Rekombináció

A nukleoszintézist követően az Univerzum barionkomponensét nagyjából $ 75\%$ hidrogén- és $
     25\%$ hélium atommag alkotja. Más típusú atommagok ezekhez képest elhanyagolható mértékben vannak jelen. Az eV nagyságrendű energiákat jellemző hőmérsékleteken a Compton-szóródáson keresztül a fotonok szorosan csatolódnak az elektron-atommag plazmához. Mivel a Compton-szóródás hatáskeresztmetszete fordítottan arányos a szóró részecske tömegének négyzetével, ezért a domináns folyamat a fotonok elektronon történő szóródása. Az ionok a Coulomb-kölcsönhatás révén csatolódnak az elektronokhoz. A Coulomb-kölcsönhatás következtében az elektronok szóródási vagy befogódási folyamatai játszódnak le. Az utóbbi során jönnek létre a semleges hidrogén- és héliumatomok. Az elektron alapállapotbeli kötési energiája a héliumban $ 24,6$ eV, míg hidrogénben $ 13,6$ eV. Amikor a fotonok átlagos energiája e kötési energiák alá esik, a létrejövő atomok számához képest még sok foton energiája elegendő az ionizációhoz, mivel $ \eta _{b}\ll 1$. Az atomok kialakulása ezért késleltetve'', a kötési energiák alatti skálákon megy végbe. Mivel a héliumatomokban az elektronok kötési energiája nagyobb, a héliumatomok a hidrogénatomoknál hamarabb alakulnak ki. A hidrogén rekombinációs korszakában már az összes hélium semlegesnek tekinthető. A héliumatomok jelenlétének a szabad elektronszám redukciójában van jelentősége a hidrogénatomok kialakulása során.6.7 Mivel alapállapotú hidrogénatomok kialakulása esetén az elektronbefogódás során keletkező foton energiája egy szomszédos hidrogénatom ionizálására képes, a hidrogénatomok kialakulása gerjesztett energiaállapotban hatékony.

6.8. Ábra: Az $ X_{e}$ függvény vöröseltolódás-függése látható $ Y_{p}=0,24$ (folytonos vonal) és $ Y_{p}=0$ esetén (szaggatott vonal). A bal oldali ábrán folytonos vonalnál látható első két lépcsős csökkenés a hélium rekombinációja miatt jelenik meg. A He $
       ^{++}\rightarrow $He$ ^{+}$ első elektronbefogás $ %
       z\approx 6000$ körül történik, míg a második He $ ^{+}\rightarrow
       $He $ %
       z\approx 2500$ környékén. A korai $ z\gtrsim 6000$ tartományban a hélium kétszeresen ionizált, így $ X_{e}\approx
       \left ( 1-Y_{p}/2\right ) /\left ( 1-Y_{p}\right )
       =1,1579$, míg $ 2500\lesssim
       z\lesssim 6000$ intervallumban egyszeresen ionizált, ezért $ X_{e}\approx
       \left ( 1-3Y_{p}/4\right ) /\left ( 1-Y_{p}\right )
       =1,0789$. Az ábra a $ \Lambda $CDM modell alapján készült, a következő kozmológiai paraméter értékekre: $ h_{0}=0,7$, $ \Omega
       _{b}=0,046$, $ %
       \Omega _{\text{dm}}=0,224$,
$ \Omega _{r}=5,042\times
       10^{-5}$
, $ \Omega
       _{\Lambda }=1-\left ( \Omega _{b}+\Omega _{\text
       {dm}}+\Omega _{r}\right ) $ [21].
Image RecHincHe1Image RecHincHe2


A 6.8 ábra mutatja a szabad elektronok hidrogénatommagokhoz viszonyított

$\displaystyle
         X_{e}=\frac{n_{e}}{n_{\text{H}}} $ (6.72)

számsűrűségének időfejlődését. Itt $ n_{e}$ és $ n_{\text{H}}$ a szabad elektronok, illetve a hidrogénatommagok számsűrűsége. Utóbbi az $ Y_{p}$ héliumhányad és a barionok (proton, neutron) $ n_{b}$ számsűrűségével a következőképpen fejezhető ki:

$\displaystyle
         n_{\text{H}}=\left(
         1-\frac{n_{\text{He}}}{n_{b}}\right) n_{b}=\left(
         1-Y_{p}\right) n_{b} .$ (6.73)

A 6.8 ábrán a szaggatott vonal a héliumatommagok hiányában ($ %
    Y_{p}=0$), a folytonos vonal pedig jelenlétükben ( $ Y_{p}=0.24$) ábrázolja a rekombináció fokát jellemző $ X_{e}$ számsűrűséget a vöröseltolódás függvényeként.

Szeged 2013-05-01