A foton- és neutrínóeloszlások hőmérsékleti fluktuációi

Skalár típusú perturbációk tárgyalására szorítkozunk. A skalár, vektor és tenzor típusú perturbációk közül ez a legfontosabb a kozmikus mikrohullámú anizotrópia spektrumának származtatásához. Vektor típusú perturbációk az univerzum tágulásával elhalnak. Tenzor típusú perturbációk fontosak, van járulékuk például a CMB hőmérsékleti és polarizációs spektrumokhoz. A hőmérsékleti és E típusú (elektromos'') polarizációkból származó anizotrópiaspektrumokhoz azonban járulékuk kicsi a skalár típusú perturbációkéhoz képest, így explicit kimutatásuk a mérésekben még nem sikerült. Ellenben a CMB B típusú (mágneses'') polarizációja csak tenzor perturbációkból származik. A CMB B típusú polarizációjának kimutatását a Planck szonda méréseiből remélik. A B típusú polarizáció kimutatása közvetett bizonyítékául szolgálna az általános relativitáselmélet egyik fontos jóslatának, a gravitációs hullámok jelenlétének.

A FLRW-téridő szimmetriáival összhangban az Univerzum átlaghőmérséklete hely- és irányfüggetlen: $ T=T\left( t\right) $, valamint a skálafaktorral fordítottan arányos. A fotonok egyensúlyban a Bose-Einstein-eloszlást követik. A COBE műhold FIRAS (Far Infrared Absolute Spectrophotometer) műszere a CMB spektrális eloszlására igen nagy pontossággal a fekete testre jellemző eloszlást mérte. A fotoneloszlás kémiai potenciálja $ p/T$ mellett elhanyagolható ($ 10^{-5}$ relatív nagyságrendű) a Bose-Einstein-eloszlásban:

$\displaystyle f\left( p,t\right) =\left( \exp \frac{p}{T}-1\right) ^{-1} $ (6.116)

(itt $ p$ a foton hármasimpulzusának nagysága).

Perturbált téridőn a fotonok egyensúlyitól kissé eltérő eloszlásfüggvénye [12]:

$\displaystyle f\left( x^{\alpha },p,\widehat{p}^{\alpha },t\right) =\left[ \exp...
...{ \frac{p}{T\left( t\right) \left( 1+\Theta \right) }\right\} -1\right] ^{-1} $ (6.117)

lesz, ahol $ x^{a}$ téridő koordináta, $ \widehat{p}^{\alpha }$ a foton hármasimpulzusának iránya. A perturbációt a

$\displaystyle \Theta \left( x^{\alpha },\widehat{p}^{\alpha },t\right) =\frac{T...
... },\widehat{p}^{\alpha },t\right) -T\left( t\right) }{T\left( t\right) }\ll 1 ,$ (6.118)

hőmérsékleti fluktuáció paraméterezi, amely annak mértéke, hogy a lokális $ %
T\left( x^{\alpha },\widehat{p}^{\alpha },t\right) $ hőmérséklet mennyire tér el az átlagostól. Megmutatható, hogy lineáris perturbációszámításban $ %
\Theta $ független $ p$-től (mivel a $ \Theta$ hőmérsékleti fluktuációra származtatható Boltzmann-egyenlet is az).

A neutrínók egyensúlyban a Fermi-Dirac-eloszlást követik. Kémiai potenciáljuk nem ismert, szokásos feltevés, hogy elhanyagolható. A neutrínók eloszlásfüggvényének perturbációja hasonlóan paraméterezhető, mint a fotonoké ((6.117) egyenlet), mindössze az exponenciálist követő $ %
-1 $ helyett $ +1$ szerepel. A neutrínó-eloszlásfüggvény perturbációját $ %
\mathcal{N}$-nel paraméterezik, ami ugyanazt a szerepet tölti be, mint fotonokra $ \Theta$.

Szeged 2013-05-01