Fourier-analízis

A Fourier-transzformáció széles körben használatos a periodikus jelek vizsgálatára. A csillagászaton belül különösen nagy a jelentősége a változócsillagok fénygörbéje periódusainak meghatározásánál. Legyen a mért időben változó mennyiség, például a csillag fényessége m(t). Sok esetben nem szükséges a fénygörbére az igen általános

$\displaystyle
         m(t)=<m(t)>+\sum_{n=1}^N A_n (t) \cos \left [
         2\pi f_n (t) t + \phi_n (t) \right ]$ (3.25)

alakot feltételezni (az indexelt függvények közelítése a mérési adatokból valamiféle optimalizálási eljárással általában rendkívül számításigényes feladat lenne).

Egyszerűbb az analízis, ha a fénygörbe több, egymástól független és stacionárius harmonikus oszcilláció szuperpozíciója:

$\displaystyle m(t)=\sum_{n=1}^N
         A_n \cos \left [ 2\pi f_n t + \phi_n \right ]\hskip1cm
         (N<\infty)$ (3.26)

Az ismeretlen $
     A_n$, $ f_n$, és $ \phi_n$ meghatározásában alapvető jelentősége van a Fourier transzformációnak, melynek definíciója folytonos esetre:

$\displaystyle FT \left [ m(t)
         \right ] = F(f) := \int _{-\infty}^{+\infty} m(t)
         e^{-i2\pi f t} dt$ (3.27)

A (3.26) kifejezés Fourier-transzformáltja analitikusan megadható:

$\displaystyle F(f)=\sum_{n=1}^N
         A_n/2 \left [ e^{i\phi_n} \delta (f-f_n) +
         e^{-i\phi_n} \delta (f+f_n) \right ]$ (3.28)

Csak a pozitív frekvenciákat tekintve látszik, hogy N számú oszcilláció N helyet jelöl ki a spektrumban.

Egy időben folytonos függvény értékeit azonban csak diszkrét időpontokban ismerhetjük. A mérési időközök még egy megfigyelési sorozatban sem mindig egyenlők. Előfordulhat, hogy egy csillag fényességének mérhetőségére hónapokig kell várni.

A (3.27) diszkrét változatának (DFT, Deeming 1975) kifejezése

$\displaystyle DFT \left [ m(t)
         \right ] = D(f) := \sum_{j=1}^N m(t_j) e^{-i2\pi f
         t_j}$ (3.29)

amely nagymértékben függ az adateloszlástól. D(f)-et találóan hamis spektrumnak is nevezik, a továbbiakban ezt igazoljuk. Vezessük be az

$\displaystyle s(t):=1/N
         \sum_{j=1}^N \delta (t-t_j)$ (3.30)

ún. mintavételező, és az $ m_s (t) = m(t)
     s(t)$ mintavételezett függvényt. Utóbbi az

$\displaystyle m_s(t)=1/N
         \sum_{j=1}^N m(t_j) \delta (t-t_j)$ (3.31)

alakban írható. A spektrálablak

$\displaystyle W(f):=FT \left [
         s(t) \right ] = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)
         e^{-i2\pi f t} dt$ (3.32)

definícióját felhasználva felírhatjuk a mintavételezett függvény Fourier-transzformáltját:

$\displaystyle FT \left [ m_s(t)
         \right ] = F(f) * W(f)$ (3.33)

amely éppen (3.29)-gyel egyezik. Elmondhatjuk tehát, hogy egy $
     m(t_j)$ j=1, ..., N adatsor diszkrét Fourier transzformáltja megegyezik az m(t) mintavételezettjének folytonos Fourier- transzformáltjával, azaz

$\displaystyle D(f)= FT \left [
         m_s(t) \right ] = 1/N \sum_{j=1}^N m(t_j) e^{-i2\pi f
         t_j}$ (3.34)

továbbá

$\displaystyle W(f)=FT \left [
         s(t) \right ] = 1/N \sum_{j=1}^N e^{-i2\pi f t_j}$ (3.35)

Az alkalmazott normálási tényezők mellett

$\displaystyle D(0)=1/N
         \sum_{j=1}^N m(t_j) = <m(t_j)>$ (3.36)

és W(0)=1.

Jelölje T a mintavételezés időtartamát, így $ T = t_N -t_1$ , és vezessük be a $
     h(t)=1$ ha $ t_1\leq
     t \leq t_N$, különben $ h(t)=0$ ún. ablakfüggvényt. Jelöljük $ m_h(t)$-vel azt a függvényt, amely a $ [t_1, t_N]$ intervallumon azonos m(t)-vel, másutt zérus, így $ m_h(t) = m(t)
     h(t)$. Ennek a ``csonka'' függvénynek a Fourier-transzformáltja a konvolúciótétel szerint:

$\displaystyle FT \left [ m_h(t)
         \right ]=F(f) * H(f)$ (3.37)

ahol

$\displaystyle H(f)=FT \left [
         h(t) \right ] = \sin (\pi ft)/(\pi f) e^{-i\pi
         f(t_1+t_N)}$ (3.38)

a spektrálablak folytonos és véges időtartamú adatsor esetén. A (3.37) konvolúció az F(f) tulajdonságainak keveredését (spektrális áteresztését) eredményezi ott, ahol H(f) számottevő.

A diszkrét mintavételezésből eredő nem zérus frekvenciafelbontás a W(f) (f=0-nál lévő) főcsúcsának szélességével egyezik meg, amely közel azonos a H(f) főcsúcsának szélességével, feltéve ha a mintavételezés nem túlságosan egyenetlen, és így

$\displaystyle \delta f \approx
         1/T$ (3.39)

Egyenközű adatsor esetén a mintavételezés elméletéből következik, hogy azt a függvényt, amelynek Fourier-transzformáltja zérus minden $ \vert f\vert \geq
     f_N$ helyen, teljesen meghatározzák az egyenlő, de bizonyos $ 1/2f_N$ -nél nem hosszabb intervallumokon felvett értékei. A maximális frekvencia, amelyet meg lehet határozni a $ \Delta t$ mintavételezési időközből, az ún. Nyquist-frekvencia:

$\displaystyle f_N=1/2\Delta t$ (3.40)

3.92. Ábra: Szimulált adatsor (pontok) és illesztésük f=0,123456789 c/d frekvenciával. A folytonos vonal az f=2,123456789 c/d frekvenciával szintén jól illeszkedik, de hamis, a mintavételezés nem elég sűrű hozzá, a Nyquist-frekvencián túl van (Aerts et al. 2010).
Image
        3_87_abra_mintavetel_Aerts

Nemegyenközű adateloszlás esetén a maximális frekvenciáról a mintavételezés elmélete nem mond semmit. Ha az adatsor egyenközű, de hiányoznak mérési pontok, az elmélet szerint az adatok olyan függvényt határoznak meg, amelynek Fourier transzformáltja zérus minden

$\displaystyle \vert f\vert \geq
         1/2\Delta t_{max}$ (3.41)

helyen, ha $ \Delta t_{max}$ a legnagyobb időköz. Az ennél kisebb időközök biztosan hordoznak információt az $ 1/2 \Delta
     t_{max}$-nál nagyobb frekvenciákon, valamennyi információ az $ 1/2
     \Delta t_{min}$ körül is található, ha $ \Delta t_{min}$ a legkisebb időköz. A spektrumot tehát az $ 1/2
     \Delta t_{min}$ frekvencia felett nagyon óvatosan kell vizsgálni.Subsections
Szeged 2013-05-01