Atommagok ütközése

Az atommagok protonokból és neutronokból (nukleonokból) épülnek fel. A nukleonok számát adja meg az A tömegszám. Az atommag tömege $ m
     = A m_a$, ahol $ m_a$ az atomi tömegegység (1,6605 $ \cdot 10^{-27}$ kg). A protonok számát a Z rendszám jellemzi. Az atommag elektromos töltése $ Q = Z \cdot e$, ahol e az elemi töltés (1,6022 $ \cdot 10^{-19}$ C).

A tapasztalat szerint az atommagok sugara és a tömegszám között az alábbi összefüggés érvényes:

$\displaystyle r = 
         r_0 \cdot A^{-1/3},$ (1.45)

ahol $ r_0$ egy konstans (kb. 1,5 $ \cdot 10^{-15}$ m). Ennek egy érdekes következménye az, hogy a nukleonok számsűrűsége (koncentrációja) állandó, mivel mind a mag tömege, mind a térfogata egyenesen arányos az A tömegszámmal. A nukleonkoncentrációra így kb. $ 10^{38}$ cm$ ^{-3}$ adódik. A mag tehát egy nagyon nagy, de állandó sűrűségű folyadékcseppre emlékeztet.

A nukleonok kötését a magerők biztosítják, amelyek rövid hatótávolságúak, csak az atommagon belül hatnak, de sokkal erősebbek a protonok közti elektromos (Coulomb-) taszításnál (1.3. ábra). A magerők egyformán hatnak proton-proton, proton-neutron és neutron-neutron részecskék között (magerők töltésfüggetlensége).

1.3. Ábra: A nukleonok kölcsönhatásai közül az atommag sugarán belül a magerők hatása érvényesül, azon kívül viszont a protonok közötti elektromos v. Coulomb-taszítás dominál.
Image
        csillagok1_fig3

Az atommag m tömege mindig kisebb, mint a magot alkotó nukleonok tömegének összege: $ m < Z m_p +
     (A-Z) m_n$, ahol $ m_p$ a proton, $ m_n$ a neutron tömege. A $
     \Delta m$ tömegdefektus a mag kötési energiájának felel meg: $ \Delta E = \Delta
     m c^2$, ennek értéke általában 10 - 100 MeV között van.

Két atommag egyesítésével nehezebb atommagok jöhetnek létre, ez a folyamat a magfúzió. Az 56-os tömegszámú vasnál könnyebb atommagok fúziójánál energia szabadul fel (exoterm reakció), ez amiatt van, mert a keletkező mag kötési energiája alacsonyabb, mint az ütköző magok kötési energiái együttvéve. A felszabaduló energia $ Q = (m_1 + m_2 -
     m) c^2$, ahol $ m_1$ és $ m_2$ az ütköző magok, m a keletkező mag tömege. Az energiamegmaradáson túl a magfúziós folyamat során teljesülnie kell még az elektromos töltés és a barionszám megmaradási törvényének is.

Mivel az atommagok pozitív elektromos töltésűek, két mag közelítésekor először a Coulomb-taszítás érvényesül, ezért energiát kell befektetni ahhoz, hogy a két magot egymáshoz közelítsük. A Coulomb-taszítás miatti potenciális energia helyfüggését az 1.3. ábra mutatja. Az atommagok sugarának (kb. $ 10^{-13}$ cm) nagyságrendjébe eső kritikus távolság elérésekor a potenciálgát hirtelen megszűnik, és a magerők vonzó hatása kezd el érvényesülni. Atommagok ütközéséhez tehát elsősorban az elektromos töltések miatti Coulomb-taszítás okozta potenciálgáton kell átjutni.

A Coulomb-gát magassága a klasszikus elektrosztatika értelmében $ E_C = Z_1 Z_2 e^2
     / r^2$, ahol r a két ütköző nukleon távolsága (nagyságrendileg $ 10^{-13}$ cm). Az ütközést vizsgáljuk olyan koordináta-rendszerben, amely az egyik részecskéhez van rögzítve. Ez a célpont (target) atommag, a mozgó részecskét pedig szokás bombázó részecskének is nevezni.

A bombázó részecske kinetikus energiája $ E_k = (1/2) m
     v^2$ = $ (3/2) k T$, ahol v a részecske átlagsebessége, T a közeg hőmérséklete. A klasszikus fizika értelmében a potenciálgáton történő átjutás feltétele $ E_k \geq
     E_C$. Ebből adódik a nukleonok klasszikus ütközéséhez szükséges hőmérséklet:

$\displaystyle T = 
         {{2 Z_1 Z_2 e^2} \over {3 k r}, }$ (1.46)

ami protonok ütközésére $ 10^{10}$ K-t ad. Mivel a Nap centrumában a hőmérséklet nagyságrendje csak $ 10^{7}$ K, a klasszikus fizika értelmében proton-proton ütközés nem mehetne végbe a Nap belsejében. Ezen még az sem segítene, ha figyelembe vennénk, hogy az átlagsebességhez képest gyorsabban mozgó részecskék is vannak, mert egyszerűen nincs elegendő számú atommag a Napban ahhoz, hogy akár egy ilyen reakció is megtörténhessen.

Szeged 2013-05-01