Pulzáló változócsillagok

A csillagok közül nagyon sok rezgéseket végez. Az oszcilláció során a csillag rétegei vagy csak sugárirányban (radiális pulzáció), vagy horizontálisan is elmozdulhatnak (nemradiális pulzáció).

A csillag akusztikus rezgéseinek, szeizmikus hullámainak feltérképezésével lehetővé válik a csillag belső szerkezetének meghatározása - ezzel foglalkozik az aszteroszeizmológia (a Nap esetében a helioszeizmológia).

A pulzáció következtében a csillag mérete és felszíni hőmérséklete megváltozik, így a

$\displaystyle L=4\pi R^2 \sigma
         T^4$ (3.1)

luminozitása, azaz fényteljesítménye, illetve a fényessége is. Az, hogy a pulzáció során mikor, milyen méretnél a legfényesebb a csillag, nem egyforma a különféle típusok esetén.

3.7. Ábra: A pulzáló változócsillagok fontosabb típusai a jellemző periódussal és a felfedezés idejével (Handler 2012).
Image 3_03_tabl_valtozotipusok_Handler

A pulzáló változók típusai (a Hertzsprung-Russell-diagramon [HRD-n] kb. felülről lefelé haladva, 3.8. és 3.9. ábra ):

3.8. Ábra: Változócsillagok a HRD-n (http://astro.u-szeged.hu).
Image 3_05_abra

3.9. Ábra: Pulzáló változócsillagok a Hertzsprung-Russell-diagramon. A fősorozatról elfejlődési utak az 1, 2, 3, 4, 7, 12 és 20 $ M_{\odot }$ tömeghez tartoznak. (Christensen-Dalsgaard 2003 alapján).
Image
        3_06_abra_jcd-hrd

A radiális pulzáció esetén a periódus fordítottan arányos az átlagos sűrűséggel:

$\displaystyle
         P\sim\rho^{-1/2}$ (3.2)

Ha a P periódust napban, a $ \rho$ átlagos sűrűséget Nap-egységben adjuk meg, akkor a Q pulzációs állandót a:

$\displaystyle
         Q=P(\rho/\rho_{\odot})^{1/2}$ (3.3)

kifejezéssel definiáljuk. A Q értéke minden radiális módusra más, az alaprezgésre Q$
     \approx$0,03 nap, a magasabb felhangokra egyre kisebb.

Az alaprezgésen túli, magasabb módusokat nem felharmonikusoknak, hanem felhangoknak (overtone) hívjuk, ugyanis azok frekvenciái az alaprezgésének nem egész számú többszörösei. Ennek az az oka, hogy a csillag belsejében nem homogén a sűrűség, hanem befelé növekszik.

Egy fedési kettős rendszerben lévő pulzáló csillag esetében érdekes lehetőség nyílik a Q pulzációs állandó kiszámítására, ami a módus meghatározását teszi lehetővé. Kepler III. törvényéből:

$\displaystyle
         \frac{a^3}{P^2_{orb}}=\frac{G}{4\pi^2}(M_1+M_2)$ (3.4)

és a pulzációs állandó képletéből:

$\displaystyle Q=P_{pul}\left
         (\frac{M_1}{R^3_1}\right )^{1/2}$ (3.5)

kapjuk, hogy

$\displaystyle Q=0,1159
         \frac{P_{pul}}{P_{orb}}\left ( \frac{R_1}{a}\right
         )^{-3/2}\left (1+\frac{M_2}{M_1}\right )^{-1/2}$ (3.6)

ahol $ P_{orb}$ [d] a keringési, $
     P_{pul}$ [d] a pulzációs periódus, $ M_1$ [$ M_{\odot }$] és $ R_1$ [$ R_{\odot}$] a pulzáló komponens tömege és sugara, a [CsE] pedig a pálya fél nagytengelye.

A $ \delta $ Scuti, RR Lyrae és cefeida csillagok a főágra majdnem merőleges, ún. instabilitási sávban helyezkednek el a HRD-n. Ennek a sávnak a szélessége kb. 1000 K, a vörös és a kék határán belül lehetséges ezen csillagoknál a radiális pulzáció. A vörös határnál hidegebb csillagoknál a konvekció meggátolja a pulzációt. A kék határnál forróbb csillagoknál az ionizációs zóna, ami a pulzációt hajtaná, túl közel van a felszínhez, ahol a sűrűség kicsi a pulzáció fenntartásához. Az instabilitási sáv elnevezés némileg megtévesztő, ugyanis a sávba eső csillagok nem instabilak (Cooper & Walker 1994). Ellenkezőleg, a sajátrezgést végző csillagok nagyon stabilak. A sávon belüli csillagoknak azonban több mint fele nem pulzál, ugyanis a pulzációhoz megfelelő kémiai összetétel, mágneses tér és rotációs sebesség is szükséges.

A fotometriai mérések pontosságának javulásával és a fénygörbék elméleti magyarázatainak bővülésével egyre több új típusú, nemradiálisan pulzáló csillagot fedeztek fel (3.10. ábra). Ezek közül talán a legfontosabb a Nap típusú (solar-like) oszcillációkat mutató csillagok, amelyeknél a konvekció sztochasztikusan gerjeszti az akusztikus módusokat.

3.10. Ábra: Pulzáló változócsillagok típusai a HRD-n 40 éve (balra) és ma (jobbra) (Handler 2012).
Image
        3_07_abra_HRDold_new_HandlerSubsections
Szeged 2013-05-01