Hőmérsékleti teljesítményspektrum

A $ \Theta$ hőmérsékleti fluktuációt véletlen valószínűségi mezőként kezeljük. Valószínűségi mezők esetén cél az eloszlásfüggvényük minél pontosabb meghatározása. Az eloszlásfüggvény meghatározható tetszőleges számú pont korrelációs függvényei ismeretében. Gauss-valószínűségi mező esetén a tetszőleges számú pontkorrelációs függvények visszavezethetők 2-pont korrelációsakra (Wick-tétel), ezért elegendő ez utóbbiak meghatározása.

Feltesszük, hogy a $ \Theta$ hőmérsékleti fluktuáció Gauss-valószínűségi változó, ami a FLRW háttér szimmetriáival összhangban statisztikailag homogén és izotrop. A statisztikai homogenitás és izotrópia azt jelenti, hogy a 2-pont-korrelációs függvény invariáns a térbeli eltolásokkal és pont körüli forgatásokkal szemben.

A hőmérsékleti fluktuációt adott helyen és időben ( $ x^{\alpha }$ és $ t_{0}$ rögzített) mint irányfüggő ( $
     \widehat{p}^{\alpha }$-tól függő) mennyiséget figyeljük meg. Az egységgömbön a gömbharmonikusok ortonormális bázist alkotnak, így a megfigyelt $ \Theta \left(
     \widehat{\mathbf{p}}\right)
     =\Theta \left( x^{\alpha },\widehat{p}^{\alpha },t_{0}\right)
     $ hőmérsékleti anizotrópia mezőt alkalmas kifejteni ezen bázis szerint:

$\displaystyle \Theta \left(
         \widehat{\mathbf{p}}\right) =\sum_{l=0}^{\infty
         }\sum_{m=-l}^{l}a_{lm}Y_{lm}\left(
         \widehat{\mathbf{p}}\right) ,$ (6.128)

ahol a komplex $
    a_{lm}$ kifejtési együtthatók:

$\displaystyle a_{lm}=\int
         d\Omega _{\widehat{p}} Y_{lm}^{\ast }\left(
         \widehat{\mathbf{p}} \right) \Theta \left(
         \widehat{\mathbf{p}}\right) .$ (6.129)

A komplex konjugálást csillag jelöli, az integrálás pedig a hármasimpulzus szögei szerint történik. A 2-pont-korrelációs függvény a statisztikai izotrópia miatt csak az égbolt két pontja közötti szeparációs szögtől függ. Ezért a 2-pont-korreláció kifejthető Legendre-polinomok szerint:

$\displaystyle \left\langle
         \Theta \left( \widehat{\mathbf{p}}_{1}\right)
         \Theta...
         ...{4\pi } \sum_{l=2}^{\infty }\left( 2l+1\right)
         C_{l}P_{l}\left( \mu \right) ,$ (6.130)

ahol $ \mu \equiv
    \widehat{\mathbf{p}}_{1}\cdot \widehat{\mathbf{p}}_{2}=\cos
    \theta $ és $ C_{l}$ a hőmérsékleti szög-teljesítményspektrum6.15. A $ \left\langle
    {}\right\rangle $ várható értéket jelöl, amely rögzített szeparációs szögnél átlagképzéssel helyettesíthető. Az összegzés $ %
    l=2$-től indul, mert az $
    l=0$ monopól tag a statisztikai izotrópia miatt konstans, az $ l=1$ dipól tag pedig a megfigyelő lokális mozgása miatt lép fel, így ezeket ki lehet vonni a spektrumból. A $ C_{l}$ multipólmomentumok adott $ l$-re domináns járulékát a $ \theta \approx \pi
    /l$ szögskálájú [42], $ \lambda \approx
    \theta D_{A}\left( z_{\text{SLS}}\right) $ ( $ D_{A}\left(
    z_{\text{SLS}}\right) $ az utolsó szórási felület szögátmérő távolsága) hullámhosszú fluktuációk adják [26].

A 2-pont korreláció Legendre-együtthatói megadhatók az $ a_{lm}$ gömbfüggvény-együtthatók $ \left\langle
     a_{l_{1}m_{1}}a_{l_{2}m_{2}}^{\ast
     }\right\rangle $ korrelációjával is. Felhasználva a gömbfüggvények addíciós tételét, a statisztikai izotrópia miatt:

$\displaystyle \left\langle
         a_{l_{1}m_{1}}a_{l_{2}m_{2}}^{\ast }\right\rangle
         =C_{l_{1}}\delta _{l_{1}l_{2}}\delta _{m_{1}m_{2}} .$ (6.131)

A mátrixnak csak a diagonális elemei nem nullák. Megjegyezzük, hogy különböző $ m$ indexek ugyanazt a $ C_{l}$-t határozzák meg, ez tulajdonképpen a statisztikai izotrópia tesztje.

A $ \widetilde{\Theta
     }_{l}$ valószínűségi változók amplitúdói és fázisai függenek a kezdeti perturbációktól. A hőmérsékleti fluktuációra vonatkozó (6.121)-(6.124) Boltzmann-egyenlet multipólus-komponensek azonban nem függnek expliciten $
     \widehat{\mathbf{k}}$-tól, ezért $ \widetilde{\Theta
     }%
     _{l}$ csupán időtől független szorzóban tartalmazhat $
     \widehat{\mathbf{k}}$-függést:

$\displaystyle
         \widetilde{\Theta }_{l}\left( \mathbf{k},t\right)
         =\widetilde{\Ps...
         ...eft( k,\widehat{\mathbf{k}}\right)
         \widetilde{\Theta }_{l}\left( k,t\right) .$ (6.132)

Itt $ \widetilde{\Psi
    }_{i}$ a gravitációs potenciál kezdeti perturbációját jelenti, amely meghatározza az összes változóra vonatkozó kezdeti feltételt.

A gravitációs potenciál perturbációja szintén Gauss-eloszlást követő homogén és izotrop valószínűségi mező. A 2-pont-korrelációs függvényének Fourier-transzformáltja adja a $ P_{\Psi _{i}}$ kezdeti teljesítményspektrumot. A homogenitás és izotrópia miatt a gravitációs potenciál-perturbáció Fourier-transzformáltja különböző hullámszámú fluktuációi közti korrelációs függvény:

$\displaystyle \left\langle
         \widetilde{\Psi }_{i}\left( \mathbf{k}\right)
         \widet...
         ...a \left( \mathbf{k}-\mathbf{k}^{\prime }\right)
         P_{\Psi _{i}}\left( k\right) .$ (6.133)

Felhasználva $ \Theta \left(
     \widehat{\mathbf{p}}\right) $ Fourier-transzformáltjának Legendre-polinomok szerinti kifejtését, a gömbfüggvények addíciós tételét és (6.131) összefüggést, a szög-teljesítményspektrum kifejezhető a $ \widetilde{\Theta
     }_{l}\left( k,t_{0}\right) $ anizotrópia-momentumokkal és a $ P_{\Psi
     _{i}}\left( k\right) $ kezdeti teljesítményspektrummal [37]:6.16

$\displaystyle
         C_{l}=\frac{2}{\pi }\int dk k^{2}P_{\Psi
         _{i}}\left( k\right) \left\vert \widetilde{\Theta
         }_{l}\left( k,\eta _{0}\right) \right\vert ^{2} .$ (6.134)

Az inflációs modellek szerint $ P_{\Psi _{i}}\left(
    k\right) $ hatványfüggvény [lásd (6.99)].

6.21. Ábra: A CMB-fluktuációk szögspektruma, azaz a foltok relatív fényessége a foltok (multipólus-momentum $ l$ rendje által, illetve szögben kifejezett) méretének függvényében a Planck űrszonda 2013-ban közzétett eredményei alapján [http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=51555 ].
Image
        Planck_power_spectrum_orig

A teljesítményspektrum meghatározásában fontos szerepe volt a WMAP űrszondának, valamint értékes kiegészítéseket adtak a South Pole Telescope mérései is [43]. A jelenleg rendelkezésre álló legpontosabb hőmérsékleti teljesítményspektrumot a 6.21 ábra mutatja be ([44] 37. ábrája). Látható, hogy a modell és a megfigyelések igen pontosan illeszkednek $ l>50 $ tartományban, azonban nagy szögskálákon (kis $ l$-ekre) egyrészt a hibahatárok nagyok, másrészt túl sok pont került a modell által jósolt görbe alá. Az eltérés okait jelenleg vizsgálják. A Planck szonda adataiból készített teljesítményspektrum 7 csúcsot tartalmaz, szemben a WMAP által azonosított 4 csúccsal, így a kozmológiai paraméterek pontosabban határozhatók meg.

Szeged 2013-05-01