Elsődleges nukleoszintézis

Amikor az Univerzum a deuteronok kötési energiájának megfelelő hőmérséklet alá hűl, stabil deuteron-atommagok alakulnak ki. (A kötési energiák nagyságrendjébe eső hőmérsékleteken kialakuló atommagokat a magas energiájú fotonok még lerombolják.) Az alacsony [12]

$\displaystyle \eta _{b}\sim
         10^{-9}$ (6.65)

barion/foton arány miatt csak $ T\approx 8,1\times
    10^{8}$ K ($ 0,07$ MeV) hőmérsékleten indul be a deuteronok ($ ^{2}H$) szintézise. Mivel az egy barionra eső kötési energia a vasatommag esetén a legkisebb, energetikailag ennek a kialakulása lenne a legkedvezőbb, azonban az Univerzum folyamatos lehűlése ezt megakadályozza.

A deuteronok létrejöttével megindul a triton- és a héliumatommagok képződése a

$\displaystyle ^{2}$H$\displaystyle +n$ $\displaystyle \rightarrow$ $\displaystyle ^{3}$H$\displaystyle
        +\gamma , ^{3}$H$\displaystyle +p\rightarrow ^{4}$He$\displaystyle +\gamma ,$  
$\displaystyle ^{2}$H$\displaystyle +p$ $\displaystyle \rightarrow$ $\displaystyle ^{3}$He$\displaystyle
        +\gamma , ^{3}$He$\displaystyle +n\rightarrow ^{4}$He$\displaystyle +\gamma$ (6.66)

fotoemisszióval járó és a
$\displaystyle ^{2}$H$\displaystyle + ^{2}$H $\displaystyle \rightarrow$ $\displaystyle ^{3}$He$\displaystyle
        +n , ^{2}$H$\displaystyle + ^{2}$H$\displaystyle
        \rightarrow ^{3}$H$\displaystyle +p ,$  
$\displaystyle ^{3}$H$\displaystyle + ^{2}$H $\displaystyle \rightarrow$ $\displaystyle ^{4}$He$\displaystyle
        +n , ^{3}$He$\displaystyle + ^{2}$H$\displaystyle
        \rightarrow ^{4}$He$\displaystyle +p ,$ (6.67)

fotoemisszió-mentes folyamatokon keresztül. A $ T\approx 5,8\times
    10^{8}$ K hőmérsékletnél ($
    0,05$ MeV) a

$\displaystyle ^{2}$H$\displaystyle + ^{2}$H$\displaystyle
         \rightarrow ^{4}$He$\displaystyle +\gamma$ (6.68)

folyamat is megjelenik. A $ ^{4}He$ kötési energiája nagyobb, mint a deuteroné, ezért a héliumatommagra vonatkozó Boltzmann-egyenlet azt adja, hogy amint képződésük be tud indulni az említett kétrészecske szórásokon keresztül, arányuk gyorsan nő a deuteronéhoz képest. Feltéve, hogy az összes neutron héliumatommagokba tömörül, a héliumatommagok száma a neutronok felével lesz egyenlő. A barionikus anyag héliumhányada tehát:
$\displaystyle Y_{p}$ $\displaystyle \equiv$ $\displaystyle
        \frac{M_{\text{He}}}{M_{b}}\approx
        \frac{n_{^{4}\text{He}
        }m_{^{4}\text{He}}}{n_{b}m_{\text{H}}}\approx
        \frac{4n_{^{4}\text{He}}}{n_{b}
        }$  
  $\displaystyle \approx$ $\displaystyle 2X_{n}\left(
        0,07\text{ MeV}\right) =0,22 .$ (6.69)

ahol $ M_{He}$ a héliumatommagok és $
    M_{b}$ a barionok össztömegét jelenti. A második sorban (6.63) és (6.64) egyenleteket használtuk.
6.5. Ábra: Az $ Y\equiv Y_{p}$ héliumhányad az oxigén/hidrogén arány függvényében. Az alacsonyabb oxigéntartalmú rendszerek kevesebb (oxigénhez vezető) folyamaton estek át, így a bennük megfigyelt héliumhányad közelebb áll a nukleoszintézis kori értékhez. Az illesztés, amely szerint a kezdeti hányad $ %
       Y_{p}=0.238$, [13]-ból származik, az adatok pedig [14], [15], [16] és [17]-ből. A különböző csoportok által megfigyelt azonos rendszerekre kapott adatpontokat vonalak kötik össze. Az ábrát [12]-ből vettük.
Image Yp
A 6.5 ábra mutatja, hogy a megfigyelési adatok szerint a kezdeti héliumhányad $ 0,22$ és $ 0,25$ között van.
6.6. Ábra: Az elsődleges nukleoszintézis során keletkezett $ ^{2}$He ($ \equiv $D), $ ^{3}$He és $ ^{7}$Li atommagok számának hidrogénhez viszonyított aránya, illetve a $
       ^{4}$He tömeghányad az $ \eta \equiv
       \eta _{b}$ (alsó vízszintes tengely), illetve $ \Omega
       _{b}h^{2}$ (felső vízszintes tengely) paraméterek függvényében. A négyzetek az arányokra vonatkozó megfigyelésekkel való illeszkedést mutatják (kisebb négyzetek a nemszimmetrikus $ 95\%$-os, a nagyobbak a szimmetrikus $ 95\%$-os konfidencia-szinten). A vastagabb függőleges sávok a könnyű elemek megfigyelt hányadával, a vékonyabbak a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiáinak méréseiből származó adatokkal kompatibilis barionsűrűséget mutatják. A két sáv átfed. Az ábrát [18]-ból vettük.
Image BBNres
6.7. Ábra: Az egyes atommaghányadok evolúciója $ \eta
       _{b}=0,51$ esetén [19].
Image evolutionbw

A deuteront más atommagokba konvertáló folyamatok hatékonysága a barionok mennyiségétől függ. Ha a barionsűrűség alacsony, akkor a deuteronok más atommagokkal történő találkozása kevésbé valószínű. Alacsony barionsűrűség esetén több deuteron marad a nukleoszintézis végére, mint magas barionsűrűség esetén. A 6.6 ábrán látható, hogy a nukleoszintézis végére megmaradt deuteron-hányad érzékenyen függ a barion mennyiségtől. A deutérium/hidrogén arány távoli rendszerekben történő megfigyeléséből jól lehet következtetni a barionmennyiségre.

A kezdeti deutérium/hidrogén arány mérhető olyan gázokban, amelyeken a távoli ( $ z\approx 3$) kvazárok fénye áthatol. Az arányra a kvazár fényének gáz által okozott abszorpciójából lehet következtetni. Négy rendszerben megfigyelt deutériummennyiségből a deutérium/hidrogén arányra:

$\displaystyle D/H=3.0\pm
         0.4\times 10^{-5}$ (6.70)

értéket kapták, amely a barionokat jellemző $ \Omega _{b}$ kozmológiai paraméterre (ez $ \Omega _{M}$ barionikus része) az

$\displaystyle \Omega
         _{b}h^{2}=0.0205\pm 0.0018$ (6.71)

értéket adja [20].

A hélium kialakulását követően megindul a nehezebb atommagok keletkezése is. Az atommagok Boltzmann-egyenletei integrálásának eredményét a 6.6 ábra mutatja. Az ábrán a $ \eta _{b}$ paraméter függvényében látható az elsődleges nukleoszintézis során keletkezett atommagok számának hidrogénhez viszonyított aránya $ ^{2}$H, $ ^{3}$He és $ ^{7}$Li-re, illetve az $
     Y_{p}$ héliumhányad. A 6.7 ábrán az egyes barion komponens-hányadok fejlődései láthatók rögzített $ \eta _{b}$-re a hőmérséklet függvényében. A nukleoszintézis alapvetően azért áll le, mert a nukleonok képződését eredményező reakciók ütemei a Hubble-paraméter alá csökkennek, így azok csak igen kis valószínűséggel folytatódnak a továbbiakban.

Távoli gázfelhőkben az elsődleges nukleoszintézis végére keletkezett egyes könnyű elemek hidrogénéhez viszonyított arányára a gázon keresztül haladó fény abszorciójának megfigyeléséből következtethetünk. E kezdeti arányok rendkívül érzékenyek az Univerzum korai, sugárzásdominált korszaka evolúciójának részleteire. Az előző alfejezetben láttuk, hogy az Univerzum lassú hűlése esetén kevesebb, míg gyors hűlése esetén több neutron marad. A gondolat folytatható. Több neutron esetén több deuteron képződhet. Az Univerzum lassú hűlése esetén (6.66)-(6.68) reakciókon keresztül több hélium képződik, ami nagyobb $ Y_{p}$ értéket és kisebb detérium/hidrogén arányt ad, mint gyors hűlés esetén. Az atommagok keletkezése nem áll le a héliumatommagok létrejöttével. Lassúbb hűléskor a nukleoszintézis végére a nehezebb atommagok aránya több lesz a hidrogénéhez képest. Ha a reakciók ütemei sosem kerülnének a Hubble-paraméter alá, akkor az energetikailag legkedvezőbb vasatommagokba tömörülne az összes neutron.

A por és sugárzás energiasűrűsége $ z\approx 3280$ vöröseltolódásnál, $ %
     T\approx 9000$ K kőmérséklet körüli értéken lesz egyenlő, ezt követően az Univerzum a pordominált korszakba lép.

Szeged 2013-05-01