<<vissza    tartalom    tovább>>
 

II. A MÉRÉSI TECHNIKÁK BEMUTATÁSA
 

   Fotometriai méréseinkhez a Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es Cassegrain-távcsövét, és a távcsőhöz csatlakoztatott, Optec SSP-5A típusú egycsatornás fotométert használtuk.
   Az SSP-5A impulzusszámláló fotométer, vagyis kimenetén a detektorba érkező fotonszámmal arányos elektronszám (impulzusszám) mérhető. Ezen adatokat egy IBM-kompatibilis számítógép a soros portján keresztül olvassa be és rögzíti.
   A fotométerhez tartozik egy, a számítógép által vezérelt szűrőváltó, amelyben Johnson-féle UBV és Strömgren-féle uvby szűrősorozatok találhatók.
   Minden esetben differenciális fotometriai mérést alkalmaztunk, vagyis a változócsillag fényességét egy másik, megfelelően kiválasztott, állandó fényességűnek feltételezett csillagéhoz viszonyítottuk (az összehasonlító stabilitását a Hipparcos asztrometriai műhold 4 éven keresztül végzett folyamatos fényességmérései igazolták - ESA, 1997).
   A spektroszkópiai mérések a torontói David Dunlap Observatory (DDO) 1,88 m-es távcsövével készültek. 1998 októberére 5 órányi távcsőidőt (ez a V2109 Cyg periódusának hossza) pályáztunk meg, melyet végül is október 19/20., ill. 21/22. éjszakáján kaptunk meg. Észleléseinket november 17/18-án folytattuk, három órányi spektroszkópiával (DX Cet). A spektrális bontóelem egy reflexiós ráccsal működő spektrográf a távcső Cassegrain-fókuszában, míg a színképet egy 1024x1024-es CCD kamera rögzíti. A műszereket a DDO személyzete kezelte (elsősorban J.R. Thomson, az obszervatórium legtapasztaltabb éjszakai segítője), a felvételeket pedig az obszervatórium számítógépéről a hálózaton keresztül töltöttük le.
 
II.1. Röviden a csillagászati fotometriáról

   Az első, feljegyzett csillagkatalógust az i.e. II. században élt görög Hipparkhosz készítette. Katalógusában a csillagok fényességéhez számszerű értéket rendelt. Rendszere szerint a 12 legfényesebb csillag 1. rendű, azaz 1 magnitúdós, a leghalványabb, még éppen látható csillagok pedig 6 magnitúdósak. A köztes fényességű csillagokat pedig az 1 és 6 magnitúdó közé eső osztályokba sorolta.
   A magnitúdóskálát az 1850-es évek végén helyezték fizikai alapokra. Jelenleg is a Norman Pogson által javasolt rendszer érvényes, amely szerint

ahol m1 és m2 a két csillag látszó fényessége magnitúdóban, F1 és F2 pedig a detektált fluxusuk. A logaritmikus jelleget a látás fiziológiai sajátosságai indokolják.
   Az abszolút magnitúdó számértéke azt mutatja meg, hogy hány magnitúdósnak észlelnénk a csillagot, ha az tőlünk 10 parszek (kb. 32,6 fényév) távolságban lenne. Jelölése: M. Az összefüggés a csillag látszólagos m és abszolút M magnitúdója között a következő: ahol d a csillag távolsága parszekben.
   További összefüggések a magnitúdóskálán alapuló fotometriára (részletesen l. Henden & Kaitchuk, 1990, vagy Budding, 1993):    Az ismertetett összefüggések változtatás nélkül átvihetők a változócsillag és az összehasonlító közötti fénnyességkülönbségre is. Ekkor az egyenletekben nem a változócsillag fényessége, hanem egy másik csillaghoz viszonyított különbsége szerepel. Ez természetesen érvényes a színindexekre is.
   A másodrendű extinkciós korrekciót általában elhagyjuk, mert a változó és az összehasonlító csillag elég közel van egymáshoz, hogy a magasabb rendű Xc kifejezést elhanyagolhassuk; k''c pedig az elsőrendű együtthatóhoz képest kicsi. A tapasztalat azt mutatja, hogy 1°-on belül lévő összehasonlító esetén az az extinkciós korrekció kb. 0,001-0,006 magnitúdó, ami jóval kisebb, mint a műszerek és a légköri szcintilláció által bevitt szórás. Századmagnitúdónál nagyobb pontosságú mérésre csak a városoktól (vagyis zavaró fényektől) távoli, nagy tengerszint feletti magasságon található obszervatóriumokban nyílik lehetőség.

II.2. Nemzetközi fotometriai rendszerek

   Az 1950-es években, a fotoelektromos fotometria terjedésével felmerült az igény egy egységes fotometriai rendszerre, ami segítségével a különböző a asztroklímájú helyeken, különböző detektorokkal, eltérő méretű távcsövekkel észlelő csillagászok mérési eredményei összevethetővé válnak. A detektor típusa, a szűrősorozat, a használt távcső és a korrekciós eljárás alkotja együttesen a természetes fotometriai rendszert. Tehát minden megfigyelű saját természetes rendszerrel rendelkezik. A standard rendszereket az egyes szerzők úgy definiálják, hogy a saját természetes rendszerükkel megmérik, és rögzítik egy sor típuscsillag standard fényességét és színindexét. Ezen csillagok a standardcsillagok. Más észlelők ezen standard csillagok mérésével, a standard korrekciós eljárás ismeretében meg tudják határozni, hogy méréseiket mi módon lehet áttranszformálni a standard rendszerbe. Ez konkrétan úgy történik, hogy az észlelő megméri a standard csillagokat, és a kapott instrumentális magnitúdókból transzformációs egyenleteket old meg.
    Az alábbiakban a két legjobban elterjedt, általunk is használt standard rendszert ismertetem.

II.2.1. A Johnson-féle szélessávú UBV-rendszer

   A legszélesebb körben elterjedt rendszer a Johnson-féle UBV. Ezt később kiterjesztették az infravörös tartományra is az R, I, J, K, L, M szűrőkkel. A rendszert három szélessávú szűrő valósítja meg (U = ultraviolet; B = blue; V = visual), áteresztési függvényeik a 2. ábrán (GCPD, 1997) láthatók, részletes adataikat az 1. táblázat tartalmazza (Budding, 1993).

 

2. ábra. Az UBV rendszer szűrőfüggvényei
 
 
 
Szűrő 
Központi hullámhossz (nm)
Sávszélesség (nm)
U
350
70
B
440
100
V
550
90
 1. táblázat.

    A rendszer transzformációs egyenletei a következőképpen állnak elő (Henden & Kaitchuk, 1982):

   Differenciális fotometriánál annyi a változás, hogy az instrumentális magnitúdókülönbségekben a beütésszámok hányadosa szerepel, míg az extinkciós korrekciónál X helyébe az Xvar-Xcomp levegőtömeg-külünbséget írjuk. Ez utóbbi egymáshoz közel lévő csillagok esetében igen kicsi érték, ami az extinkciós korrekció fontosságát erősen csökkenti. A transzformációs egyenletek differenciális fotometria esetén:    A differenciális fotometria legnagyobb előnye egyértelműen látszik, mert a transzformációs egyeneletekből kieső zérusponti állandók éjszakáról-éjszakára  jelentősen változhatnak, míg a szín-tagok együthatói csak hónapok alatt változnak meg kimutathatóan. Így nem kell minden éjszaka újra és újra standard csillagokat is mérni.
   A Johnson-rendszer egyik legnagyobb problémája, hogy az U szűrő átviteli függvényének rövidebb hullámhosszú oldalát nem az átviteli függvény, hanem a légkör e tartománybeli elnyelése határozza meg. Ez pedig jelentősen eltér a Föld különböző pontjain, és szezonális változást is mutat. Ennek eredményeképpen az U méréseket (ill. az U-B színindexet) terheli a legnagyobb hiba.
   A rendszer felállítása után többféle kalibrációt végeztek el a színindexekre. Ezek közül az egyik legfontosabb a B-V index hőmérséklettel való arányossága. Az asztrofizikában használt színhőmérsékletet éppen ez az index szolgáltatja. Például egy változócsillag B-V indexének változása első közelítésben a csillag fotoszférájának hőmérsékletváltozását adja meg.

II.2.2. A Strömgren-féle négyszín-rendszer

   A másik, gyakran használt fotometriai rendszer a 60-as években megalkotott Strömgren-féle uvby. Ezt a rendszer közepes sávszélességű szűrők határozzák meg, elnevezéseik magukért beszélnek (u = ultraviolet, v = violet, b = blue, y = yellow). A szűrőfüggvények a 3. ábráról olvashatók le; adataikat számszerűen a 2. táblázat tartalmazza (GCPD, 1997; Budding, 1993.). Ez (illetve a kibővített uvbyb) az első fotometriai rendszer, amit már eleve úgy alkottak meg, hogy bizonyos színképtípusú csillagok egyes fizikai paramétereit (Teff, felszíni gravitációs gyorsulás, fémtartalom) közvetlenül meg lehessen határozni vele.
 
 

Szűrő
Központi hullámhossz (nm)
Sávszélesség (nm)
u
347
38
v
411
20
b
467
10
y
546
20
 2. táblázat.
 
 
3. ábra. Az uvby szűrők transzmissziós görbéi

   Az uvby rendszernek számos előnye van az UBV-vel szemben. Például a szűrőfüggvények egyértelműen meghatározottak, áteresztésük nem függ a légkörtől, színindexeik több fizikai paraméterre lettek kalibrálva, ráadásul, a rendszer speciális definiálásából következően a légköri extinkció csupán elsőrendű korrekció. Az újabb vizsgálatok szerint a b-y színindex megbízhatóbb hőmérsékleti indikátor, mint a B-V. A Strömgren rendszer hátránya viszont a kisebb sávszélességéből adódó kisebb áteresztőképesség. Tapasztalat szerint UBV szűrőkkel 1,5-2 magnitúdóval fényesebb csillagok mérhetők, mint uvby-nal.
   A Strömgren rendszer kissé eltérő színindexeket használ. Az y fényességből a transzformációs egyenletek (l. alább) közvetlenül V fényességet adnak. Az effektív hőmérsékletre kalibrált b-y színindex értelemszerűen a b és y fényességek különbsége, majdnem analóg a B-V színindexszel. Az

színindex („fémindex") a blanketing-effektus mértékét jellemzi. Bizonyos színképtípusú csillagokra erős korreláció mutatkozik a csillag relatív fémtartalma és a színindex értéke között. A színindex a csillag színképében fellépő Balmer-ugrás erősségét méri. (Részletekre vonatkozóan l. Budding, 1992, vagy Henden & Kaitchuk, 1990) Kisebb felszíni hőmérsékletű csillagok esetében c1 értékéből a felszíni gravitációs gyorsulás nagyságára, forró csillagok esetén pedig a fotoszféra hőmérsékletére lehet következtetni. (Napiwotzki et. al., 1992.)
   A rendszer transzformációs egyenletei kissé különböznek a Johnson-rendszerétől. A szokásos jelölések (l. Crawford & Barnes, 1970):    Az „i" indexes mennyiségek a beütésszámokból származó instrumentális magnitúdókat jelentik, K, K1, K2, K3 pedig extinkciós együtthatók, standard csillagok mérésével maghatározhatók.
   Mivel a Strömgren rendszer színindexei kevert jellegűek, azaz színindexek különbségeiből állnak elő, a standard transzformáció más alkú. Mivel az y szűrő központi hullámhossza megegyezik a Johnson V-ével, a transzformációs egyenletek egyből Johnson-féle V fényességet adnak, tehát standard „y" fényesség tulajdonképpen nem létezik. Az egyenletek:    A színindexek kevert jellege - illetve (30)-ban a v szűrő sajátossága - hozza be az extra (b-y)-tól függő (színfüggő) tagot. Az A, B, C, D, E, F, G, H, I, J együtthatók szintén standard csillagok mérésével állapíthatók meg.

 II.3. Spektroszkópia

   Az asztrofizika egyik legeredményesebb vizsgálati módszere a színképelemzés (l. Vinkó et al., 1997). A csillagspektrum vonalainak elemzésével információkat nyerhetünk a csillag légkörének kémiai összetételéről, illetve a vonalak keletkezési helyén uralkodó fizikai körülményekről (pl. gravitációs gyorsulás, hőmérséklet, elektromos és mágneses térerősség, helyi mozgásviszonyok). Ezenkívül a csillagok típusfelosztása is a spektroszkópián alapul.
   A csillagspektrumokból az egyik legkönnyebben kinyerhető információ a radiális sebesség, amit kétféle módon határozhatunk meg:

   Az utóbbi módszer nagy előnye, hogy nem egyedi vonalakkal kell dolgozni, hanem gondosan kiválasztott hullámhossz-tartományokkal, amelyek még viszonylag kis jel/zaj viszony esetén is pontos sebességeket adnak. Célszerű a vizsgált csillagéhoz hasonló színképtípusú sebesség-standardot használni, így ugyanis biztosíthatjuk, hogy ugyanazon elemek vonalai fognak dominálni a korrelált spektrumokban.
  Az általunk feldolgozott színképek a DDO 1,88 m-es távcsövének Cassegrain-spektrográfjával készültek. Az alkalmazott detektor egy 1024x1024-es Thomson CCD chip volt; a diszperzió 10,5 Å/mm, a felbontás l/Dl»11000 a Ha vonalnál. A spektrumok 200 Å széles tartományt fedtek le, közepes hullámhosszuk 6600 Å. Itt található a hidrogén Balmer-sorozatának a vonala, ill. kb. egy tucatnyi fotoszférikus fémvonal. Pontos hullámhossz-kalibrációra Fe-Ar spektrállámpáról készült színképfelvételeket használtunk. A csillagspektrumok expozíciós ideje 3-5 perc volt, a programcsillagok periódusától függően. A hullámhossz-kalibrációnál ügyeltünk a Fe-Ar összehasonlító spektrumok közötti lineáris interpolációra, ugyanis a távcső elfordulásával fellépő mechanikus torzulások kihathatnak a spektrográf leképezésére is (tapasztalataink szerint közel 1 km/s-os zajt okoz ennek elhanyagolása).
   A spektrumokat az IRAF képredukáló programcsomaggal mértük ki. A digitális képfeldolgozás legfontosabb lépéseit (bias és flatkorrekció) az alap rutinokkal végeztük el, míg a spektrumok CCD képekből történő extrakciója a noao.imred.kpnoslit csomag vonatkozó programjaival (ún. taskokkal) történt. A radiális sebesség-változás keresztkorrelációs meghatározására a noao.rv.fxcor taskot alkalmaztuk.
 

 
<<vissza    tartalom    tovább>>