Skalárperturbációk

A struktúraképződés az Univerzumot kitöltő anyag komponensek helytől függő sűrűsödését-ritkulását jelenti. Az energiasűrűség-perturbáció skalár típusú, a metrika perturbációi pedig két mértékinvariáns mennyiséggel jellemezhetők, a Bardeen-potenciálokkal. A Bardeen-potenciálok segítségével a téridő perturbációi mértékinvariánsan tárgyalhatók, azonban a potenciálok interpretációja nehézkes. Könnyen interpretálhatók viszont az ún. newtoni (longitudinális vagy nyírásmentes) mértékben6.8. Newtoni mértékben a $ \Psi $ és $ %
\Phi $ Bardeen-potenciálok következőképpen jelennek meg a perturbált metrikában:

$\displaystyle g_{00}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle -1-2\Psi \left( x^{a}\right)  ,$  
$\displaystyle g_{\alpha 0}$ $\displaystyle =$ $\displaystyle g_{0\alpha }=0 ,$  
$\displaystyle g_{\alpha \beta }$ $\displaystyle =$ $\displaystyle a^{2}\left[ 1+2\Phi \left( x^{a}\right) \right] \gamma
_{\alpha \beta } .$ (6.77)

Itt $  \Psi $ a newtoni potenciál, $ \Phi $ pedig a térbeli görbület-perturbációt jellemzi.

Az anyagi komponenseket energia-impulzus tenzoruk jellemzi. Feltesszük, hogy az egyes anyagkomponensek csak gravitációsan hatnak kölcsön és azt, hogy a perturbált folyadék $ p=p\left( \rho \right) $ állapotegyenlete is barotropikus. Bevezetjük továbbá a

$\displaystyle c_{S}^{2}\equiv \frac{dp}{d\rho }$ (6.78)

hangsebességnégyzetet.

Az univerzumot kitöltő anyagkomponensek együttese alkotja a kozmikus folyadékot. A kozmikus folyadék energia-impulzus tenzorának skalár típusú perturbációi négy mennyiséggel paraméterezhetők. Ezek megfelelnek a energiasűrűség, folyadéksebesség, izotrop nyomás és anizotrop nyomástenzor perturbációinak. Ezek közül egyedül az anizotrop nyomástenzor perturbációból képezett $ %
\Pi $ skalár mértékinvariáns. Az energiasűrűség és izotrop nyomásperturbáció kombinációjából származtatható egy $ \Gamma$ mértékinvariáns mennyiség, amely a perturbációk entrópiafluxusának divergenciájával arányos (lásd pl. [26] A függelékét). Az izotrop nyomásperturbáció helyett a $ \Gamma$-t használják. További mértékinvariáns mennyiségek a metrika perturbációkkal képezett kombinációkból származtathatók. A $ \delta $ relatív energiasűrűség-perturbáció helyett általában egy $ \Delta $-val jelölt mértékinvariáns mennyiséget használnak, azonban newtoni mértékben $ \Delta =\delta $. Hasonlóan a $ v$ sebesség-perturbáció helyett egy $ V$-vel jelölt mértékinvariáns változót vezetnek be, de newtoni mértékben a kettő megegyezik.

Szeged 2013-05-01