TÁMOP – 4.1.2-08/1/A

Szerzõk: Dr. Szatmáry Károly,
Dr. Székely Péter, Szalai Tamás, Dr. Szabó M. Gyula (SZTE)

Lektor
: Dr. Szabados László  tudományos tanácsadó, c. egyetemi tanár, MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet, Budapest


Csillagászat

Elektronikus segédanyag a fizika BSc és a földtudományi BSc szakos hallgatók számára

verzió: 2011. 03. 18.


1. Csillagászattörténet   (zip  3,5 MB)

1. A csillagászat kialakulása, történetének fontosabb eseményei.
2. Kõkorszaki csillagászat.
3. Csillagászat az ókorban.
4. Csillagászat a kora középkorban (VIXV. sz.).
5
. A késõ középkor csillagászata Európában.

6. A gravitációelmélet és az égi mechanika születése.
7. A távcsöves megfigyelések fejlõdése.
8. A modern csillagászat kezdetei.
9. A XX. század nagy felfedezései.

2. Szferikus csillagászat   (zip  3 MB)
1
. A szferikus csillagászat néhány definíciója.
2. Az éggömb, csillagképek.
3. Csillagászati koordináta-rendszerek.
4. Koordináta-rendszerek közötti átszámítás.
5. Az égitestek mozgása, nap- és holdfogyatkozások.

3. Idõszámítás, korrekciók   (zip  3,8 MB)
1
. Definíciók.
2. Az idõmérésrõl: a napóráktól az atomórákig: a csillagászat szerepe az
 
   idõ mérésében, az idõmérés pontossága, idõzónák.

3. A naptárkészítés problematikája, kínai, indiai, zsidó, maja, iszlám és
 
   római naptárak.
4. Refrakció, aberráció, parallaxis, precesszió, nutáció.
5. Pályaelem-változások és jégkorszakok.

6. A globális helyzetmeghatározó rendszer (GPS).
7. A Föld forgásának és keringésének bizonyítékai.

4. Csillagászati mûszertechnika   (zip  15,9 MB)
1
. Csillagászati távcsövek, mûszerek. Optikai rendszerek, a távcsövek
 
   jellemzõi, leképezési hibák.
2. Megfigyelési technikák. Fotometria, spektroszkópia, asztrometria.

3. Detektorok: szem, fotografikus, fotoelektromos, CCD-érzékelés.
4. Obszervatóriumok, óriástávcsövek.
5. Ûrtávcsövek (gamma, röntgen, UV, IR, rádió). Rádiócsillagászat.


5. Égi mechanika   (zip  2,5 MB)
1. N-test probléma.
2. Kéttestprobléma I.
3
. Kéttestprobléma II.: pályaelemek, a mozgás idõbeli lefolyása,

    a Kepler-törvények.
4. Háromtest-probléma.
5. Mûholdak és ûrszondák pályái.
6. Égi mechanikai paradoxon.


6. Naprendszer   (zip  260 MB)
1
. A Naprendszer tulajdonságai, összetevõi. Kialakulás és fejlõdés.
2. A Nap legfontosabb jellemzõi, szerkezete, energiatermelése.
3. Kõzetbolygók: Merkúr, Vénusz, a Föld-Hold rendszer, Mars.
4. Az óriásbolygók belseje és légköre. Gyûrûrendszerek az óriásbolygók
 
   körül.
5. A bolygók holdjai.
6. Kisbolygók eloszlása, tulajdonságai.
7. Üstökösök, meteorok. Külsõ Naprendszer: Kuiper-öv, Oort-felhõ.
8
. Meteorok, bolygóközi anyag.

9. Bolygók más csillagok körül (exobolygók).

7. Csillagfejlõdés   (zip  2,6 MB)

1. Csillagok kialakulása, fejlõdése, élettartama.
2. Végállapotok (fehér törpe, neutroncsillag, fekete lyuk).
3. Csillagok állapotjelzõi, színképek.
4. Magreakciók a csillagokban, fúziós folyamatok.
 

8. Galaktikus csillagászat, a kozmológia alapjai   (zip  33,8 MB)
1. A Tejútrendszer
2
. A galaxisok
3
. Kozmikus távolságmérés
4
. Az obszervációs kozmológia alapjai

Videók
: Naprendszer (zip 197 MB), ûrkutatás (zip 256 MB), Kepler távcső (zip 157 MB), galaktikus (zip 176 MB), egyéb (zip 244 MB)Fontosnak tartjuk a tananyag 1-2 évenkénti frissítését.

A tananyag kipróbálásra kerül a 2010/2011. tanév 2. (tavaszi) félévében az SZTE fizika BSc „Csillagászat” és a földtudományi BScA földtudományok fizikai alapjai” kurzusok keretében nappali és levelezõ tagozaton.

A tananyag elérhetõsége:
http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html