<<vissza    tartalom    tovább>>
 


IV. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK

IV.1. V2109 Cygni

IV.1.1. Fotometriai analízis

   A V2109 Cygni (= HD191635 = SAO49242 = HIP99252, F0 színképtípus) változócsillagot az 1989 és 1993 között földkörüli pályán asztrometriai méréseket végző Hipparcos műhold fedezte fel (ESA, 1997). Fénygörbéje alapján rövid periódusú (P=0,1860656 nap), viszonylag kisamplitúdójú (V=7.48-7.67) RRc típusú csillagnak katalogizálták. A dolgozat elején már említettem, hogy a fénygörbe alakján alapuló típusmeghatározás elég bizonytalan módszer. A műhold méréseiből elkészített fénygörbe (l. 5. ábra) és a fent említett paraméterek ugyanúgy tartozhatnak egy rövid periódusú RR Lyrae és egy hosszú periódusú, nagy amplitúdójú d Scuti csillaghoz is (l. pl. Rodríguez et al. 1998).

5. ábra. A V2109 Cygni fázisdiagramja (Tycho V) a Hipparcos műhold
méréseiből (Tycho project)

1998 nyarán és őszén összesen öt éjszakán mértük a csillagot; uvby szűrőkön keresztül: augusztus 6-án, 11-én, szeptember 23-án; UBV szűrőkön át: szeptember 30-án és október 23-án. Összehasonlítóként minden esetben a HD191022 jelű csillagot (V=7.44, G0) használtuk. Példaképpen bemutatjuk az augusztus 6-ai mérést a 6. ábrán, míg az összes mérésből kapott fázisdiagramok a 7. és 8. ábrán láthatók.

6. ábra. 1998. augusztus 6.
 

 

7. ábra. Az összes Strömgren mérés fázisdiagramja

 

8. ábra. Az összes Johnson mérés fázisdiagramja
 
 

IV.1.2. A periódus vizsgálata

   A fotometriai periódust Fourier-analízis és O-C diagram segítségével vizsgáltuk. Az összes V-szűrős mérésből származó fénygörbén diszkrét Fourier-transzformációt (DFT) hajtottunk végre. A DFT-spektrumban egyetlen domináns csúcs található (9. ábra) az f0=5,37488 ciklus/nap (P=0,18605 nap) értéknél, ami jól egyezik a Hipparcos-periódussal (0,1860656 nap).     Ezen frekvencia és harmonikusainak levonása után a periodogram egyetlen jelentős csúcsot sem tartalmaz, ami azt sugallja, hogy a V2109 Cyg monoperiodikus fénygörbéjű, azaz egyetlen módusban pulzál.
   A V-fénygörbékből négy új maximumidőpontot sikerült meghatároznunk (l. 8. táblázat), melyeket felhasználva a periódus értékének finomításához O-C diagramot használtunk. A 10.a ábra az eredeti, Hipparcos-fotometriából származó efemeris (E0=2448500.280, P=0.1860656 nap) felhasználásával készült. Az ábrán jól látható pozitív ugrás mutatja, hogy a jelenlegi periódus valamivel hosszabb, mint az eredeti efemerisbeli érték. A 10.b ábra mutatja az előző ábra alapján újraszámolt O-C értékeket. Mindkét ábrán jól láthatóan csökkennek a méréseinkből származó O-C értékek, ami viszont rövidebb periódusra utal. Az erre korrigált új O-C diagram a 10.c ábrán látható (P=0,1860495 nap).
 

9. ábra Az összes V-görbe amplitúdó spektruma.
 
 
 
i
Ti (HJD)
1
2451032.3936
2
2451037.4134
3
2451080.3928
4
2451110.3465
8. táblázat A megfigyelt maximum időpontok
 
 
10. ábra. A V2109 Cyg O-C diagramjai különböző efemerisekkel
 
   Ezen utóbbi periódus jól egyezik a Fourier-analízisből származó értékkel, így nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a jelenlegi periódus 0,186049±0,000005 nap. Feltételezve, hogy a Hipparcos-érték helyes, egy hirtelen periódusváltozás történt 1991 és 1998 között. A periódusváltozás további vizsgálatához újabb mérések szükségeltetnek a csillag következő észlelési szezonjában, 1999 nyarán.

IV.1.3. A vörösödés meghatározása

   A fotometriai vizsgálatok előtt egy igen fontos korrekciót kell végrehajtani, amely a csillagközi por vörösítő hatását veszi figyelembe. A köznapi életben is tapasztalt (például egy szép naplemente végignézése közben) jelenség a Nap „vörösödése", aminek hátterében az áll, hogy a légkörben lebegő porszemcsék kiszórják a Nap fényének kék összetevőjét. Hasonló hatással van a csillagközi anyag a csillagok megfigyelhető fényére és színére is. A többszín-fotometriai rendszerekben ez a jelenség a színindexek változásában mutatkozik (amellett, hogy a csillag fénye gyengül), ami pedig hamis eredményekhez vezet. A csillagközi pornak ezt, a színindexekre gyakorolt hatását vörösödésnek nevezzük.
   A Johnson-féle rendszerben a színindexek változásával jellemezzük a vörösödést, míg a megfigyelt és a „tiszta" színindexek különbségét színexcesszusnak nevezzük. A szokásos jelölések az egyes színindexekre E(U-B) és E(B-V); ugynez formulákba öntve (Henden & Kaitchuk, 1990):

ahol i a „tiszta" színindexek jelölése. A két színexcesszus közti kapcsolat:
     A vizuális fényességben fellépő teljes abszorpciót a következő módon jellemezésére vezessünk be egy R-rel jelölt mennyiséget: ahol AV és AB a V és B sávokban fellépő teljes abszorpció. A megfigyelt fényességek a következő módon függenek a „tiszta" mennyiségektől: A fenti két kifejezést behelyettesítve (41)-be, és felhasználva (38)-at és (39)-et a következőt kapjuk: R értéke Galaxisunkban a legtöbb irányban közelítőleg 3,0.
 

   A V2109 Cygni átlagos B-V értéke méréseimből: <B-V>=0,35±0.01. Carroll & Ostlie (1996) művében található, óriáscsillagokra vonatkozó táblázatból F0 színképtípusú csillagra a „tiszta" B-V értéke: (B-V)i=0,30. Mindezekből E(B-V)=0,05±0.03. A viszonylag nagy bizonytalanság abból ered, hogy a színképtípust bizonytalansága legalább ±2 altípus.
   Mindemellett két Strömgren kalibrációt is felhasználtunk a tiszta (b-y)0 színindex meghatározásához. Crawford (1975) és Olsen (1988) közölt uvby-b kalibrációt F színképtípusú csillagokra. Mivel nekünk nem állt rendelkezésünkre b-mérés, ezért a b index értékeit Strömgren indexek - b diagramokból határoztuk meg (Crawford 1975, 1.,3.,6. ábra). Végeredményül a b=2,70±0,02 értéket kaptuk. Ezen értéket behelyettesítve Crawford (1975) és Olsen (1988) végső kalibrációs képleteibe E(B-V)=0,00 és E(B-V)=-0,02 értékek álltak elő. Az előzőekben kiszámított vörösödésekből E(B-V) átlagos értéke 0,006, azonban a b index bizonytalan meghatározása miatt az egyszerű átlag helyett a spektráltípus-színindex összefüggéshez nagyobb súlyt rendelve a három vörösödés súlyozott átlaga (3-1-1 súlyokkal) E(B-V)=0,03±0,02. Ezt fogadtuk el, és használtuk a további analízis során.
   A Strömgren-rendszer színexcesszusaira a következő összefüggések érvényesek (a részletekre vonatkozóan l. Budding, 1993):

   Az alábbiakban az így kiszámított értékekkel korrigált fény- és színgörbéket használtuk. A megfigyelési zajok hatásának minimalizálását illesztett Fourier-polinomokból származtatott normál görbékkel értük el, ahol az átlagolt fázisdiagramokhoz illesztett harmad-, negyedfokú függvényeket rögzített fázispontokban mintavételeztük.

 IV.1.4. Az effektív hőmérséklet és felszíni gravitációs gyorsulás meghatározása

   A Teff és log g  meghatározásához Kurucz (1993) elméleti csillaglégkör-modelljeit használtuk fel. A modellek három fő paramétert tartalmaznak: különböző fémtartalom ([Fe/H]) mellett a Teff és log g értékek rögzített közű léptetésével sikerült lefedni a valós csillagokra jellemző paraméter-tartományokat. Kurucz számításaiban a modellcsillagok fluxusát határozza meg, majd ezt a fotometriai rendszerek szűrőfüggvényeivel konvolálva szintetikus színindexeket származtat. A megfigyeléseket ezekkel hasonlítjuk össze, majd a modellcsillagokat megfeleltetjük a valóságnak. Természetesen az a megközelítés is terhelt bizonyos problémákkal, pl. Kurucz sztatikus csillagatmoszférákkal dolgozik, míg a pulzáló változók légköre folyamatos mozgásban van, ami némileg meghamisítja az eredményeket. Kis amplitúdójú változásoknál viszont (mint pl. a V2109 Cyg esetében) jó közelítésként feltehetjük, hogy a csillag kvázisztatikus állapotokat jár be a pulzációja során.
   Teff és log g meghatározása a fotometriai mérésekből szín-szín diagramok segítségével történik. A csillag egyes pulzációs fázisaihoz tartozó, fotometriai mérésekből származó és vörösödésre korrigált színindexértékeket felrajzoljuk a (b-y)-c1 diagramra, majd rávetítjük az elméleti modellből származó Teff-log g hálót. Az egyes pulzációs fázisokhoz tartozó Teff és log g értékeket kétdimenziós lineáris interpolációval kapjuk meg (l. 11. ábra).
   Az említett szín-szín diagram használatát a (b-y)-m1 diagram ellenében két tényező is indokolja. Egyrészt a c1 görbe amplitúdója sokkal nagyobb, mint az m1 esetében, azaz, a fotometriai hibák hatása jóval kisebb. Másrészt a (b-y)-c1 sík elméleti hálói viszonylag érzéketlenek a modellek fémtartalmára. Így a [Fe/H] aktuális értékétől csak gyengén fog függeni a kapott hőmérséklet és felszíni gravitációs gyorsulás. A csillag fémtartalmát a b-y, m1 és c1 színindexek átlagos értékeiből, Malyuto (1994) (2)-es egyenletének felhasználásával határoztuk meg. Eredményül a [Fe/H]=-0.9±0,2 értéket kaptuk, ami jó összhangban áll az RR Lyrae típus jellemző értékével ([Fe/H]=-1,0). A lineáris interpoláció elvégzése után a V2109 Cyg hőmérséklete átlagosan <Teff>=6800±200 K; míg gravitációs gyorsulása <log g>=2,7±0.2.
 

11. ábra. A V2109 Cyg színváltozása a (b-y)-c1 kétszín-diagramon (telt körök).
 
 

IV.1.5. Spektroszkópia

   A V2109 Cygniről október 19-én és 21-én készültek színképfelvételek a DDO-ban. Standard sebességcsillagként a HD187691(= 54 Aql = SAO105338 = HIP97675) jelű, F8V színképtípusú csillagot használtuk, melynek heliocentrikus sebessége +0,1 km/s. A felvételek korrigálásait (bias és flat korrekció, kozmikussugár eltávolítás) és a kiértékelést az IRAF képfeldolgozó programcsomaggal végeztük. A 12. ábrán a HD187691 és a V2109 Cyg kontinuum-normált spektruma látható.
 

12. ábra. A HD187691 és a V2109 Cyg spektrumai.

A V2019 Cyg radiális sebesség-változását keresztkorrelációs módszerrel határoztuk meg. Az eljárást külön elvégeztük a H-a-vonalra és a fémvonalakra. Az eredményül kapott, a Föld mozgására korrigált radiális sebesség görbe a 13. ábrán látható. A kétféle sebesség közötti különbségek nem haladják meg magát a mérés hibáját, ami arra utal, hogy a V2109 Cyg légkörében a pulzáció nem okoz kimutatható sebesség-gradienst. II-es típusú cefeidákban a pulzáció sorábn fellépő lökéshullámok, illetve a csillaglégkör nagy kiterjedése miatt akár több 10 km/s-os sebességkülönbség is felléphet bizonyos fázisokban (Vinkó et al. 1998). I-es típusú cefeidákban már sokkal nyugodtabb lefolyású a rezgés, bár kimutatható néhány km/s-os eltérés az adatokban (Kiss 1998). Az RRab csillagokban szintén jól ismert a fáziskésés az atmoszféra átlagosan mélyebb rétegeiben keletkező fémvonalak és a magasabbról származó hidrogénvonalak sebessége között (Van Hoof effektus - Mathias & Gillet 1993). Ehhez képest a V2109 Cyg pulzációja nélkülözi a durva lökéshullámokat és a csillaglégkör egyszerre végzi a táguló, majd összehúzódó mozgást.
 

13. ábra. A V2109 Cyg radiális sebesség görbéje

IV.1.6. Asztrofizikai paraméterek - sugár, tömeg, luminozitás

   A Hipparcos asztrometriai műhold nagy pontossággú csillagparallaxis-méréseket is végzett, azaz ismert a csillag távolsága. A V2109 Cygni parallaxisa (ESA, 1997): p= 4,9±0,9 mas (ezred ívmásodperc), aminek reciproka megadja a távolságot parszekben. Így a V2109 Cyg távolsága: d=205±41 parszek.
   Ismerve a csillag távolágát és látszólagos fényességet, megkaphatjuk az alábbi képlet szerint az abszolút fényességét is:

ahol mV a látszólagos, MV az abszolút vizuális fényesség, d a távolság parszekben, AV a vizuális tartománybeli abszorpció. A csillag abszolút vizuális fényessége: MV=0.83±0.43 mag. (A hibabecslés képlete: .) Az abszolút fényességből meghatározhatjuk az abszolút bolometrikus fényességet: ahol Mbol a bolometrikus, MV a vizuális fényesség, BC pedig a bolometrikus korrekció (általában negatív értékű). F0 színképtípusú csillag esetén BC=-0,10 (Carroll & Ostlie, 1996). Számításom eredménye: Mbol=0.73±0.43 mag.
   A bolometrikus fényesség ismeretében a csillag luminozitása a később ismertetett (50) alapján meghatározható. Esetünkben L*=41±15 L¤. (A hiba becslésére a következő képlet szolgált: .)
   A csillag bolometrikus fényességének és átlagos effektív hőmérsékletének ismeretében a csillag átlagos sugara az alábbi képletből adódik: ahol a *-gal jelzett mennyiségek a V2109 Cygnire, a ¤ szimbólummal jelzett értékek a Napra vonatkoznak (Mbol¤ =4.75 mag.; R¤=7·105 km; T¤=5770 K, Allen, 1976). Átalakítások és behelyettesítések után a csillag sugarára R*=4,6±0,9 R¤-at kaptam.
   A csillag sugarának és log g-jének ismeretében a csillag tömege az alábbi képletből adódik: ahol M* a csillag tömege, R* a csillag sugara, g a gravitációs állandó, p a radiális sebességet pulzációs sebességre átváltó projekciós faktor (l. pl. Burki & Meylan 1986), vr a radiális sebesség. Pulzáció esetén a gravitációs gyorsuláshoz hozzáadódik a pillanatnyi radiális sebesség-változásból származó gyorsulás. A fenti képletből M*=0,5±0,3 M¤. (A hibaszámítóképlet:  .)
   A kapott fizikai paraméterek jellemzően RR Lyrae csillagra utalnak, ugyanis mind a sugár (túl nagy), mind a tömeg (túl kicsi), mind a hőmérséklet (túl alacsony) összeegyeztethetetlen a d Sct típus karakterisztikus értékeivel. Ugyanez érvényes, ha a törpe cefeida típus jellemzőivel (<R*>=1,5-3,0 R¤; M*=1-1,5 M¤, Fernley et al., 1997) vetjük össze. Következtetéseink szerint a V2109 Cygni igen nagy valószínűséggel RR Lyrae típusú változócsillag.

IV.1.7. Fourier-analízis - második felhangú pulzáció?

   A 14. ábrán a GCVS-ben található RR Lyrae csillagok adataiból készült hisztogram látható. A vízsintes tengelyen a periódusidő, a függőleges tengelyen a gyakoriság van feltüntetve.
 

14. ábra. A GCVS-beli RR Lyrae-k periódus eloszlása

   A hisztogramon két feltűnő csúcs látható: a rövidebb periódusú RRc-k, és hosszabb periódusidejű RRab-k jellemző periódusidejénél. A V2109 Cyg messze a legrövidebb periódusidejű a katalógusbeli RR Lyrae-k között. P=0,23 napnál egy erős levágást tapasztalunk, azaz, ennél rövidebb periódusok nem fordulnak elő. Az általánosan elfogadott magyarázat szerint az RRab csillagokban a fundamentális mód van jelen, míg az RRc csillagok az első felhangban végzik pulzációjukat. Az irodalomban a legutóbbi időkig ellentmondásos munkák jelentek meg a második felhang lehetséges gerjesztettségéről. Egyes gömbhalmazok (pl. M68) RR Lyrae csillagai között előfordulnak olyan rövidperiódusú (0,22-0,23 nap) RRc csillagok, melyek az ugyanazon halmaz átlagos RRc-periódusának 0,8-szorosával változtatják fényességüket (pl. Walker 1994). Ez az érték az elméleti számítások szerint éppen az első és a második felhang periódusának az aránya. Mások számításai szerint (Kovács 1997, 1998) ezek csak extrém rövid periódusú, első felhangú pulzátorok. A V2109 Cygni periódusidejét elosztva 0,8-cal P=0,23 nap értéket kapunk, ami utalhat arra, hogy a V2109 Cygni a második felhangban pulzál. Ez azonban ennél a pontnál puszta spekuláció, részletesebben a fénygörbe és radiális sebesség görbe Fourier-analízise szolgálhat információval.

IV.1.8. A fénygörbe és radiális sebesség görbe analízise

   A hullámtanból ismert, hogy minden periodikus folyamat előállítható megfelelő amplitúdójú és fázisú szinuszos rezgések eredőjeként. A fénygörbét és a radiálissebesség-görbét megadhatjuk az

alakban, ahol Ak a k-adik harmonikus amplitúdója, w a körfrekvencia, fk a k-adik harmonikus fázisa. Az amplitúdóarányokat a következő módon definiálhatjuk: R21=A2/A1, R31=A3/A1...
   Az UBV-fotometriából származó V fényességgörbére illesztett Fourier-polinom alapján R21=0,194. A 15.a-b ábrán a vizuális amplitúdó-periódus és R21-periódus diagramokon feltüntettünk RRab (pontok) és RRc (keresztek) csillagokat (Simon & Teays, 1982), valamint a V2109 Cygnit. A diagramokon jól elkülönülnek az alapmódusban pulzáló RRab-k, az első felhangban pulzáló RRc-k és a V2109 Cygni.
   R21-et a radiális sebesség-görbéből is meghatároztuk, értéke 0,125. A 16. ábrán egy R21-periódus diagram látható, amin alapmódusban (pontok) és első felhangban pulzáló (keresztek) modellek számított értékeit (Simon, 1985), valamint a V2109 Cygnit tüntettük fel. Az előző csoportok itt is jól elkülönülnek, és a V2109 Cygni láthatóan igen távol helyezkedik el mindkét csoporttól, gyakorlatilag ott, ahová a második felhangban pulzáló RR Lyrae-ket várhatjuk.
   Mindez ismét arra utal, hogy a V2109 Cygni második felhangban pulzáló RR Lyrae csillag. Ezt megerősíti a pulzációs konstans alábbi klasszikus képletből kiszámított értéke (P a pulzációs periódus napokban, M és R a csillag tömege és sugara M¤ és R¤ egységekben), amely 0,013±0,009. Az elméleti számításokból az alapmódushoz Q=0,033, az első felhanghoz Q=0,025 érték tartozik (Fernley et al., 1990). A V2109 Cyg esetében kapott kis érték azt
 
15. ábra. A V2109 Cyg fénygörbe paramétereinek összehasonlítása 69 mező RR Lyrae adataival
 
16. ábra. A V2109 Cyg radiális sebesség görbéjének R21 paramétere modellcsillagok
(telt körök: alapmódus, keresztek: első felhang) adataival
 

 sugallja, hogy a pulzációja második felhangban történik. Ezen következtetés alapvető fontossággal bír, ugyanis a pulzáló változócsillagok talán legfontosabb jellemzője a pulzáció módusa. A megfigyelhető változások pontos értelmezése csak akkor válik lehetővé, ha teljes leírást adhatunk - a kérdést jól illusztrálják pl. a különböző módusban pulzáló klasszikus cefeidák, melyeknél az egyetlen megfigyelhető periódust felhasználva, ill. különböző módusokat feltételezve többszörös faktorral különböző luminozitást, sugarat, tömeget, stb. kaphatunk.     Mint már említettük, az RRab és RRc típusú RR Lyrae-k különbségeit úgy értelmezhetjük, hogy alapmódusban és első felhangban pulzálnak. A második felhangban rezgő RR Lyrae-k (RRe) kérdése ellentmondásos eredményeket szolgáltatott az elmúlt 20-25 évben. Egyes gömbhalmazok RR Lyrae populációjának rövid periódusú tagjai mellett (Walker & Nemec 1996) a MACHO mikrolencse-program fotometriai melléktermékei között is szerepelnek RRe-jelölt csillagok (Alcock et al. 1996). Kovács (1997, 1998) elméleti megfontolások alapján elveti a lehetőséget, mivel modellszámításai szerint a megfigyelt 0,23-0,28 nap periódusok túl hosszúak a feltételezett RRe állapothoz.
   A V2109 Cyg periódusa, fizikai jellemzői, fény- és radiális sebesség görbe paraméterei egyaránt összhangban vannak a második felhang feltételezésével, illetve Kovács (1997, 1998) elméleti számításaival. Ennek olyan érdekes következménye is van, hogy a csillag belsejében két csomófelület is van, amelyek között rezgés történik. A pulzációs modellek oldaláról közelítve is társítható elméleti jelentőség ezen speciális rezgésállapothoz. Az eddigi modellek jóslatai tagadták a második felhang stabil jellegét. A V2109 Cyg fényében a modellek legfontosabb belső paraméterei, melyek a csillagszerkezetre, sugárzásterjedés leírására, stb. vonatkoznak, legalább is egy részletes átgondolásra szorulnak.

 IV.2. DX Ceti

   A DX Ceti (= NSV 00871 = HIP 12113 = HD 16189, <V>= 7.00, DV= 0.2, P=0,1039 nap, A5 színképtípus) fényváltozását először Stetson (1991) mutatta ki fotoelektromos mérésekkel, de nem mérte ki a teljes fénygörbét. Monoperiodikus természetét a Hipparcos műhold fedezte fel (17. ábra, ESA 1997), és RRc típusú változócsillagként katalogizálták. Vagyis a DX Ceti lenne

 

17. ábra. A DX Ceti fázisdiagramja (Tycho V) a Hipparcos műhold méréseiből (Tycho project)
 

a legrövidebb periódusidejű az összes ismert RR Lyrae csillag között. Ez a kijelentés azonban meglehetősen ingatag alapokon áll, ha nem ismerjük a csillag fizikai paramétereit.
   A csillagról kérésünkre 1998. november 17-én színképfelvételek készültek a torontoi David Dunlap Observatory 1,88 m-es távcsövére szerelt Cassegrain spektrográffal. Standard sebességcsillagként ekkor is a HD 187691 jelű csillagot használtuk. A színképfelvételek korrigálását és a kiértékelést az IRAF képfeldolgozó programcsomaggal végeztük. A DX Cet radiálissebesség-változástát keresztkorrelációs módszerrel határoztuk meg a színkép 6550-6700 Å közé eső tartományán.
   A kedvezőtlen időjárás és a rossz szegedi asztroklíma ellenére 1998. november 18-án sikerült mérni a csillagot uvby-szűrőkön keresztül. A méréshez a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es Cassegrain-távcsövét és egycsatornás SSP-5A fotoelektromos fotométert használtunk. Differenciális fotometriát végeztünk, összehasonlítóként a HD16647 (V = 625) jelű csillagot használtuk. Sajnos az ég ezen a napon sem volt teljesen alkalmas fotometriai mérésekre, ezért a fénygörbéknek viszonylag nagy a szórásuk (kb. ±0.02 mag.). A heliocentrikus radiálissebesség-görbe és a fénygörbe az 18. ábrán látható. Az ábrán jól látszik, hogy a radiálissebesség-görbe szinte pontosan a tükörképe a fénygörbének, ami a radiális módban történő pulzáció egyik jele. Szinte a sugárirányú rezgésre utal mind a fény-, mind a radiális sebesség görbe viszonylag nagy amplitúdója.
 

18. ábra. A DX Cet radiális sebesség- és fénygörbéje
 
    Méréseinkből meghatároztuk a Strömgren-színindexek átlagos értékeit. Ezen értékek jól egyeznek Stetson (1991 - S91) adataival: <b-y>= 0,19 (S91: 0,18); <m1>= 0,16 (S91: 0,163); <c1>= 0,85 (S91: 0,808). Az átlagértékek bizonytalansága ±0.01 - 0.02.
   Sikerült meghatározni egy új maximum-időpontot is (HJDmax=2451136,4227). A Hipparcos méréseiből származó efemerist felhasználva (E0=2448500,0730; P=0,1039530 nap) az O-C értékét is kiszámoltuk: O-C=-0.002. Ez a kis érték nagyon stabil periódusra utal, hiszen közel 26 ezer ciklus után is alig 3 perc a számított és mért maximum közötti eltérés! Ha ezzel korrigáljuk a periódus értékét, akkor eredményül P=0,1039529 napot kapunk, ami lényegében nem tér el a Hipparcos-adattól. A különbség nem haladja meg a periódus meghatározásának pontosságát, ami azt mutatja, hogy a DX Ceti nagyon stabil monoperiodikus pulzációt végez.
   A csillag geometriai távolságára a Hipparcos-mérésekből d=110±12 pc adódott. Mivel a csillag távol esik a Galaxis fősíkjától, és a Nap közelében helyezkedik el, az abszorpció és a vörösödés elhanyagolható. Mindezek ismeretében a vizuális abszolút fényesség könnyen kiszámítható: MV=1.78±0.24 mag. A bolometrikus fényesség értéke Mbol=1.63±0.24 mag (BC(A5)=  -0,15, Carroll & Ostlie 1996), az ehhez tartozó luminozitás pedig L=17,8±4 L¤.
   A fémtartalomra jellemző [Fe/H] értéket az átlagos Strömgren-színindexekből a Malyuto (1994) által közölt módszerrel számítottuk ki. Az eredmény [Fe/H]=  -0,05±0,2. Ez közel szoláris összetételt jelent. A DX Cet atmoszférikus paramétereit (Teff, log g) a V2109 Cygninél leírtakhoz hasonlóan számítottuk ki. Konkrétan: <Teff>=7250±200 K, <log g>=3,6±0,2 dex.
   A fenti paraméterekből kiszámítottuk a csillag átlagos sugarát és tömegét: <R*>=2,7±0,5 R¤; M=1,5±0,6 M¤.
   Összefoglalva a fizikai paraméterek:

 MV=1.78±0.24 mag.
 Mbol=1.63±0.24 mag.
 L=17,8±4 L¤
 [Fe/H]=-0,05±0,2
 <Teff>=7250±200 K
 <log g>=3,6±0,2 dex
 <R*>=2,7±0,5 R¤
 M*=1,1±0,6 M¤

Mindezen értékek nem esnek bele az RR Lyrae csillagokra jellemző értéktartományokba, viszont jellemzőek egy tipikus d Scuti csillagra. Végső következtetésünk - a fizikai paraméterekre alapozva -, hogy a DX Ceti egy nagy amplitúdójú, monoperiodikus d Scuti csillag.
   A pulzáció módusa szintén egy fontos kérdés. A vizuális fénygörbe és a radiális sebesség-görbe viszonylag nagy amplitúdója radiális pulzációra utal. A pulzációs konstans számolt értéke Q=0,029±0,012. Az elméleti pulzációs modellek szerint (pl. Petersen & Jørgensen 1972, Milligan & Carson 1992) mind az alap, mind az első felhangbeli pulzációval jól egyeztethetőek a fizikai paraméterek megfigyelt értékei. A DX Ceti log Teff-log g és log Teff-log L/L¤ diagramokon elfoglalt helyzete az M=1,8-2 M¤ tömegekhez tartozó evolúciós útvonalakhoz nagyon közel esik (Breger & Pamyatnykh 1998). Mindezeken túl még érdekes eredmény az is, hogy Breger & Pamyatnykh (1998) d Scuti csillagok periódusváltozásával kapcsolatos evolúciós számításai alapján a DX Cet-hez hasonló paraméterű változók periódusa igen stabil, jó egyezésben a vonatkozó megfigyelésekkel. 
<<vissza    tartalom    tovább>>