származó sebessége addigra már nemrelativisztikus; $ p\ll \rho $ por közelítés lép érvénybe). Ezt követően már por-dominált az Univerzum.

Az atomok $ 3000$ K-nél alakulnak ki, ez a rekombináció korszaka. A korábban az elektronokkal kölcsönható sugárzás számára az Univerzum átlátszóvá válik (lecsatolódás). Kvalitatív vizsgálatok céljából a fotonok anyagról történő lecsatolódását pillanatszerűnek tekintjük. Ebben a közelítésben az összes foton azonos időpontban szóródott utoljára, az utolsó szóródási felületen (surface of last scattering; SLS).

A lecsatolódott sugárzás függetlenül fejlődik és hűl tovább, amint tágul az Univerzum, ez a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. A háttérsugárzás intenzitásának frekvenciafüggése a Planck-eloszlást követi, amely meghatározza mindenkori hőmérsékletét. Lecsatolódáskor ez a sugárzás még nem volt mikrohullámú, ez csupán a napjainkban észlelhető $ 2,725$ K hőmérsékletét jellemzi (az intenzitásmaximum a mikrohullámú tartományban található).

A lecsatolódás után a sötét korszak'' kezdődött, amikor a részecskék gravitációs kollapszusa még nem hozott létre világító égitesteket, a háttérsugárzás pedig már nem volt a látható tartományban.

A struktúraképződés a galaxisok és galaxishalmazok kialakulását jelenti. Ez egy hosszú folyamat, amelyet a gravitációs vonzás szabályoz, modellezését pedig a perturbációk struktúrákhoz vezető növekedése miatt szükségessé váló nemlineáris fejlődés igen megnehezíti. Részletei erősen függenek a sötét anyag és barionikus anyag arányától.

A késői Univerzumban mind a sugárzás, mind a por energiasűrűsége igen lecsökkent, és a sötét energia taszító hatása vált dominánssá. A tágulás dinamikája a kozmológiai közelmúltban ($ z<2$) a sötét energia által okozott gyorsulást mutatja.

Az Univerzum további sorsa a sötét energia természetének függvénye. Exponenciális tágulástól a gyorsuló tágulás megtorpanásáig és újabb szingularitásba való összehúzódásig sokféle forgatókönyv kompatibilis a jelenleg rendelkezésre álló megfigyelésekkel.


6.1. Táblázat: Az Univerzum fejlődésének fontosabb momentumai.
korszak idő / hőmérséklet / jellemzők
(energia) vöröseltolódás  
Planck-korszak   kvantumgravitáció
     
infláció $ <10^{-10}$ s az Univerzum nagysága
($ >86$ GeV) $ >10^{15}$ K rövid idő alatt
  $
          >3,7\times 10^{14}$ megsokszorozódik
kvark-plazma $
          10^{-10}\div 10^{-4}$ s sugárzás (fotonok) és
($ 86$ MeV$ \div 86$ GeV) $
          10^{12}\div 10^{15}$ K anyag (kvark, elektron,
    neutrínó) kölcsönhatnak
  $
          3,7\times \left( 10^{11}\div 10^{14}\right) $  
nukleon-plazma $
          10^{-4}\div 1$ s protonok és neutronok
( $
          0,86\div 86$ MeV) $
          10^{10}\div 10^{12}$ K kialakulása; sugárzás és
  $
          3,7\times \left( 10^{9}\div 10^{11}\right) $ anyag kölcsönhat
sugárzás-dominált $ 1\div
          10^{12}$s atommagok kialakulása
plazma $
          9000\div 10^{10}$ K (nukleoszintézis);
($ 0,78$ eV$ \div 0,86$ MeV) $
          3280\div 3,7\times 10^{9}$ neutrínók kölcsönhatása
    elhanyagolható; sugárzás
    anyaggal kölcsönhat
por-dominált plazma $
          10^{12}\div 10^{13}$ s sugárzás és anyag
( $
          0,26\div 0,78$ eV) $
          3000\div 9000$ K kölcsönhat
  $
          1100\div 3280$  
struktúra-képződés $ 10^{13}$ s $ \div $ napjaink atomok kialakulása
( $ 2\times
          10^{-4}\div 0,26$ eV) $
          2,72\div 3000$ K (rekombináció);
  $ 0\div
          1100$ lecsatolódás; a CMB
    független fejlődése;
    struktúra kialakulása
a jövő a sötét energia jellege határozza meg

Szeged 2013-05-01